Rhaglen

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Swyddfeydd y Cyngor ac yn rhithiol drwy Zoom, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Iau, 21ain Medi, 2023 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1 - Swyddfeydd y Cyngor ac yn rhithiol drwy Zoom

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datgan Diddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 203 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Llywodraethu ac Achwilio a gynhaliwyd ar 27 Gorffennaf, 2023.

3.

Adroddiad Blynyddol Pryderon, Cwynion a Chwythu'r Chwiban 2022/23 pdf eicon PDF 631 KB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/ Swyddog Monitro.

4.

Llythyr Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2022/23 pdf eicon PDF 775 KB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro.

5.

Archwilio Allanol: Adolygiad o Reoli Datblygu a Gorfodaeth Cynllunio - Cyngor Sir Ynys Môn pdf eicon PDF 2 MB

·      Cyflwyno adroddiad cenedlaethol Archwilio Cymru (er gwybodaeth)

 

·      Cyflwyno adroddiad lleol Archwilio Cymru mewn perthynas â Chyngor Sir Ynys Môn

 

·      Cyflwyno ymateb y sefydliad

Dogfennau ychwanegol:

6.

Archwilio Allanol: Diweddariad Chwarterol ar Raglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru pdf eicon PDF 335 KB

Cyflwyno adroddiad Archwilio Cymru.

7.

Adolygiad Blynyddol ar Reoli'r Trysorlys 2022/23 pdf eicon PDF 257 KB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

8.

Diweddariad Archwilio Mewnol pdf eicon PDF 401 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

 

9.

Materion a Risgiau Sydd Angen Sylw pdf eicon PDF 274 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

 

10.

Adolygiad o'r Blaen Raglen Waith 2023/24 pdf eicon PDF 139 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.