Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Rhithiol wedi'i ffrydio'n Fyw, Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion - Dydd Mercher, 15fed Mehefin, 2022 1.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.  

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cafwyd datganiadau o ddiddordeb fel â ganlyn:-

 

Bu’r Cynghorydd Glyn Haynes ddatgan diddordeb personol mewn perthynas ag eitem 12.6.

 

Bu’r Cynghorydd Llinos Medi ddatgan diddordeb personol ac un a oedd yn rhagfarnu mewn perthynas a chais 12.12.

 

Bu’r Cynghorydd John I Jones ddatgan fod cynrychiolwyr yr ymgeisydd wedi cysylltu ag ef mewn perthynas â chais 12.13.

 

Bu’r Cynghorydd Dafydd Roberts ddatgan diddordeb personol ac un a oedd yn rhagfarnu mewn perthynas â chais 7.1. 

 

Bu’r Cynghorydd Ken Taylor ddatgan diddordeb personol mewn perthynas ag eitem 12.6.

 

Bu’r Cynghorydd Alwen Watkin ddatgan bod yr ymgeisydd wedi cysylltu â hi mewn perthynas â chais 12.2.

 

Bu’r Cynghorydd Liz Wood ddatgan diddordeb personol ac un a oedd yn rhagfarnu mewn perthynas â chais 12.6.

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 570 KB

Cyflwyno cofnodion y cyfarfodydd blaenorol o Bwyllgor Cynllunio a Gorchmynion ar y dyddiadau canlynol:-  

 

·           Cofnodion y cyfarfod a gafwyd ar 6 Ebrill, 2022

·           Cofnodion y cyfarfod a gafwyd ar 31 Mai, 2022 (Ethol Cadeirydd ac Is-gadeirydd)

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cadarnhawyd fod cofnodion cyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion yn gofnod cywir:-

 

·           Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Ebrill, 2022

·           Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 31 Mai, 2022 (Ethol Cadeirydd ac Is-gadeirydd)

4.

Ymweliad Safleoedd

Cynhelir yr ymweliadau safle rhithiol ar fore'r cyfarfod mewn perthynas a'r ceisiadau canlynol :-

 

 FPL/2021/370 – Chwarelau, Brynsiencyn

 

 HHP/2021/303 – Pant y Bwlch, Llanddona

 

 FPL/2021/61 – Tyddyn Dai, Pentrefelin, Amlwch

 

Bydd adroddiad llafar gan y Rheolwr Datblyu Cynllunio yn y cyfarfod.  

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Nodi y cynhaliwyd yr ymweliadau safle ar fore’r cyfarfod mewn perthynas a’r ceisiadau canlynol:-

 

FPL/2021/370 – Chwarelau, Brynsiecyn

HHP/2021/303 – Pant y Bwlch, Llanddona

FPL/2021/61 – Tyddyn Dai, Pentrefelin, Amlwch

 

5.

Siarad Cyhoeddus

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cafwyd Siaradwyr Cyhoeddus mewn perthynas â cheisiadau 7.1, 7.2 a 12.13.

6.

Ceisiadau fydd yn cael ei gohirio pdf eicon PDF 507 KB

6.1   -    FPL/2021/361 – Ysgol y Graig, Llangefni

         FPL/2021/361

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

6.1  FPL/2021/361 – Cais llawn ar gyfer codi uned cyfnod sylfaen a uned gofal plant newydd, man chwarae allanol,  maes parcio ynghyd a gwaith cysylltiedig ar dir ger Ysgol y Graig, Llangefni. 

 

      PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle rhithiol yn unol ag argymhelliad y Swyddog.

7.

