Rhaglen

Cyfarfod Hybrid - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni/ Yn rhithiol drwy Zoom, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Mercher, 28ain Medi, 2022 1.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1 ac yn rhithiol drwy Zoom

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

 

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 359 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a gynhaliwyd ar 26 Gorffennaf, 2022.

 

3.

Adroddiad Blynyddol: Pryderon a Chwynion 2021/22 pdf eicon PDF 488 KB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/ Swyddog Monitro.

4.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Llythyr Blynyddol 2021/22 pdf eicon PDF 555 KB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/ Swyddog Monitro.

 

5.

Adroddiad Blynyddol Iechyd a Diogelwch Corfforaethol 2021/22 pdf eicon PDF 831 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Datblygu Economaidd a Rheoleiddio.

6.

Adroddiad Blynyddol Atal Twyll, Llwgrwobrwyo a Llygredd 2021/22 pdf eicon PDF 819 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

7.

Adolygiad Rheoli'r Trysorlys Blynyddol 2021/22 pdf eicon PDF 486 KB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

 

8.

Diweddariad Archwilio Mewnol pdf eicon PDF 523 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

 

9.

Materion a Risgiau sydd Angen Sylw pdf eicon PDF 612 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

 

10.

Archwilio Allanol: Taliadau Uniongyrchol ar gyfer Gofal Cymdeithasol i Oedolion pdf eicon PDF 2 MB

·                    Cyflwyno adroddiad Archwilio Cymru.

 

·                    Cyflwyno adroddiad Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Archwilio Allanol : Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru - Diweddariad Chwarter 1 2022/23 pdf eicon PDF 236 KB

Cyflwyno adroddiad Archwilio Cymru.

12.

Adolygiad o'r Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 255 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

 

13.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd pdf eicon PDF 297 KB

Ystyried mabwysiadu’r canlynol:-

 

“O dan Adran 100 (A) (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y Wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol ar y sail y gall olygu datgelu gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir yn Atodlen 12A o’r Ddeddf honno ac yn y Prawf Budd y Cyhoedd amgaeëdig.”

 

 

14.

Adroddiad Blynyddol Diogelwch Seiber 2022

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Proffesiwn (AD) a Thrawsnewid.

 

15.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd pdf eicon PDF 116 KB

Ystyried mabwysiadu’r canlynol:-

 

“O dan Adran 100 (A) (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y Wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol ar y sail y gall olygu datgelu gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir yn Atodlen 12A o’r Ddeddf honno ac yn y Prawf Budd y Cyhoedd amgaeëdig.”

 

 

 

16.

Diweddariad o'r Gofrestr Risg Strategol

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.