Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni /Yn rhithiol drwy Zoom, Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion - Dydd Mercher, 1af Mawrth, 2023 1.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni /Yn rhithiol drwy Zoom

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes  01248 752518

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Bu’r Cynghorydd Glyn Haynes ddatgan diddordeb personol a oedd yn rhagfarnu mewn perthynas â chais 12.8.

 

Bu’r Cynghorydd John Ifan ddatgan diddordeb personol a oedd yn rhagfarnu mewn perthynas â chais 7.1.

 

Bu’r cynghorydd Ken Taylor ddatgan diddordeb personol mewn perthynas â chais 12.8.

 

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 395 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofnodion y cyfarfod blaenorol o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gafwyd ar 1 Chwefror, 2023.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod blaenorol  a gynhaliwyd ar 1 Chwefror, 2023 a chadarnhawyd eu bod yn gywir.

4.

Ymweliad Safleoedd pdf eicon PDF 175 KB

Cyflwyno cofnodion yr Ymweliad Safle a gynhaliwyd ar 15 Chwefror, 2023.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cyflwynywd cofnodion yr Ymweliad Safle a gynhaliwyd ar 15 Chwefror, 2023.

 

5.

Siarad Cyhoeddus

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cafwyd Siaradwr Cyhoeddus mewn perthynas a cheisiadau 7.2 a 12.8.

 

6.

Ceisiadau fydd yn cael ei gohirio pdf eicon PDF 330 KB

6.1 – S106/2020/3 - Land and Lakes, Parc Arfordirol Penrhos, Caergybi

S106/2020/3

 

6.2 – COMP/2021/1 - Land and Lakes, Parc Arfordirol Penrhos, Caergybi

COMP/2021/1

 

6.3 – 46C427L/COMP - Land and Lakes, Parc Arfordirol Penrhos, Caergybi

46C427L/COMP

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

6.1  S106/2020/3 – Cyflwyno ‘Cynllun Iaith Gymraeg Parc Arfordirol Penrhos’ o dan Adran 1 (Cynllun Iaith Gymraeg) o atodlen 12 o’r Cytundeb 106 a gwblhawyd mewn cysylltiad â chaniatâd cynllunio 46C427K/TR/EIA/ECON a chyflwyniad Gweithred Amrywio i amrywio darpariaethau canlynol y cytundeb cyfreithiol hwn: paragraffau 2.1.1. Atodlen 8 (Manyleb Canolfan Ymwelwyr a Gwarchodfa Natur Cae Glas), Atodiad 2 Bond Bwrdd Canolfan Ymwelwyr Penrhos (yn cynnwys Toiledau Canolfan Ymwelwyr Penrhos) a’u cynnal a chadw, paragraffau 1.1 a 1.2 Atodlen 12 (Cynllun Iaith Gymraeg) a disodliad Cynllun 2 Lluniad Tir Penrhos – Cynllun 2 cyferinod llunio PL1114.VW008 /Rev 03 dyddiedig 03/03/2016 yn Land and Lakes, Parc Arfordirol Penrhos, Caergybi

 

Penderfynwyd gohirio ystyried y cais yn unol ag argymhellion y swyddog ac am y rhesymau a roddwyd. 

 

6.2  COMP/2021/1 – Cyflwyno gwybodaeth angenrheidiol i ryddhau adrannau; Atodlen 8, Adran 1, Cymal 1.1; Strategaeth Parcio Ceir a Mynediad Cyhoeddus – Cyfnod Parc Arfordirol Penrhos. Atodlen 8, Cymal 12.1; Cynllun Coetir Hynafol – Cyfnod Parc Arfordirol Penrhos. Atodlen 8, Adran 15, Cymal 15.1; Cynllun Cysylltiadau Gwyrdd – Cyfnod Parc Arfordirol Penrhos. Atodlen 8, Adran 17, Cymal 17.1; Cynllun Rheoli SoDdGA – Cyfnod Parc Arfordirol Penrhos. Atodlen 8, Adran 19, Cymal 19.1; Arolwg Ecolegol a Chynllun Monitro – Cyfnod Parc Arfordirol Penrhos. Atodlen 8, Adran 19, Cymal 19.4; Archwiliad Cydymffurfiaeth Ecolegol – Cyfnod Parc Arfordirol Penrhos. Atodlen 8, Adran 20, Cymal 20.1 – Cynllun Rheoli Coed Presennol – Cyfnod Parc Arfordirol Penrhos. Atodlen 8, Adran 21, Cymal 21.1 – Penodi Gwasanaeth Warden / Adroddiad Blynyddol Gwasanaeth Warden – Cyfnod Parc Arfordirol Penrhos. Atodlen 8, Adran 21, Cymal 21.2 – Gwasanaeth Warden, AHNE - Goblygiadau diogelwch / Asesiad monitro effaith Cysylltiadau Gwyrdd a’r defnydd ohonynt – Cyfnod Parc Arfordirol Penrhos. Atodlen 8, Adran 21, Cymal 21.3 – Gwasanaeth Warden, AHNE - Ymrwymiad Adroddiad Blynyddol o Effaith – Cyfnod Parc Arfordirol Penrhos. Atodlen 9, Adran 3, Cymal 3.1; Cynllun Fesul Cyfnod Pentref Hamdden Penrhos – Cyfnod Parc Arfordirol Penrhos. Atodlen 11, Adran 1, Cymal 1.1; Cynllun Llafur Lleol – Cyfnod Parc Arfordirol Penrhos o oblygiadau’r cytundeb Adran 106 ynghlwm i ganiatâd cynllunio 46C427K/TR/EIA/ECON yn Land and Lakes, Parc Arfordirol Penrhos, Caergybi