Ceisiadau'n Codi pdf eicon PDF 1 MB

7.1    – FPL/2021/370 – Chwarelau, Brynsiencyn

     FPL/2021/370

 

7.2    – HHP/2021/303 – Pant y Bwlch, Llanddona

     HHP/2021/303

 

7.3    – FPL/2021/61 – Tyddyn Dai, Pentrefelin, Amlwch

        FPL/2021/61

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

7.1  FPL/2021/370 – Cais llawn ar gyfer newidiadau i caniatâd cynllunio rhif FPL/2019/212 (newid defnydd yr adeilad allanol yn llety gwyliau, yn

       Chwarelau, Brynsiencyn

 

PENDERFYNWYD gwrthod y cais yn groes i argymhelliad y Swyddog oherwydd pryderon am leoliad y man pasio a’r parcio ar y safle. 

 

(Yn unol â gofynion Cyfansoddiad y Cyngor, gohiriwyd y cais yn awtomatig i'r cyfarfod nesaf er mwyn rhoi cyfle i Swyddogion baratoi adroddiad mewn perthynas â'r rhesymau a roddwyd dros gymeradwyo'r cais).

 

7.2  HHP/2021/303 – Cais llawn i ddymchwel ystafell ardd bresennol ynghyd â chodi swyddfa gartref/campfa yn ei le yn Pant y Bwlch, Llanddona

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

7.3  FPL/2021/61 – Cais llawn ar gyfer newid defnydd adeilad allanol i 2 uned gwyliau, newid defnydd modurdy dwbl ar wahan i anecs ynghyd a datbylgiadau cysylltiedig yn Tyddyn Dai, Pentrefelin, Amlwch

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

8.

Ceisiadau Economaidd

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath gan y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

9.

Ceisiadau am Dy Fforddiadwy

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath gan y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

10.

Ceisiadau'n Gwyro pdf eicon PDF 538 KB

10.1     – FPL/2021/243 - Ty Ni, Plot 1 Glan Llyn, Cerrigman, Amlwch

            FPL/2021/243

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

10.1 FPL/2021/243 – Cais llawn ar gyfer cynlluniau diwygiedig ar gyfer codi annedd a ganiatawyd yn gynt dan ganiatad cynllunio rhif 24C268J/DA yn

         Tŷ Ni, Plot 1 Glan Llyn, Cerrigman, Amlwch

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.  

11.

Cynigion datblgu a gyflwynwyd gan Gynghorwyr a Swyddogion

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath gan y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

12.

Gweddill y Ceisiadau pdf eicon PDF 8 MB

12.1  – FPL/2021/267 - Plot 13, Pentre Coed, Porthaethwy

          FPL/2021/267

 

12.2  – FPL/2022/7 - Mornest Caravan Park, Pentre Berw

          FPL/2022/7

 

12.3  – FPL/2021/317 - Cumbria & High Wind, Stryd Fawr, Rhosneigr

         FPL/2021/317

 

12.4– FPL/2021/349 - Caerau, Llanfairynghornwy, Cemaes

         FPL/2021/349

 

12.5  – FPL/2022/63 - Ocean's Edge, Lon Isallt, Treaddur

          FPL/2022/63

 

12.6  – MAO/2022/11 – Ysgol Gynradd Llaingoch, Ffordd Ynys Lawd, Caergybi

         MAO/2022/11

 

12.7  – FPL/2022/65 - Plot 9 (Hanner Dwyreiniol), Parc Cybi, Caergybi

          FPL/2022/65

 

12.8  – FPL/2021/266 – Ffordd Garreglwyd, Caergybi

         FPL/2021/266

 

12.9  – VAR/2020/20 - Canolfan Addysg Y Bont, Ffordd Cildwrn, Llangefni

          VAR/2022/20

 

12.10  – FPL/2021/160 - Bryn Bela, Lon St Ffraid, Trearddur

           FPL/2021/160

 

12.11  – TP/2022/8 – 12 Brig y Nant, Llangefni

            TPO/2022/8

 

12.12 – OP/2021/10 - Tir gerllaw a Tyn y Ffynnon, Llannerch-y-medd

           OP/2021/10

 

12.13– FPL/2021/198 - Bryn Gollen Newydd, Llanerchymedd

           FPL/2021/198

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

12.1  FPL/2021/267 – Cais llawn ar gyfer codi llety gwyliau ynghyd â gwaith cysylltiedig yn Plot 13, Pentre Coed, Porthaethwy

 

PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle rhithiol yn unol â chais yr Aelod Lleol ac am y rhesymau a roddwyd. 

