Rhaglen a Phenderfyniadau

Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion - Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM, Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion - Dydd Mercher, 10fed Ionawr, 2024 1.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM

Cyswllt: Ann Holmes / Mairwen Hughes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem of fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 306 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 6 Rhagfyr, 2023.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod diwethaf o’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a gynhaliwyd ar 6 Rhagfyr 2023 a chadarnhawyd eu bod yn gywir. 

4.

Ymweliadau Safle

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd dim yn ystod y cyfarfod hwn.

5.

Siarad Cyhoeddus

Dogfennau ychwanegol:

6.

Ceisiadau Fydd yn Cael eu Gohirio

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd dim yn ystod y cyfarfod hwn.

7.

Ceisadau'n Codi pdf eicon PDF 624 KB

7.1 FPL/2023/61 – Taldrwst, Lôn Fain, Dwyran

    

FPL/2023/61

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

7.1 FPL/2023/61 – Cais llawn ar gyfer newydd defnydd tir amaethyddol i fod yn safle cabanau gwyliau er mwyn lleoli 13 o gabanau gwyliau, adeiladu ffordd newydd ar y safle, addasiadau i’r fynedfa bresennol i gerbydau ynghyd â gwaith tirlunio meddal a chaled ar tir yn Nhaldrwst, Lôn Fain, Dwyran

 

Penderfynwyd gohirio’r cais yn unol ag argymhelliad y Swyddog am y rheswm a roddwyd.

8.

Ceisiadau Economaidd

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd dim yn ystod y cyfarfod hwn.

9.

Ceisiadau am Dai Fforddiadwy

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd dim yn ystod y cyfarfod hwn.

10.

Ceisiadau'n Gwyro pdf eicon PDF 534 KB

10.1 VAR/2023/70 - Coleg Menai,Ffordd y Coleg, Llangefni

        

 VAR/2023/70

       

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

10.1 VAR/2023/70 - Cais o dan Adran 73A i ddiwygio amod (16) (Manylion yr ardal chwarae) a (44) (Manylion yr ardal chwarae) o ganiatâd cynllunio rhif VAR/2022/44 (Cais hybrid i greu canolfan beirianneg newydd, maes parcio, lle chwarae i blant a chaniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl, gwesty a chyfleuster bwyd a diod ynghyd a lle parcio) er mwyn cyflwyno gwybodaeth a chwblhau'r gwaith ar y llecyn chwarae cyn meddiannu annedd rhif 61 yng Ngholeg Menai, Ffordd y Coleg, Llangefni

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog ac yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad.

11.

Cynigion Datblygu a gyflwynwyd gan Gynghorwyr a Swyddogion pdf eicon PDF 321 KB

11.1 FPL/2023/228 – Ty’n Lleiniau, Llanfigael

 

 FPL/2023/228      

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

11.1 FPL/2023/228 – Cais llawn ar gyfer ymestyn cwrtil preswyl yn Nhyn Lleiniau, Llanfigael

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog ac yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad.

 

(Gadawodd y Cadeirydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon a chadeiriwyd yr eitem gan yr Is-gadeirydd)

12.

Gweddill y Ceisiadau pdf eicon PDF 2 MB

12.1 FPL/2023/303 - Ysgol Syr Thomas Jones, Ffordd Tanybryn, Amlwch

FPL/2023/303

 

 

12.2 FPL/2023/146 – Cae Graham,Pentraeth

 

FPL/2023/146

 

 

12.3 FPL/2023/232Cyngor Sir Ynys Môn, Llangefni

 

FPL/2023/232

 

12.4 FPL/2023/227 – Ty Coch Farm, Rhostrehwfa

 

FPL/2023/227

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

12.1 FPL/2023/303 – Cais llawn ar gyfer gosod canopi awyr agored, 3 bwrdd tennis awyr agored, 2 bostyn pêl-fasged a gazebo ffrâm bren awyr agored yn Ysgol Syr Thomas Jones, Tanybryn Road, Amlwch

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog ac yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad.

 

12.2 FPL/2023/146 – Cais llawn ar gyfer dymchwel yr annedd bresennol a chodi annedd newydd ynghyd â gwaith cysylltiedig yng Nghae Graham, Pentraeth

 

Penderfynwyd cynnal ymweliad safle yn unol â chais yr Aelod Lleol ac am y rheswm a roddwyd.

 

12.3 FPL/2023/232 – Cais llawn ar gyfer codi strwythurau paneli solar ffotofoltäig a chreu cysgodfa ceir oddi tanynt yng Nghyngor Sir Ynys Môn, Llangefni

 

Penderfynwyd cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhelliad ac adroddiad y Swyddog ac yn amodol ar yr amodau cynllunio yn yr adroddiad.

 

12.4 FPL/2023/227 - Cais llawn i ddymchwel yr annedd presennol a chodi annedd newydd, ynghyd ag addasu’r fynedfa bresennol, gosod system trin carthffosiaeth, a gwaith cysylltiedig yn Fferm Tŷ Coch, Rhostrehwfa

 

Penderfynwyd cynnal ymweliad safle yn unol â chais yr Aelod Lleol ac am y rheswm a roddwyd.

 

13.

Materion Eraill

Dim i’w hystyried gan y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ystyriwyd dim yn ystod y cyfarfod hwn.