Rhaglen a Phenderfyniadau

Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion - Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM, Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion - Dydd Mercher, 1af Tachwedd, 2023 1.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM

Cyswllt: Ann Holmes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o funes.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 283 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 4 Hydref, 2023.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau cofnodion y cyfarfod diwethaf o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 4 Hydref 2023 fel cofnod cywir. 

4.

Ymweliad Safleoedd

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd dim yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

5.

Siarad Cyhoeddus

Dogfennau ychwanegol:

6.

Ceisiadau fydd yn cael eu gohirio

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd dim yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

7.

Ceisiadau'n Codi pdf eicon PDF 336 KB

7.1 – FPL/2022/186 – Esgobaeth Bran, Llanbedrgoch

FPL/2022/186

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

7.1 FPL/2022/186 - Cais llawn ar gyfer newid defnydd tir amaethyddol i faes carafanau teithiol, newid defnydd yr adeilad allanol presennol i ddefnydd ategol i'r maes carafanau ynghyd â gosod system trin carthffosiaeth yn Esgobaeth Brân, Llanbedrgoch.

 

Cais wedi’i dynnu’n ôl.

8.

Ceisiadau Economaidd

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd dim yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

9.

Ceisiadau am Dy Fforddiadwy

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd dim yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

10.

Ceisiadau'n Gwyro

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd dim yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

11.

Cynigion Datblygu a gyflwynwyd gan Gynghorwyr a Swyddogion

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd dim yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

12.

Gweddill y Ceisiadau pdf eicon PDF 5 MB

12.1 – DIS/2023/17 – Cyn Safle Roadking, Parc Cybi, Caergybi

DIS/2023/17

 

12.2 – VAR/2022/71 - Cyn Safle Roadking, Parc Cybi, Caergybi

VAR/2022/71

 

12.3 – FPL/2023/61 – Taldrwst, Lon Fain, Dwyran

FPL/2023/61

 

12.4 – FPL/2023/42 – Treiddon, Ffordd y Traeth, Porthaethwy

FPL/2023/42

 

12.5 – FPL/2023/235 – Cyngor Sir Ynys Môn, Llangefni

FPL/2023/235

 

12.6 – VAR/2023/59 – Safle Carafannaau Teithio Bryn Goleu, Bryngwran

VAR/2023/59

 

12.7 – VAR/2023/41 - A5025 rhwng y Gyffordd ar yr A5 i’r Dwyrain o’r Fali i’r Orsaf Bwer yng Nghemaes

VAR/2023/41

 

12.8 – VAR/2023/40 – Stad y Bryn, Llanfaethlu

VAR/2023/40

 

12.9 – FPL/2021/124 – Bodwina Bellaf, Gwalchmai

FPL/2021/124

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

12.1 DIS/2023/17 –Cais i ryddhau amod (16) (asesiad risg) o gais cynllunio FPL/2021/337 (cais llawn ar gyfer adeiladu Cyfleuster Ffiniau Mewndirol (IBF) yn Hen Safle Roadking, Stop Tryciau, Parc Cybi, Caergybi

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog gan felly  ryddhau amod (16).

 

12.2 VAR/2022/71 – Cais o dan Adran 73 i ddiwygio amod (15) (arolwg cyflwr ar gyfer graddau'r ffyrdd ymuno/ymadael) o ganiatâd cynllunio rhif FPL/2021/337 (Cais llawn ar gyfer adeiladu Cyfleuster Ffiniau Mewndirol (IBF) er mwyn caniatáu cyflwyno a chymeradwyo manylion yn dilyn cychwyn gwaith datblygu yn Hen Safle Roadking, Stop Tryciau, Parc Cybi, Caergybi

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad.

 

12.3 FPL/2023/61 - Cais llawn ar gyfer newydd defnydd tir amaethyddol i fod yn safle cabanau gwyliau er mwyn lleoli 13 o gabanau gwyliau, adeiladu ffordd newydd ar y safle, addasiadau i’r fynedfa bresennol i gerbydau ynghyd â gwaith tirlunio meddal a chaled ar dir yn Taldrwst, Lon Fain, Dwyran

 

Penderfynwyd cynnal ymweliad safle yn unol â chais yr Aelod Lleol am y rheswm a nodwyd.

 

12.4 FPL/2023/42 – Cais llawn i ddymchwel yr annedd bresennol ynghyd â chodi dau annedd newydd yn Treiddon, Ffordd y Traeth, Porthaethwy

 

Penderfynwyd cynnal ymweliad safle yn unol â chais yr Aelod Lleol am y rheswm a nodwyd.

 

12.5 FPL/2023/235 –Cais llawn ar gyfer adeiladu ystafell offer i gadw dau bwmp gwres ffynhonnell dŵr, gosod dau bwmp gwres ffynhonnell aer, codi ffens ddur, codi rhwystr dur ynghyd â gwaith cysylltiedig yng Nghyngor Sir Ynys Môn, Llangefni

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad.

 

12.6 VAR/2023/59 – Cais o dan Adran 73A i ddiwygio amod (04)(Defnydd tymhorol) o caniatâd cynllunio rhif FPL/2021/30 (Cais llawn ar gyfer newid defnydd presennol safle Cartio Môn i fod yn safle carafanau teithiol â 20 llain ar gyfer carafanau teithiol ynghyd ag adeiladu ffordd breifat) er mwyn caniatáu defnydd drwy'r flwyddyn o'r safle fel maes carafanau teithiol yn Safle Carafanau Teithiol Bryn Goleu, Bryngwran

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn groes i argymhelliad y Swyddog gan fod y Pwyllgor o’r farn bod y cynnig yn cydymffurfio â Pholisi TWR 5 gan nad ydi’r polisi’n nodi’n benodol y bydd safleoedd carafanau teithiol drwy gydol y flwyddyn yn cael eu gwahardd.

 

(Yn unol â’r gofyniad yng nghyfansoddiad y Cyngor, cafodd y cais ei ohirio’n awtomatig tan y cyfarfod nesaf er mwyn rhoi cyfle i’r Swyddogion baratoi adroddiad ar y rhesymau a roddwyd dros gymeradwyo’r cais)

 

12.7 VAR/2023/41 – Cais Adran 73 i amrywio amod (01) (Terfyn Amser) o gais VAR/2020/24 (Cais llawn i wella’r briffordd gyfredol (yr A5025) rhwng y gyffordd ar yr A5 i’r dwyrain o’r Fali i’r Gyffordd wrth y Ffordd Fynediad i’r Orsaf Bŵer arfaethedig mewn wyth o leoliadau ar wahân ynghyd ag ailadeiladu a lledu’r pafin presennol a’r gorffenwaith ar yr arwynebedd mewn mannau, gweithredu compownd adeiladu dros dro gan gynnwys cyfleuster  ...  view the full Penderfyniad text for item 12.

13.

Materion Eraill

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd dim yn ystod y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.