 

12.2  FPL/2022/7 – Cais llawn i ail ddatblygu’r maes carafanau presennol i letya carafanau sefydlog ac ymestyn y safle i gynnwys carafanau symudol, ynghyd â chodi bloc toiledau/cawodydd llawn yn Parc Carafanau Mornest, Pentre Berw

 

PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle rhithiol yn unol â chais yr Aelod Lleol ac am y rhesymau a roddwyd. 

 

12.3  FPL/2021/317 – Cais llawn i ddymchwel adeilad tri llawr presennol yn cynnwys dau fflat breswyl a storfa breswyl ategol ar y llawr gwaelod ac adeiladu adeilad tri llawr newydd yn cynnwys dau fflat breswyl a gwesty 10 ystafell gyda bwyty cysylltiedig ar y llawr gwaelod a chwaraeon dŵr. cyfleuster ar gyfer gwesteion a pharcio cysylltiedig yn Cumbria & High Wind, Stryd Fawr, Rhosneigr

 

PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle rhithiol yn unol â chais yr Aelod Lleol ac am y rhesymau a roddwyd. 

 

12.4  FPL/2021/349 – Cais llawn ar gyfer creu menage marchogaeth preifat ynghud a newid defnydd tir amaethyddol yn safle gwersylla trwy'r flwyddyn yn Caerau, Llanfairynghornwy, Cemaes

 

PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle rhithiol yn unol â chais yr Aelod Lleol ac am y rhesymau a roddwyd. 

 

12.5  FPL/2022/63 – Cais llawn ar gyfer newid defnydd y sied storio bresennol i fod yn giosg gwerthu bwyd a diod ar gyfer hufen ia, wafflau a diodydd meddal yn Ocean's Edge, Lon Isallt, Bae Treaddur.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.6  MAO/2022/11 – Mân newidiadau i gynllun sydd wedi ei ganiatáu yn flaenorol o dan caniatád cynllunio FPL/2019/34 er mwyn diwygio tirlunio meddal yn Ysgol Gynradd Llaingoch, Ffordd Ynys Lawd, Caergybi

 

 PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.7  FPL/2022/65 – Cais llawn i gadw maes parcio HGV a gwaith cysylltiedig am gyfnod dros dro o 12 mis yn Plot 9 (Hanner Dwyreiniol), Parc Cybi, Caergybi

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.8  FPL/2021/266 – Cais llawn ar gyfer codi 8 fflat preswyl fforddiadwy, adeiladu mynedfa newydd i gerbydau, adeiladu ffordd newydd ar y safle ynghyd â thirlunio caled a meddal ar dir ger Ffordd Garreglwyd, Caergybi

 

PENDERFYNWYD cynnal ymweliad safle rhithiol yn unol â chais yr Aelod Lleol ac am y rhesymau a roddwyd. 

 

12.9  VAR/2022/20 – Cais o dan Adran 73 i ddiwygio amod (01) (Symud adeilad ac adfer y tir i gyflwr blaenorol cyn 01/04/2022) o caniatâd cynllunio rhif FPL/2021/220 ( Adeilad parod dros dro) er mwyn cadw yr adeilad ar y safle hyd at 31/01/2023 yn

         Canolfan Addysg Y Bont, Ffordd Cildwrn, Llangefni

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau sydd wedi eu  ...  view the full Penderfyniad text for item 12.

13.

Materion Eraill pdf eicon PDF 1 MB

13.1 – DEM/2022/3 - Ffordd Corn Hir, Pennant, Llangefni.

          DEM/2022/3

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

13.1  DEM/2022/3 – Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel modurdai yn Ffordd Corn Hir, Pennant, Llangefni

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog yn amodol ar yr amodau sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.