Rhaglen a chofnodion

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw - Ethol Cadeirydd/Dirprwy Gadeirydd, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Mawrth, 31ain Mai, 2022

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfafod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddoreb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o ddiddordeb. 

 

2.

Ethol Cadeirydd

Ethol Cadeirydd i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.

 

Dygir sylw Aelodau at baragraff 3.4.8.2.3 o Gyfansoddiad y Cyngor sy’n dweud  Rhaid i Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio fod yn aelod lleyg.”

 

Cofnodion:

EtholwydMr Dilwyn Evans yn Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.

 

3.

Ethol Dirprwy Gadeirydd

Ethol Dirprwy-Gadeirydd i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.

 

Dygir sylw Aelodau at bargraff 3.4.8.2.2 o Gyfansoddiad y Cyngor sy’n dweud Bydd y Cadeirydd yn Aelod Lleyg ac ni fydd yr Is-Gadeirydd yn aelod o’r pwyllgor gwaith na’n gynorthwy-ydd i’r pwyllgor gwaith.”

 

Cofnodion:

Etholwyd y Cynghorydd Euryn Morris yn Ddirprwy Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio