Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion - Dydd Mercher, 12fed Ionawr, 2022 1.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni dderbyniwyd yr un datganiad o ddiddordeb.

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 304 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofnodion y cyfarfod blaenorol o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gafwyd ar 1 Rhagfyr, 2021.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod rhithiol blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 1 Rhagfyr, 2021 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.

 

4.

Ymweliad Safleoedd pdf eicon PDF 180 KB

Cyflwyno cofnodion yr ymweliad safle rhithiol a gafwyd ar 15 Rhagfyr, 2021.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cadarnhawyd bod cofnodion yr ymweliadau safle rhithiol a gynhaliwyd ar 15 Rhagfyr, 2021 yn gywir.

5.

Siarad Cyhoeddus

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Nid oedd unrhyw siaradwyr cyhoeddus yn bresennol yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

6.

Ceisiadau fydd yn cael ei gohirio

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

7.

Ceisiadau'n Codi pdf eicon PDF 564 KB

7.1 - FPL/2021/136 – Wylfa, Ffordd Bangor, Benllech

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000OKf7JUAT/fpl2021136?language=cy

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

7.1  FPL/2021/136 - Cais llawn ar gyfer newid defnydd yr adeilad allanol i lety gwyliau ynghyd a'i addasu ac ehangu yn Wylfa, Ffordd Bangor, Benllech.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn groes i argymhelliad y Swyddog gan fod y Pwyllgor o’r farn bod y datblygiad yn cydymffurfio gyda pholisïau cynllunio PCYFF 1, PCYFF 2 A PCYFF 3 ac na fyddai’n arwain at ormodedd o lety gwyliau o fewn yr ardal.

 

(Yn unol â gofynion Cyfansoddiad y Cyngor, gohiriwyd y cais yn awtomatig i’r cyfarfod nesaf er mwyn rhoi cyfle I Swyddogion baratoi adroddiad mewn perthynas â’r rhesymau a roddwyd dros gymeradwyo’r cais).

8.

Ceisiadau Economaidd

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

9.

Cesiadau am Dy Fforddiadwy

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

10.

Ceisiadau'n Gwyro pdf eicon PDF 326 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

10.1  VAR/2021/39 - Cais o dan Adran 73A i ddiwygio amod (09)(Cynlluniau Caniatáu) o ganiatâd cynllunio rhif 29C39D (adnewyddu trosi adeiladau allanol yn 4 uned wyliau) er mwyn caniatáu lle teuluol ychwanegol i unedau Ym Mhenmynydd, Llanfwrog, Caergybi.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a gyda’r amodau yn yr adroddiad ysgrifenedig.

11.

Cynigion Datblygu a Gyflwynwyd gan Gynghorwyr a Swyddogion

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

12.

Gweddill y Ceisiadau pdf eicon PDF 5 MB

12.1 – VAR/2021/38  - Fferm Wynt Trysglwyn, Rhosybol

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000OKCetUAH/var202138?language=cy

 

12.2 – FPL/2021/298 - Lolfa Gymunedol St Seiriol, St Seiriols Close, Caergybi

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000QbIxOUAV/fpl2021298?language=cy

 

12.3 – FPL/2021/299 – Bryn Tirion, Biwmaris

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000QbIxTUAV/fpl2021299?language=cy

 

12.4 – FPL/2021/285 - Gerddi Stanley, Biwmaris

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000Qb6n1UAB/fpl2021285?language=cy

 

12.5 – FPL/2021/297 - Lolfa Gymunedol Tre Rhosyr, Niwbwrch

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000QbIxJUAV/fpl2021297?language=cy

 

12.6 – MAO/2021/32 - Beaumaris Social Club, Steeple Lane, Biwmaris

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000QbvXGUAZ/mao202132?language=cy

 

12.7 – DIS/2021/101 - Beaumaris Social Club, Steeple Lane, Biwmaris

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000QbvSWUAZ/dis2021101?language=cy

 

12.8 – DIS/2021/102 - Beaumaris Social Club, Steeple Lane, Biwmares

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000QbvSbUAJ/dis2021102?language=cy

 

12.9 - TPO/2021/31 – Dingle, Llangefni

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000QcDJxUAN/tpo202131?language=cy

 

12.10 – FPL/2021/276 - Burgess Agricultural Engineers, Stryd y Bont, Llangeni

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000O5hmVUAR/fpl2021276?language=cy

 

12.11 – ADV/2021/9 - Bloc E, Stad Diwydiannol Penrhos, Caergybi

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000O3WLFUA3/adv20219?language=cy

 

12.12 – FPL/2021/304 - The Lodge, Capel Bach, Rhosybol

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000QbNP3UAN/fpl2021304?language=cy

 

12.13 – FPL/2021/302 - Bunwerth, Bae Trearddur, Caergybi

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000QbN4uUAF/fpl2021302?language=cy

 

12.14 – VAR/2021/63 - Ysgol Gynradd Llanfachraeth, Llanfachraeth

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000O3QycUAF/var202163?language=cy

 

12.15 – MAO/2021/31 – Fferm Wynt Rhyd y Groes, Cemaes

https://ioacc.force.com/s/papplication/a1G4H00000QbICdUAN/mao202131?language=cy

 

 

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

12.1  VAR/2021/38 - Cais o dan Adran 73 i ddiwygio amodau 15 a 16 o ganiatâd cynllunio rhif APP45-36 (caniatâd ar apêl) (adeiladu 15 tyrbin gwynt ar dir yn Nhrysglwyn Fawr, Rhosybol) er mwyn ymestyn cyfnod gweithredol y 14 tyrbin sydd wedi ei adeiladu ar y safle am gyfnod pellach o 10 mlynedd hyd at 29.6.31, ymestyn y cyfnod lle mae angen dadgomisiynu y fferm ynghyd ag ymestyn y cyfnod o orfod tynnu twrbin oddi ar y safle os ddim yn cynhyrchu trydan am gyfnod i'r grid lleol yn Fferm Wynt Trysglwyn, Rhosybol.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a gyda’r amodau yn yr adroddiad ysgrifenedig ac i

ddileu Amod 1.

 

12.2  FPL/2021/298 –Cais llawn ar gyfer newid defnydd Lolfa Gymunedol i fod yn fflat preswyl llawr gwaelod ynghyd ag addasiadau a gosod paneli solar yn Lolfa Gymunedol St Seiriol, St Seiriols Close, Caergybi.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a gyda’r amodau yn yr adroddiad ysgrifenedig ac i ddileu Amod 1.

 

12.3  FPL/2021/299 –Cais llawn am newid defnydd o lolfa gymunedol i greu eiddo preswyl ynghyd a gwaith cysylltiedig Bryn Tirion Biwmares

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a gyda’r amodau yn yr adroddiad ysgrifenedig ac i ddileu Amod 1.

 

12.4  FPL/2021/285 - Cais llawn ar gyfer newid defnydd y lolfa gymunedol bresennol i mewn i uned breswyl yn Gerddi Stanley, Biwmares

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a gyda’r amodau yn yr adroddiad ysgrifenedig ac i ddileu Amod 1.

 

12.5  FPL/2021/297 - Cais llawn ar gyfer newid defnydd y lolfa gymunedol bresennol i mewn i uned breswyl newydd yn Lolfa Gymunedol Tre Rhosyr, Niwbwrch

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a gyda’r amodau yn yr adroddiad ysgrifenedig ac i ddileu Amod 1.

 

12.6  MAO/2021/32 -Mân newidiadau i gynllun sydd wedi ei ganiatáu yn flaenorol o dan ganiatâd cynllunio FPL/2019/258 er mwyn diwygio gorffeniad rendr allanol o arw i lyfn yng Nghlwb Cymdeithasol Biwmares, Steeple Lane, Biwmares.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a gyda’r amodau yn yr adroddiad ysgrifenedig ac i ddileu Amod 1.

 

12.7  DIS/2021/101 – Cais i ryddhau amod (04) (Manyleb rhaglen o waith archeolegol ) o ganiatâd cynllunio CAC/2019/3: Cais Ardal Gadwraeth ar gyfer dymchwel adeilad presennol ynghyd a chodi chwech fflat un ystafell wely yn ei le yng Nghlwb Cymdeithasol Biwmares, Steeple Lane, Biwmares.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog a gyda’r amodau yn yr adroddiad ysgrifenedig ac i ddileu Amod 1.

 

12.8  DIS/2021/102 - Cais i ryddhau amodau (03) (draenio dŵr budr), (05) (Cynllun Rheoli Traffic Adeiladu), (07) (manylion gwaith dymchwel), (08) (manylion ffenestri) ac (11) (cynllun tai fforddiadwy) o ganiatâd cynllunio FPL/2019/258 (dymchwel yr adeilad presennol a chodi chwech fflat un ystafell wely) ynn Nghlwb Cymdeithasol Biwmares, Steeple Lane, Biwmares.

 

PENDERFYNWYD :-

 

·           Rhyddhau amodau (05), (07) ac (11) yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn yr adroddiad ysgrifenedig;

·          Dirprwyo’r pŵer i’r Swyddogion i ryddhau amodau (8) a  ...  view the full Penderfyniad text for item 12.

13.

Materion Eraill

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw faterion eraill yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a

Gorchmynion.