 

Penderfynwyd gohirio ystyried y cais yn unol ag argymhellion y swyddog ac am y rhesymau a roddwyd. 

 

6.3  46C427L/COMP – Cyflwyno Cynllun Grwp Cyswllt Cymunedol er mwyn cydymffurfio gyda Thelerau Cytundeb a nodir yn Atodlen 8, Adran 7 a Chynllun Tir Mynediad Cyhoeddus Penrhos fel y nodir yn Atodlen 8, Adran 13.1 y Cytundeb Adran 106 sydd ynghlwm wrth gyfeirnod cynllunio 46C427K/TR/EIA/ECON yn

       Land and Lakes, Parc Arfordirol Penrhos, Caergybi

 

Penderfynwyd gohirio ystyried y cais yn unol ag argymhellion y swyddog ac am y rhesymau a roddwyd.

7.

Ceisiadau'n Codi pdf eicon PDF 1 MB

7.1 – FPL/2022/60 – Cyn Ysgol Niwbwrch, Stryd Pen Dref, Niwbwrch

FPL/2022/60

 

7.2 – FPL/2022/173 - Lon Penmynydd, Llangefni

FPL/2022/173

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

7.1  FPL/2022/60 – Cais llawn i godi 14 annedd ynghyd â chreu ffordd fynediad fewnol a gwaith cysylltiedig a'r safle cyn Ysgol Niwbwrch, Stryd Pen Dref, Niwbwrch

 

      Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad hwnnw.

 

 

7.2  FPL/2022/173 – Cais llawn ar gyfer newid defnydd tir amaethyddol i leoli 32 caban gwyliau, gosod adeilad derbynfa, adeiladu mynedfa newydd i gerbydau, adeiladu ffyrdd newydd ar y safle a mannau parcio ynghyd â gwaith cysylltiedig ar dir ger Lôn Penmynydd, Llangefni

 

Penderfynwyd gwrthod y cais yn groes i argymhelliad y Swyddog gan yr ystyriwyd fod y cais yn groes i bolisi cynllunio PCYFF 3ac nad oedd yr adroddiad ecoleg wedi cyfeirio at yr effaith ar gynefin y Wiwer Goch yn yr ardal.  

 

Yn unol â gofynion y Cyfansoddiad bydd y cais yn cael ei ohirio yn awtomatig I’r cyfarfod nesaf er mwyn rhoi amser i’r Swyddogion ymateb i’r rhesymau a roddwyd am wrthod y cais. 

8.

Ceisiadau Economaidd

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

9.

Ceisiadau am Dy Fforddiadwy

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

10.

Ceisiadau'n Gwyro

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw geisiadau o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

11.

Cynigion Datblygu a gyflwynwyd gan Gynghorwyr a Swyddogion pdf eicon PDF 2 MB

11.1 – FPL/2022/128 - Safle 5, Stad Ddiwydianol Amlwch, Amlwch.

FPL/2022/128

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 11.1  FPL/2022/128 - Cais llawn ar gyfer estyniad i'r adeilad presennol yn ogystal a dymchwel y gweithdy presennol a chodi gweithdy newydd yn Safle 5, Stad Ddiwydianol Amlwch, Amlwch

 

      Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad hwnnw.

 

12.

