Rhaglen, Penderfyniadau a Chofnodion.

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw a ohiriwyd o 20 Hydref (Ar hyn o bryd, nid yw'r cyhoedd yn gallu mynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Llun, 15fed Tachwedd, 2021 1.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd yr un datganiad o ddiddordeb.

 

2.

Datganiad o'r Cyfrifon 2020/21 ac Adroddiad ISA 260 pdf eicon PDF 2 MB

·        Cyflwyno’r Datganiad o’r Cyfrifon am 2020/21.

 

·        Cyflwyno’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol am 2020/21.

 

·        Cyflwyno adroddiad Archwilio Allanol ynglyn â’r datganiadau ariannol  2020/21 (Adroddiad ISA 260).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

·         Cyflwynwyd, i’r Pwyllgor ei ystyried, adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151 yn ymgorffori’r Datganiad o’r Cyfrifon Terfynol ar gyfer 2020/21 ar ôl cwblhau’r archwiliad.

 

Wrth adrodd bod y terfyn amser statudol ar gyfer cwblhau’r cyfrifon archwiliedig ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/21 wedi cael ei ymestyn unwaith eto i 30 Tachwedd 2021, er mwyn caniatáu ar gyfer yr amodau gwaith yn gysylltiedig â’r pandemig Coronafeirws, manteisiodd y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151 ar y cyfle i ddiolch i bawb a oedd wedi bod yn rhan o’r gwaith o baratoi ac archwilio’r cyfrifon, gan gynnwys staff gwasanaethau Cyllid a Chyfrifeg y Cyngor a hefyd swyddogion Archwilio Cymru a oedd yn archwilio’r Datganiad o’r Cyfrifon am y tro cyntaf eleni. Dywedodd y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151 y byddai newidiadau’n cael eu gwneud i rai prosesau a phapurau gwaith er mwyn adlewyrchu’r safonau sy’n ofynnol gan Archwilio Cymru, sy’n wahanol i ofynion archwilwyr blaenorol y Cyngor. Ymdriniwyd â’r holl faterion a gododd trwy gydol yr archwiliad yn brydlon ac yn foddhaol.

Cyfeiriodd y Swyddog Adran 151 at y newidiadau yn y cyfrifon ers i’r cyfrifon drafft gael eu cyflwyno i’r Pwyllgor ym mis Mehefin 2021, sy’n cael eu nodi yn adran 3 yr adroddiad ac mae adroddiad yr Archwilydd Allanol ar y Datganiadau Ariannol yn ehangu arnynt hefyd. Newidiadau technegol eu natur ydynt yn bennaf ac er eu bod wedi arwain at addasu’r cyfrif incwm a gwariant a’r fantolen, nid yw’r un o’r newidiadau wedi cael effaith ar Falansau Cronfa’r Cyngor na’r Cyfrif Refeniw Tai. Lle bo’n berthnasol, adolygwyd y nodiadau ar y cyfrifon i adlewyrchu’r newidiadau a wnaed o fewn corff y cyfrifon ac, ar yr un pryd, ymdrechwyd i wella ansawdd y nodiadau a dileu’r rhai hynny nad ydynt ym marn yr archwilwyr yn ychwanegu gwerth at y cyfrifon. I gloi, mae’n bleser gallu adrodd bod adroddiad yr archwilwyr yn cadarnhau i’r cyfrifon gael eu paratoi’n briodol, yn unol â gofynion deddfwriaethol a safonau cyfrifo, a’u bod yn rhoi darlun cywir a theg o sefyllfa ariannol y Cyngor ar 31 Mawrth 2021.

·         Cyflwynwyd adroddiad y Pennaeth Proffesiwn (AD) a Thrawsnewid yn ymgorffori’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol ar gyfer 2020/21 i’r Pwyllgor ei ystyried a’i gymeradwyo. Mae’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol (y cyflwynwyd fersiwn drafft ohono i’r Pwyllgor roi sylwadau arno ym mis Mehefin 2021) yn ceisio rhoi sicrwydd fod trefniadau priodol ar waith gan y Cyngor i reoli ei fusnes yn ystod y flwyddyn a bydd yn ffurfio rhan o’r Datganiad Cyfrifon terfynol ar gyfer 2020/21.

 

·         Cyflwynwyd, i’r Pwyllgor ei ystyried, Adroddiad yr Archwilydd Allanol ar yr archwiliad o’r Datganiadau Ariannol ar gyfer 2020/21 (adroddiad ISA 260).

 

Adroddodd Mr Derwyn Owen, Cyfarwyddwr Ymgysylltu Archwilio Cymru, ar brif ganfyddiadau’r archwiliad o gyfrifon y Cyngor ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/21 fel a ganlyn –

·         Ni all archwilwyr byth roi sicrwydd llawn bod cyfrifon wedi cael eu datgan yn gywir ond yn hytrach maent yn gweithio i lefel o berthnasedd. Pennir y lefel hon o berthnasedd i geisio adnabod a chywiro camddatganiadau a allai beri  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 2.