Rhaglen

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Swyddfeydd y Cyngor ac yn rhithiol drwy Zoom, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Iau, 8fed Chwefror, 2024 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1 - Swyddfeydd y Cyngor ac yn rhithiol drwy Zoom

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem of fusnes.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 241 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a gynhaliwyd ar 7 Rhagfyr 2023.

3.

Llywodraethu Gwybodaeth: Adroddiad Blynyddol yr Uwch Berchennog Risg Gwybodaeth 2022/23 pdf eicon PDF 695 KB

Cyflwyno adroddiad yr Uwch Berchennog Risg Gwybodaeth.

4.

Canlyniad Ymchwiliad Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth i'r Digwyddiad Seiber 2021 pdf eicon PDF 280 KB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc.

5.

Adroddiad Blynyddol Iechyd a Diogelwch Corfforaethol 2022/23 pdf eicon PDF 529 KB

Cyflwyno adroddiad y Prif Ymgynghorydd Iechyd a Diogelwch Corfforaethol.

6.

Adolygiad Rheoli'r Trysorlys Canol Blwyddyn 2023-24 pdf eicon PDF 556 KB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) Swyddog Adran 151.

7.

Datganiad ar Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2024/25 pdf eicon PDF 884 KB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/ Swyddog Adran 151.

8.

Diweddariad Archwilio Mewnol pdf eicon PDF 340 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

9.

Gwiriad Iechyd Rheoli Risg gan Zurich pdf eicon PDF 963 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

10.

Archwilio Allanol: Adolygiad Strategaeth Ddigidol - Cyngor Sir Ynys Môn pdf eicon PDF 680 KB

·      Cyflwyno adroddiad Archwilio Cymru.

 

·      Cyflwyno ymateb y sefydliad.

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

Archwilio Allanol: Defnyddio Gwybodaeth am Berfformiad - Cyngor Sir Ynys Môn pdf eicon PDF 820 KB

·      Cyflwyno adroddiad Archwilio Cymru.

 

·      Cyflwyno ymateb y sefydliad.

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

12.

Adolygiad o'r Blaen Raglen Waith 2023/24 pdf eicon PDF 147 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

 

13.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd pdf eicon PDF 64 KB

Ystyried mabwysiadu’r canlynol: -

 

“O dan Adran 100 (A) (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y Wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol ar y sail y gall olygu datgelu gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir yn Atodlen 12A o’r Ddeddf honno ac yn y Prawf Budd y Cyhoedd amgaeëdig.”

 

14.

Adroddiad Blynyddol Seiberddiogelwch 2023/24

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Proffesiwn (AD) a Thrawsnewid.