Rhaglen a Phenderfyniadau

Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion - Dydd Mercher, 5ed Mehefin, 2024 1.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.   

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Bu’r Cynghorydd John I Jones ddatgan diddordeb personol (ond nid un a oedd yn rhagfarnu) mewn perthynas â chais 7.2 yr oedd wedi derbyn cyngor mewn perthynas ag ef. 

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 118 KB

Cyflwyno, i’w cadarhau, gofnodion y cyfarfodydd o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion fel a ganlyn:-

 

·       9 Mai, 2024;

·       21 Mai, 2024 (Ethol Cadeirydd/Is-gadeirydd)

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfodydd diwethaf o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar y dyddiadau isod a chadarnhawyd eu bod yn gywir:-

 

·       9 Mai, 2024;

21 Mai, 2024 (Ethol Cadeirydd/Is-gadeirydd)

4.

Ymweliad Safleoedd pdf eicon PDF 88 KB

Cyflwyno, cofnodion yr Ymweliadau Safle a gynhaliwyd ar 22 Mai, 2024.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cadarnhawyd cofnodion yr Ymweliadau Safle a gynhaliwyd ar 22 Mai, 2024 fel cofnod cywir. 

5.

Siarad Cyhoeddus

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Roedd Siaradwyr Cyhoeddus mewn perthynas â cheisiadau 7.3 a 12.1.

6.

Ceisiadau fydd yn cael eu gohirio

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw faterion o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

7.

Ceisiadau'n codi pdf eicon PDF 2 MB

7.1 – FPL/2023/328 – Capel Jerusalem, Llangoed

FPL/2023/328

 

7.2 – FPL/2023/61 – Taldrwst, Lon Fain, Dwyran

FPL/2023/61

 

7.3 – FPL/2023/118 – Wern Farm, Ffordd Pentraeth, Porthaethwy

FPL/2023/118

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

7.1  FPL/2023/328 – Cais llawn ar gyfer newid defnydd y capel i fod yn 3 uned gwyliau ynghyd a addasu ac ehangu yng Nghapel Jerusalem, Llangoed.

 

PENDERFYNWYD gwrthod y cais yn groes i argymhelliad y Swyddog gan yr ystyriwyd y byddai’r datblygiad yn mynd â’r trothwy ar gyfer llety gwyliau yn ardal Llangoed y tu hwnt i’r 15% a nodir yn y Canllawiau Cynllunio Atodol (ac nad yw niferoedd y llety AirBnB wedi eu cynnwys yn y ffigyrau llety gwyliau ac y byddai eu cynnwys yn mynd â’r ffigwr ymhell y tu hwnt i’r trothwy o 15%).

 

 (Yn unol â gofynion y Cyfansoddiad bydd y cais yn cael ei ohirio yn awtomatig i’r cyfarfod nesaf er mwyn galluogi Swyddogion i ymateb i’r rhesymau a roddwyd am wrthod y cais.)   

 

7.2  FPL/2023/61 – Cais llawn ar gyfer newydd defnydd tir amaethyddol i fod yn safle cabanau gwyliau er mwyn lleoli 13 o gabanau gwyliau, adeiladu ffordd newydd ar y safle, addasiadau i’r fynedfa bresennol i gerbydau ynghyd â gwaith tirlunio meddal a chaled ar tir yn Taldrwst, Lôn Fain, Dwyran.

 

       Penderfynwyd gohirio’r cais i’r cyfarfod nesaf gan fod ystyriaethau materol eraill wedi eu codi mewn gwrthwynebiad i’r cais, sef: byddai’r cais yn achosi niwsans i gymdogion (yn groes i bolisi PCYFF 2); y byddai’r sgrinio ar y safle yn annigonol (yn groes i bolisi PCYFF 3); y byddai’n ychwanegu’n annerbyniol i draffig lleol (yn groes i bolisi PCYFF 4) a bod y fynedfa arfaethedig yn achosi perygl i ddefnyddwyr ffordd.

 

7.3  FPL/2023/118 – Cais llawn ar gyfer newid defnydd tir i leoli 55 o garafanau/cabanau gwyliau sefydlog, newid defnydd yr adeilad allanol i lle golchi dillad, derbynfa a swyddfa ynghyd a adeiladu ffyrdd newydd ar y safle, codi adeilad trin carthffosiaeth, adeiladu maes parcio, gwaith tirlunio meddal a chaled a gwaith cysylltiedig yn Wern Farm, Ffordd Pentraeth, Porthaethwy.

 

Penderfynwyd gwrthod y cais yn groes i argymhelliad y Swyddog gan yr ystyriwyd nad oedd y fynedfa i’r lleoliad yn ddigonol er mwyn gallu gwasanaethu datblygiad fel hwn ar raddfa fawr ac nad yw’r datblygiad mewn lleoliad cynaliadwy.

