Rhaglen

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Swyddfeydd y Cyngor ac yn rhithiol drwy Zoom, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Iau, 18fed Ebrill, 2024 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1 - Swyddfeydd y Cyngor ac yn rhithiol drwy Zoom

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 192 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a gynhaliwyd ar 8 Chwefror 2024.

3.

Adolygiad o'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio pdf eicon PDF 200 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

4.

Diweddariad Archwilio Mewnol pdf eicon PDF 330 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

5.

Materion a Risgiau Sy'n Weddill pdf eicon PDF 289 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

6.

Strategaeth Archwilio Mewnol 2024-25 pdf eicon PDF 567 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

7.

Siarter Archwilio Mewnol pdf eicon PDF 458 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

8.

Adolygiadau Cenedlaethol a'u Hargymhellion Cysylltiedig 2023 pdf eicon PDF 448 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Proffesiwn (AD) a Thrawsnewid.

9.

Archwilio Allanol: Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru pdf eicon PDF 351 KB

Cyflwyno adroddiad Archwilio Cymru.

10.

Archwilio Allanol:Crynodeb Archwilio Blynyddol 2023 - Cyngor Sir Ynys Môn pdf eicon PDF 185 KB

Cyflwyno adroddiad Archwilio Cymru.

11.

Adolygiad o'r Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 148 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

12.

Cau Allan y Wasg a'r Cyhoedd pdf eicon PDF 64 KB

Ystyried mabwysiadu’r canlynol: -

 

“O dan Adran 100 (A) (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y Wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol ar y sail y gall olygu datgelu gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir yn Atodlen 12A o’r Ddeddf honno ac yn y Prawf Budd y Cyhoedd amgaeëdig.”

 

 

13.

Adroddiad Blynyddol Diogelwch Seiber 2023-24

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Proffesiwn (AD) a Thrawsnewid.