Mater - cyfarfodydd

Gweddill y Ceisiadau

Cyfarfod: 28/07/2021 - Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion (Eitem 12)

12 Gweddill y Ceisiadau pdf eicon PDF 5 MB

12.1 FPL/2021/92 – Graianbwll, Llanddaniel

 

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000OK4VsUAL/fpl202192?language=cy

 

12.2  FPL/2021/147 – Ysgol Henblas, Llangristiolus

 

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000OKlv8UAD/fpl2021147?language=cy

 

12.3 FPL/2021/86 - The Old Abbey & Abbey Lodge, Ffordd Ravenspoint, Bae Trearddur

 

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000OJvQMUA1/fpl202186?language=cy

 

12.4 FPL/2020/215 – Lôn Lwyd, Pentraeth

 

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000NACNJUA5/fpl2020215?language=cy

 

12.5 HHP/2021/166 – 21 Stâd Ravenspoint, Bae Trearddur

 

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000OKNlXUAX/hhp2021166?language=cy

 

12.6 FPL/2021/111 – Fferm Penmynydd, Caergeiliog

 

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000OKKzQUAX/fpl2021111?language=en_GB

 

12.7 MAO/2021/21 – Sŵn y Gwynt, Caergybi

 

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000OKtRCUA1/mao202121?language=cy

 

12.8 FPL/2021/112 – Ysgol Uwchradd Bodedern, Bodedern

 

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000OKKzgUAH/fpl2021112?language=cy

 

12.9 FPL/2020/234 - 8 Stâd Ddiwydiannol Mona, Mona

 

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000NAnonUAD/fpl2020234?language=cy

 

12.10  FPL/2019/251/EIA – Cae Mawr, Llanerchymedd

 

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000Jt7imUAB/fpl2019251eia?language=cy

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

12.1 FPL/2021/92 – Cais llawn i godi adeilad amaethyddol newydd ar gyfer storio ac ŵyna ar dir ger Graianbwll, Llanddaniel

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog gyda’r amodau a restrwyd yn yr adroddiad.

 

12.2 FPL/2021/147 – Cais llawn ar gyfer tynnu’r adeilad ystafell ddosbarth symudol presennol, lleoli adeilad ystafell ddosbarth symudol newydd, codi ffens ynghyd â gwaith tirlunio caled arall yn Ysgol Henblas, Llangristiolus

 

Penderfynwyd dirprwyo cymeradwyo’r cais i’r Swyddogion ar ddiwedd y cyfnod ymgynghori yn unol â’r argymhelliad a’r adroddiad gyda’r amodau cynlluniau a gynhwysir yn yr adroddiad ac yn amodol hefyd na chodir unrhyw faterion newydd cyn y daw’r cyfnod cyhoeddusrwydd i ben.

 

12.3 FPL/2021/86 – Cais ôl-weithredol ar gyfer addasiadau i’r fynedfa gerbydau bresennol, ail-adeiladu wal gerrig ar y terfyn ynghyd â chodi giât gysylltiedig yn The Old Abbey ac Abbey Lodge, Lôn Ravenspoint, Trearddur

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog gyda’r amodau cynllunio a nodir yn yr adroddiad.

 

12.4 FPL/2020/215 – Cais llawn ar gyfer codi 23 o dai newydd (yn cynnwys 4 o fflatiau) ynghyd â chreu dwy fynedfa newydd a datblygiad cysylltiedig ar dir ger Lôn Lwyd, Pentraeth

Penderfynwyd y dylid cynnal ymweliad safle rhithwir yn unol â chais yr Aelod Lleol am y rheswm a roddwyd.

12.5 HHP/2021/166 - Cais ôl-weithredol ar gyfer ail-leoli a chadw’r anecs ar dir tu cefn i 21 Stâd Ravenspoint, Trearddur

Penderfynwyd dirprwyo cymeradwyo’r cais i’r Swyddogion ar ddiwedd y cyfnod ymgynghori yn unol â’r argymhelliad a’r adroddiad gyda’r amodau cynllunio yn yr adroddiad ac ar yr amod hefyd na chodir unrhyw faterion newydd cyn y daw’r cyfnod cyhoeddusrwydd i ben.

12.6 FPL/2021/111 – Cais llawn ar gyfer newid defnydd tir amaethyddol yn safle cabannau gwyliau, gosod 30 adeilad caban gwyliau, codi adeilad derbynfa, gwaith peirianyddol i greu llyn, adeiladu lonydd preifat, adeiladu ardaloedd parcio, gwaith tirlunio meddal a chaled ynghyd â gwaith cysylltiedig yn Fferm Penmynydd, Caergeiliog

Penderfynwyd cynnal ymweliad safle rhithwir am y rheswm a roddwyd.

 

12.7 MAO/2021/21 – Mân newidiadau i gynllun sydd wedi’i ganiatáu yn flaenorol o dan ganiatâd cynllunio FPL/2018/4 er mwyn diwygio geiriad amod 8 (Dŵr budur yn unig i gysylltu â’r garthffos gyhoeddus) er mwyn galluogi dŵr wyneb i gysylltu â’r garthffos gyhoeddus yn Sŵn y Gwynt, Caergybi

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog.

