Manylion y penderfyniad

Housing Development on the Former Parch Thomas Ellis School site, Holyhead

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Gwaith

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniadau:

Cyflwynwyd adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Tai a oedd yn amlinellu’r cynnig i adeiladu 43 o gartrefi ar hen safle Ysgol Parch. Thomas Ellis, Caergybi i’w ystyried gan y Pwyllgor Gwaith.  Pe byddai’r cynllun yn cael ei gymeradwyo, bydd yr anheddau newydd yn cael eu cynnig fel eiddo rhent cymdeithasol a chanolig i ymgeiswyr ar y rhestr aros y Cyngor a Tai Teg.

 

Cynghorwyd y Pwyllgor Gwaith ynglŷn â manylion y cynllun mewn perthynas â math, maint ac effeithlonrwydd ynni'r anheddau arfaethedig a chadarnhawyd yn yr adroddiad bod galw am y math yma o gartrefi yn ardal Caergybi, gan mai yng Nghaergybi y mae’r galw uchaf am dai cymdeithasol ar yr Ynys. Pwysleisiwyd y gofynnir i’r Pwyllgor Gwaith gymeradwyo’r cynnig  yn ystod y cyfnod economaidd digynsail hwn, yn seiliedig ar y galw presennol am y math o unedau a ddisgrifir yn yr adroddiad ac nid ar sail y gost.  Pe byddai’r cynllun yn cael ei gymeradwyo gan y Pwyllgor Gwaith a’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion, y bwriad ydi dechrau ar y gwaith tuag at ddiwedd yr haf, 2023.

 

Penderfynwyd, yn amodol ar dderbyn caniatâd cynllunio, cymeradwyo bwrw ‘mlaen â’r cynllun i ddatblygu 43 o gartrefi newydd mewn ymateb i’r her dai leol, er mwyn galluogi i drigolion lleol brynu neu rentu tŷ fforddiadwy ar hen safle Ysgol y Parch. Thomas Ellis, Caergybi.

 

Dyddiad cyhoeddi: 25/10/2022

Dyddiad y penderfyniad: 25/10/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 25/10/2022 - Pwyllgor Gwaith

Dogfennau Cefnogol: