Rhaglen

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Swyddfeydd y Cyngor ac yn rhithiol drwy Zoom, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Iau, 7fed Rhagfyr, 2023 10.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1 - Swyddfeydd y Cyngor ac yn rhithiol drwy Zoom

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 213 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio a gynhaliwyd ar 21 Medi 2023.

3.

Adroddiad Sicrwydd Llywodraethiant Gwybodaeth Blynyddol Ysgolion Ynys Môn 2022/23 pdf eicon PDF 478 KB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc.

4.

Datganiad o'r Cyfrifon 2022/23 ac Adroddiad ISA 260 pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno’r canlynol

 

·      Adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151   Datganiad o’r Cyfrifon 2022/23.

·      Adroddiad y Pennaeth Proffesiwn (AD) a ThrawsnewidDatganiad Llywodraethu Blynyddol 2022/23

·      Adroddiad Archwilio Allanol ynghylch yr archwiliad o ddatganiadau ariannol  2022/23 (Adroddiad ISA 260)

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Blynyddol Atal Twyll, Llwgrwobrwyo a Llygredd 2022/23 pdf eicon PDF 468 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

6.

Adroddiad ar Ddeilliannau Menter Twyll Genedlaethol 2022-23 pdf eicon PDF 411 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

7.

Diweddariad Archwilio Mewnol pdf eicon PDF 309 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

 

8.

Diweddariad ar y Gofrestr Risg Strategol pdf eicon PDF 600 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.

 

9.

Archwilio Allanol: Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru - Diweddariad Chwarterol pdf eicon PDF 260 KB

Cyflwyno adroddiad Archwilio Cymru.

10.

Adolygiad o'r Blaen Raglen Waith 2023/24 pdf eicon PDF 143 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Archwilio a Risg.