Rhaglen, Penderfyniadau a Chofnodion.

Ethol Cadeirydd ac Is-gadeirydd, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio - Dydd Mawrth, 21ain Mai, 2024

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM

Cyswllt: Ann Holmes 01248 752518 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiad o ddiddordeb.

2.

Ethol Cadeirydd

Ethol Cadeirydd i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.

 

Dygir sylw Aelodau at baragraff 3.4.8.2.3 o Gyfansoddiad y Cyngor sy’n dweudRhaid i Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio fod yn aelod lleyg.’

Cofnodion:

Etholwyd Mr Dilwyn Evans yn Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.

3.

Ethol Dirprwy Gadeirydd

Ethol Dirprwy Gadeirydd i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.

 

Dygir sylw Aelodau at baragraff 3.4.8.2.2 o Gyfansoddiad y Cyngor sy’n dweudBydd y Cadeirydd yn Aelod Lleyg ac ni fydd yr Is-Gadeirydd yn aelod o’r Pwyllgor Gwaith na’n gynghhorthwy-ydd i’r Pwyllgor Gwaith’.

Cofnodion:

Etholwyd y Cynghorydd Euryn Morris yn Ddirprwy Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.