Mater - cyfarfodydd

Housing Revenue Account (HRA) Business Plan

Cyfarfod: 21/03/2022 - Pwyllgor Gwaith (Eitem 6)

6 Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) pdf eicon PDF 4 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Tai.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd cymeradwyo Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai 2022-52.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Tai, a oedd yn cynnwys Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai 2022 i 2052, i’w ystyried gan y Pwyllgor Gwaith.

 

Cyflwynodd y Cynghorydd Alun Mummery, Aelod Portffolio Tai a Chefnogi Cymunedau Gynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer 2022 i 2052 a oedd yn nodi’r

blaenoriaethau a gofynion buddsoddi o ran stoc dai’r Cyngor yn ystod cyfnod y cynllun. Dywedodd yr Aelod Portffolio ar gyfer Tai a Chefnogi Cymunedau ei fod yn cymeradwyo’r Cynllun a’i fod yn dyst i’r gweithgareddau a ymgymerwyd â hwy drwy’r Cyfrif Refeniw Tai ac wrth edrych ymlaen i’r dyfodol bydd yn gweithredu fel rhaglen datblygu a gwella strategol.  Mae’r gweithgareddau a ymgymerwyd â hwy yn cynnwys datblygu tai newydd mewn sawl ardal; gosod systemau Solar PV fel rhan o’r gwaith perfformiad ynni i wella effeithlonrwydd ynni a lleihau carbon, a pharhau i fuddsoddi yn y rhaglen brentisiaethau i fynd i’r afael â’r prinder sgiliau.

 

Adroddodd y Pennaeth Gwasanaethau Tai mai’r nod yw cynyddu stoc dai’r Cyngor i dros 5,000 uned erbyn diwedd oes y Cynllun.  Mae’r Cynllun Busnes yn dangos ymrwymiad y Cyngor i ddatblygu tai newydd mewn ardaloedd lle mae galw amdanynt yn cynnwys pob math o wahanol ddaliadaethau, a chynnal a rhagori ar Safonau Ansawdd Tai Cymru mewn perthynas â’i stoc dai bresennol.

 

Cadarnhaodd y Cynghorydd Dylan Rees bod y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol, yn ei gyfarfod ar 7 Mawrth, 2022  wedi trafod materion yn ymwneud â phroffil tenantiaid, pa un ai a oes capasiti a sgiliau ar gael i gyflawni’r agenda datgarboneiddio a’r ffactorau sy’n dylanwadu ar lefelau rhent a’i fod wedi penderfynu argymell bod y Pwyllgor Gwaith yn cymeradwyo Cynllun Busnes y CRT. 

 

Bu i’r Pwyllgor Gwaith gydnabod yr hyn a gyflawnwyd gan y Gwasanaeth Tai dros nifer o flynyddoedd yn cynnwys y dulliau rhagweithiol ac arloesol a gymerwyd gan y Gwasanaeth Tai i fynd i’r afael â’r her tai ar yr Ynys. Cydnabuwyd rôl y Gwasanaeth yn ogystal o ran gwella cymunedau a’i gyfraniad fel gwasanaeth critigol yn ystod y pandemig. Roedd y Pwyllgor Gwaith yn croesawu Cynllun Busnes y CRT sy’n ychwanegu at weledigaeth y Gwasanaeth i ddarparu gwell tai ar gyfer pobl Ynys Môn.

 

Penderfynwyd cymeradwyo Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer 2022-52.