Rhaglen a chofnodion

Cyfarfod Arbennig Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd, nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod) - wedi'i ohirio tan 15 Tachwedd, 2021 am 1:00 yp, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Mercher, 20fed Hydref, 2021 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Cofnodion:

Amherthnasol.

2.

Datganiad o'r Cyfrifon 2020/21 ac Adroddiad ISA 260 pdf eicon PDF 2 MB

·        Cyflwyno’r Datganiad o’r Cyfrifon am 2020/21.

 

·        Cyflwyno’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol am 2020/21.

 

·        Cyflwyno adroddiad Archwilio Allanol ynglyn â’r datganiadau ariannol  2020/21 (Adroddiad ISA 260).

 

(Mae’r Datganiad o’r cyfrifon a’r Adroddiad ISA 260 i ddilyn)

.

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb a oedd yn bresennol i’r cyfarfod ac estynnodd wahoddiad i’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) a Swyddog Adran 151 i wneud datganiad ynglŷn â’r busnes y bwriadwyd ymdrin ag o yn ystod y cyfarfod hwn.

 

Bu i’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) a Swyddog Adran 151 ddatgan bod y cyfarfod wedi’i alw i ystyried y Datganiad o Gyfrifon Terfynol ar gyfer 2020/21 ynghyd ag adroddiad a barn yr Archwilwyr Allanol ar y datganiadau ariannol, sef yr adroddiad ISA 260. Er y gwyddai pawb y byddai’n her paratoi a chwblhau’r cyfrifon o fewn yr amserlen arfaethedig oherwydd effaith barhaus y pandemig, newid archwilwyr allanol yn ystod blwyddyn ariannol 2020/21 a gwahanol ddisgwyliadau’r archwilwyr newydd fel rhan o’r broses, o ran yr wybodaeth a oedd ei angen arnynt i’w galluogi i gynnal yr archwiliad a bodloni eu hanghenion sicrwydd, bu’n rhaid i’r Gwasanaeth Cyllid newid ei drefniadau ac ymarferion gwaith ac mae hyn wedi arwain at fwy o waith na ragwelwyd. Er hyn, gwnaethpwyd pob ymdrech, hyd yn oed ar ddechrau’r wythnos hon, i geisio sicrhau bod y cyfrifon ar gael i’w cyflwyno yn ystod y cyfarfod hwn, ond, yn anffodus, llesteiriwyd yr ymdrechion hyn ymhellach pan y bu’n rhaid i aelod allweddol o’r staff fod yn absennol o’r gwaith. Er gwaethaf popeth, rhaid diolch i Bethan Owen, Rheolwr y Gwasanaeth Cyllid a Jemma Robinson, Uwch Gyfrifydd yn ogystal â Yvonne Thomas a Gareth Evans o Archwilio Cymru am eu holl ymdrechion dros yr wythnosau diwethaf ac yn enwedig yn ystod y dyddiau diwethaf wrth iddynt ymdrechi i gwblhau’r cyfrifon terfynol i’w cyflwyno i’r pwyllgor yn ôl y bwriad. Er nad ydi’r newidiadau i’r cyfrifon drafft a gyflwynwyd i’r pwyllgor ym mis Gorffennaf, 2021 yn sylweddol, mae rhai ohonynt yn golygu addasu’r cyfrif incwm a gwariant ac o’r herwydd rhaid addasu’r fantolen, sy’n golygu bod yn rhaid gwneud newidiadau cyfatebol i nodiadau’r datganiadau ariannol a’r adroddiad naratif cysylltiedig; yna rhaid gwirio a chywiro’r newidiadau yn y fersiwn Gymraeg a Saesneg sydd yn golygu bod llawer iawn o waith ynghlwm â chyflwyno’r ddogfen i’w chyhoeddi. 

 

Y bwriad yw ail alw’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio i ystyried y Datganiad o Gyfrifon terfynol ar gyfer 2020/21 a’r adroddiad ISA 60 Ddydd Llun, 15 Tachwedd a’u cymeradwyo wedi hynny yng nghyfarfod y Cyngor Llawn ar 22 Tachwedd sy’n golygu y byddwn yn dal i gwrdd â’r dyddiad cau statudol ar gyfer cymeradwyo’r cyfrifon terfynol, sef 30 Tachwedd,

 

Bu i’r Pwyllgor a’r Aelod Portffolio Cyllid gydnabod yr heriau a wynebwyd wrth baratoi’r Datganiad o Gyfrifon Terfynol ar gyfer y cyfarfod hwn a derbyn yr eglurhad a roddwyd gan y Swyddog Adran 151 ynglŷn â pham nad oedd hyn wedi bod yn bosibl yn y pen draw, a bu iddynt hefyd gydnabod gwaith y Gwasanaeth Cyllid a mynegi eu diolch i’r staff am eu hymdrechion, yn enwedig yn ystod yr wythnos ddiwethaf.

 

Holodd yr Is-gadeirydd pa un ai a oedd unrhyw elfennau penodol o’r cyfrifon wedi achosi her i’r archwilwyr a chyfeiriodd at faterion yn ymwneud  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 2.