 

12.8 FPL/2021/112 – Cais llawn ar gyfer codi ffensys diogelwch yn Ysgol Uwchradd Bodedern, Bodedern

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog gyda’r amodau yn yr adroddiad.

12.9 FPL/2020/234 – Cais llawn i godi warws cynhyrchu bwyd, estyniad i’r adeilad presennol er mwyn creu ardal halltu, codi tanc Gwaith Trin Elifion, tanc cydbwyso a strwythurau cysylltiedig (rhannol ôl-weithredol mewn perthynas â sylfeini), creu pyllau gwanhau, codi adeilad i gynnwys unedau DAF, addasu pwyntiau mynediad presennol ynghyd â newidiadau i’r parcio presennol, dad-fabwysiadu’r briffordd sydd eisoes wedi’i mabwysiadu, ynghyd â thirlunio a gwaith cysylltiedig yn 8 Stad Ddiwydiannol Mona, Mona

Penderfynwyd  ...  view the full Penderfyniad text for item 12

Cofnodion:

12.1    FPL/2021/92 – Cais llawn i godi adeilad amaethyddol newydd ar gyfer storio ac ŵyna ar dir ger Graianbwll, Llanddaniel

 

Adroddwyd am y cais i'r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ar gais Aelod Lleol.

 

Dywedodd y Cadeirydd wrth y Pwyllgor fod yr Aelod Lleol wedi bod mewn cysylltiad â hi i gadarnhau, er ei fod wedi galw'r cais i mewn oherwydd pryderon lleol, ei fod o'r farn bod adroddiad y Swyddog yn deg a bod y cais bellach yn dderbyniol wrth ychwanegu'r ddau amod tirlunio fel yr amlinellwyd.

 

Adroddodd y Prif Swyddog Cynllunio mai barn y Swyddog yw bod y safle'n addas ar gyfer y sied amaethyddol fel y cynigiwyd, sydd mewn lleoliad isel gyda bryniau'n codi/gostwng o'r ddau gyfeiriad. O ystyried y lleoliad, rhaid i’r gwaith sgrinio presennol a'r sgrinio ychwanegol fod yn unol â’r amodau yn y cais a wnaed gan y Cynghorydd Tirwedd a'r Cynghorydd Ecolegol ar gyfer y mesurau lliniaru ychwanegol. Ystyrir mai bach iawn yw'r effeithiau gweledol. Hefyd ystyrir bod dyluniad a lliw'r sied arfaethedig yn dderbyniol ac felly, yr argymhelliad yw cymeradwyo.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Robin Williams, ac eiliodd y Cynghorydd Eric Jones, y dylid cymeradwyo'r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog.

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog gyda’r amodau a restrwyd yn yr adroddiad.

 

12.2 FPL/2021/147 – Cais llawn ar gyfer tynnu’r adeilad ystafell ddosbarth symudol presennol, gosod adeilad ystafell ddosbarth symudol newydd, codi ffens ynghyd â gwaith tirlunio caled arall yn Ysgol Henblas, Llangristiolus

 

Adroddwyd am y cais i'r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion gan mai Cyngor Sir Ynys Môn yw'r ymgeisydd a'r perchennog tir.

 

Adroddodd y Rheolwr Gorfodaeth Cynllunio y bydd yr ystafell ddosbarth newydd arfaethedig yn cael ei gosod yn yr un lleoliad â'r ystafell ddosbarth bresennol ond y bydd yr ôl troed ychydig yn fwy. Bydd yr uchder yn dal i fod tua 3.6m er mwyn i’r ystafell ddosbarth newydd integreiddio â’i hamgylchedd. Eir i'r afael â phryderon preifatrwydd a godwyd gan berchennog yr eiddo cyfagos drwy godi ffens rhwyll 2m o uchder ar hyd ffin orllewinol buarth yr ysgol a fydd yn diogelu preifatrwydd tir yr ysgol a'r eiddo cyfagos.  Mae Dŵr Cymru bellach wedi cadarnhau cymeradwyaeth amodol ac mae Ymgynghoriaeth Gwynedd wedi cadarnhau nad oes ganddo unrhyw sylwadau ar y cais. Yr argymhelliad felly yw cymeradwyo'r cais yn amodol na chodir unrhyw faterion newydd cyn i'r cyfnod ymgynghori a chyhoeddusrwydd ddod i ben ar 29 Gorffennaf 2021.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Robin Williams, ac eiliodd y Cynghorydd Kenneth Hughes, y dylid cymeradwyo'r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog.

 

Penderfynwyd dirprwyo’r cam o gymeradwyo’r cais i’r Swyddogion ar ddiwedd y cyfnod ymgynghori yn unol â’r argymhelliad a’r adroddiad gyda’r amodau cynlluniau a gynhwysir yn yr adroddiad ac ar yr amod hefyd na chodir unrhyw faterion newydd cyn y daw’r cyfnod cyhoeddusrwydd i ben.

 

12.3 FPL/2021/86 - Cais ôl-weithredol ar gyfer addasiadau i’r fynedfa bresennol i gerbydau, ail-adeiladu wal gerrig ar y terfyn ynghyd â chodi giât gysylltiedig yn The Old Abbey ac Abbey  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 12