Mater - cyfarfodydd

Housing Revenue Account Budget Monitoring - Quarter 3, 2021/22

Cyfarfod: 03/03/2022 - Pwyllgor Gwaith (Eitem 6)

6 Monitro Cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai – Chwarter 3, 2021/22 pdf eicon PDF 323 KB

I gyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd nodi’r canlynol –

 

·         Y sefyllfa a nodir mewn perthynas â pherfformiad ariannol y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) ar gyfer chwarter 3 2021/22.

·         Yr alldro a ragwelir ar gyfer 2021/22.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151 yn nodi perfformiad ariannol Cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer Chwarter 3 2021/22 i'r Pwyllgor Gwaith ei ystyried.

Cyflwynodd y Cynghorydd Robin Williams, Aelod Portffolio Cyllid yr adroddiad a oedd yn nodi perfformiad ariannol y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill, 2021 a 31 Rhagfyr, 2021 yn cynnwys refeniw a chyfalaf. Tynnodd sylw at y ffaith bod y CRT wedi'i neilltuo ac na ellir defnyddio ei gronfeydd wrth gefn at ddibenion heblaw am ariannu costau sy'n ymwneud â stoc tai'r Cyngor; ni ellir defnyddio balansau'r Gronfa Gyffredinol ychwaith i ariannu'r CRT.

Mae gwarged/diffyg y CRT ar ddiwedd Chwarter 3 yn dangos gorwariant o £639k o'i gymharu â'r gyllideb a broffiliwyd. Mae'r gwariant cyfalaf £3,384k yn is na'r gyllideb a broffiliwyd. Mae'r gwariant a ragwelir £12,169k yn is na'r gyllideb. Mae'r gwarged a ragwelir sy'n cyfuno refeniw a chyfalaf bellach yn £759k, £9,875k yn well na'r gyllideb yn bennaf oherwydd bod y gwariant cyfalaf yn is na'r gyllideb.

Cyfeiriodd Cyfarwyddwr Swyddogaeth| (Adnoddau)/ Swyddog Adran 151 at yr amrywiadau yn y gyllideb a dywedodd fod incwm rhent yr CRT yn is na'r hyn a ragwelwyd o ganlyniad i oedi cyn i stoc newydd fod ar gael; mae gwariant nad yw'n waith trwsio a chynnal a chadw hefyd yn is na'r gyllideb a broffiliwyd tra bod yr uned Cynnal a Chadw Tai wedi'i gorwario'n bennaf o ganlyniad i fwy o waith trwsio a chynnal a chadw wrth fynd i’r afael â’r gwaith na chafodd ei wneud oherwydd cyfyngiadau Covid 19. Rhagwelir tanwariant sylweddol ar yr ochr gyfalaf a gellir ei briodoli i nifer o resymau gan gynnwys llai o gynnydd na'r disgwyl o ran datblygiadau tai y rhagwelwyd a fyddai’n dechrau yn y flwyddyn ariannol gyfredol. Mae pandemig Covid hefyd wedi effeithio ar fuddsoddiad arfaethedig yn y stoc bresennol. Mae’r tanwariant ar wariant cyfalaf yn golygu bod gostyngiad tebyg yn y swm a gyllidir o gyfrif refeniw’r CRT Mae'r balans ar gael wedyn i ariannu prosiectau sydd wedi'u gohirio tan y flwyddyn nesaf.

Penderfynwyd nodi'r canlynol –

 

·         Y sefyllfa a nodir mewn perthynas â pherfformiad ariannol y Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer Chwarter 3 2021/22.

·         Yr alldro a ragwelir ar gyfer 2021/22.