Gweddill y Ceisiadau pdf eicon PDF 14 MB

12.1 – MAO/2022/27 - Hen Safle Roadking, Stop Tryciau, Parc Cybi, Caergybi

MAO/2022/27

 

12.2 – ADV/2023/1 - Tŵr Gwylio Amlwch,  Amlwch.

ADV/2023/1

 

12.3 – ADV/2023/2 - Maes Parcio Uchaf, Lôn y Cei Uchaf, Porth Amlwch

ADV/2023/2

 

12.4 – ADV/2023/3 - Maes Parcio'r Prif Sgwar, Amlwch

ADV/2023/3

 

12.5 – ADV/2023/4 – Mynydd Parys, Amlwch

ADV/2023/4

 

12.6 – HHP/2022/342  - Islwyn, Ffordd Caergybi, Llanfairpwll

HHP/2022/342

 

12.7 – HHP/2022/244 – Lancefield, Ffordd Cynlas, Benllech

HHP/2022/244

 

12.8 – FPL/2021/231 - Tîr i'r Gogledd o Y Garnedd, Llanfairpwll

FPL/2021/231

 

12.9 – TPO/2022/24 - Parc Twr, Llanfairpwll

TPO/2022/24

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 12.1  MAO/2022/27 - Mân newidiadau i gynllun sydd wedi ei ganiatáu yn flaenorol o dan caniatád cynllunio FPL/2021/337 er mwyn diwygio y cynlluniau a gymeradwywyd yn Hen Safle Roadking, Stop Tryciau, Parc Cybi, Caergybi

 

       Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad hwnnw.

 

12.2  ADV/2023/1 – Cais ar gyfer amnewid arwydd dehongli yn Tŵr Gwylio Amlwch, Amlwch.

 

      Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad hwnnw.

 

12.3  ADV/2023/2 – Cais i godi arwydd dehongli yn Maes Parcio Uchaf, Lôn y Cei Uchaf, Porth Amlwch.

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad hwnnw.

 

12.4  ADV/2023/3 – Cais ar gyfer amnewid arwydd dehongli yn Maes Parcio'r Prif Sgwâr , Amlwch.

 

       Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad hwnnw.

 

12.5  ADV/2023/4 - Cais i leoli 2 arwydd heb eu goleuo yn Mynydd Parys, Amlwch.

 

       Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad hwnnw.

 

12.6  HHP/2022/342 - Cais llawn ar gyfer addasu ac ehangu yn Islwyn, Ffordd Caergybi, Llanfairpwll

 

Penderfynwyd cynnal ymweliad safle corfforol am y rhesymau a roddwyd.

 

12.7  HHP/2022/244 - Cais llawn ar gyfer dymchwel y modurdy presennol ynghyd a chodi anecs 2 lawr yn Lancefield, Ffordd Cynlas, Benllech

 

Cais wedi’i dynnu’n ôl.

 

12.8  FPL/2021/231 - Cais llawn i godi 27 annedd fforddiadwy, adeiladu ffordd fynediad fewnol, gwyro Hawl Tramwy Cyhoeddus, creu bwnd tirlunio, codi ffens acwstig a gwaith cysylltiedig ar Dîr i'r Gogledd o Y Garnedd, Llanfairwll

 

      Penderfynwyd gwrthod y cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog.

 

12.9  TPO/2022/24 - Cais i wneud gwaith ar goed sydd wedi eu gwarchod gan Orchymyn Diogelu Coed yn Parc Twr, Llanfairpwll

 

       Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad hwnnw.

 

13.

Materion Eraill pdf eicon PDF 3 MB

13.1 – DEM/2023/2 – Pencraig, Llangefni

DEM/2023/2

 

13.2 – DEM/2023/3 – Pencraig, Llangefni

DEM/2023/3

 

13.3 – DEM/2023/4 - Maes Hyfryd, Llangefni.

DEM/2023/4

 

13.4 – DEM/2023/5 -  Bro Tudur, Llangefni

DEM/2023/5

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

13.1  DEM/2023/2 - Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel modurdy yn Pencraig, Llangefni, LL77 7LD

 

Nodwyd y wybodaeth a gyflwynwyd i’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 

13.2  DEM/2023/3 - Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel modurdy yn Pencraig, Llangefni

 

Nodwyd y wybodaeth a gyflwynwyd i’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 

13.3  DEM/2023/4 - Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel modurdy yn Maes Hyfryd, Llangefni

 

Nodwyd y wybodaeth a gyflwynwyd i’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

 

13.4  DEM/2023/5 - Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer dymchwel 28 garejys yn Bro Tudur, Llangefni

 

Nodwyd y wybodaeth a gyflwynwyd i’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.