 

       (Yn unol â gofynion y Cyfansoddiad bydd y cais yn cael ei ohirio yn        awtomatig i’r cyfarfod nesaf er mwyn galluogi Swyddogion i ymateb i’r rhesymau a roddwyd am wrthod y cais.)   

8.

Ceisiadau Economaidd

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw faterion o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

9.

Ceisiadau am Dai Fforddiadwy

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw faterion o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

10.

Ceisiadau'n gwyro

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw faterion o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

11.

Development Proposals submitted by Councillors and Officers

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw faterion o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.

12.

Gweddill y Ceisiadau pdf eicon PDF 5 MB

12.1 - FPL/2023/339 – Lane Ends, Llaneilian

FPL/2023/339

                                        

12.2 – FPL/2024/43 – Mynwent y Rhyd, Cemaes

FPL/2024/43

 

12.3 – VAR/2024/26 - Egwlys Bresbyteraidd Saesneg, Ffordd Telford, Porthaethwy.

VAR/2024/26

 

12.4 – FPL/2023/181 - Shirehall, Lon Glanhwfa, Llangefni.

FPL/2023/181       

 

12.5 – FPL/2024/64 - Tyddyn Dylifws, Tyn y Gongl

FPL/2024/64

 

12.6 – HHP/2024/56 - 2 Saith Lathen, Ty Croes

HHP/2024/56

 

12.7 – FPL/2024/40 - Anglesey Golf Club, Station Road, Rhosneigr.

FPL/2024/40

 

12.8 – FPL/2024/60 - Cae Pêl Droed Bae Trearddur

FPL/2024/60

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

12.1  FPL/2023/339 – Cais llawn ar gyfer newid dyluniad yr adeilad a cais ôl-weithredol ar gyfer gosod paced trin carthffosiaeth yn y storfa gychod ar dir ger Lane Ends, Llaneilian

 

Penderfynwyd gohirio’r cais er mwyn galluogi’r

Pwyllgor i weld yr adroddiad PEDW cyn gwneud

penderfyniad. 

 

 

12.2  FPL/2024/43 – Cais llawn ar gyfer newid defnydd tir amaethyddol i greu estyniad i'r fynwent bresennol ym Mynwent Y Rhyd, Cemaes.

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog, yn amodol ar yr amodau cynllunio sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

12.3  VAR/2024/26 – Cais o dan Adran 73 i ddiwygio amodau (03) (Ecolegol), (05) (Dylunio tirlunio) a (09) (Cynlluniau Cymeradwyd) o caniatâd cynllunio rhif FPL/2023/141 (newid defnydd Eglwys i fod yn un eiddo preswyl (Defnydd Dosbarth C3) ac un eiddo llety gwyliau tymor byr (Defnydd Dosbarth C6) ynghyd â chodi adeilad sied/garej) er mwyn caniatáu diwygio lleoliad y sied sydd wedi ei ganiatáu a torri coed tu cefn i'r adeilad yn Egwlys Bresbyteraidd Saesneg, Ffordd Telford, Porthaethwy.

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog, yn amodol ar yr amodau cynllunio sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

 

12.4  FPL/2023/181 – Cais llawn ar gyfer codi 6 uned preswyl ynghyd a gwaith cysylltiedig yn Lleoliad: Shirehall, Lôn Glanhwfa, Llangefni.

 

 

Penderfynwyd cynnal ymweliad safle yn unol â chais yr Aelodau Lleol am y rhesymau a roddwyd.

 

 

12.5  FPL/2024/64 – : Cais llawn i ddymchwel y tŷ presennol ynghyd â chodi annedd yn ei le a chadw y fynedfa newydd i gerbydau yn Tyddyn Dylifws, Tyn y Gongl.

 

Penderfynwyd cynnal ymweliad safle yn unol â chais yr Aelod Lleol am y rhesymau a roddwyd.

 

 

12.6  HHP/2024/56 – Cais llawn ar gyfer addasu ac ehangu yn Lleoliad: 2 Saith Lathen, Tŷ Croes

 

Penderfynwyd cynnal ymweliad safle yn unol â chais yr Aelodau Lleol am y rhesymau a roddwyd.

 

 

12.7  FPL/2024/40 – Cais llawn ar gyfer defnyddio y iard presennol i leoli gynwysyddion storio ar dir yng Nghlwb Golff Ynys Môn/Anglesey Golf Club, Ffordd yr Orsaf/Station Road, Rhosneigr.

 

Penderfynwyd cynnal ymweliad safle yn unol â chais yr Aelodau Lleol am y rhesymau a roddwyd.

 

 

12.8  FPL/2024/60 – Cais llawn ar gyfer lleoli caban lluniaeth yng Nghae Pêl Droed Bae Trearddur

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog ac yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad.

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog, yn amodol ar yr amodau cynllunio sydd wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

 

13.

Materion Eraill

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd unrhyw faterion o’r fath yn y cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion.