Manylion y penderfyniad

Applications Arising

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Statws Penderfyniad : Argymhellion wedi cymeradwyo

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

 7.1  FPL/2023/146 – Cais llawn ar gyfer dymchwel yr annedd bresennol a codi annedd newydd ynghyd a gwaith cysylltiedig yn Cae Graham , Pentraeth.

 

Penderfynwyd gwrthod y cais yn groes i argymhelliad y Swyddog gan yr ystyriwyd y bydda’r datblygiad wedi cael effaith negyddol ar y polisi Cynllunio awyr dywyll a bod y datblygiad arfaethedig yn rhy fawr ar gyfer ôl troed yr annedd presennol.

 

 

(Yn unol â’r gofyniad yng nghyfansoddiad y Cyngor, cafodd y cais ei ohirio’n awtomatig tan y cyfarfod nesaf er mwyn rhoi cyfle i’r Swyddogion baratoi adroddiad ar y rhesymau a   roddwyd dros wrthod y cais).

 

7.2  FPL/2023/227 –Cais llawn i ddymchwel yr annedd presennol ynghyd â chodi annedd newydd, ynghyd ag addasu y fynedfa bresennol, gosod system trin carthffosiaeth, a gwaith cysylltiedig yn Tŷ Coch Farm, Rhostrehwfa,

 

Penderfynwyd gwrthod y cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog. 

Dyddiad cyhoeddi: 07/02/2024

Dyddiad y penderfyniad: 07/02/2024

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 07/02/2024 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Dogfennau Cefnogol: