Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cfarfod), Cyngor Sir Ynys Môn
Dydd Mawrth, 9fed Mawrth, 2021 2.00 o'r gloch

Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu yn fyw.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoeddus fynychu'r cyfarfod)

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Cofnodion pdf eicon PDF 380 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion drafft o’r cyfarfodydd Cyngor Sir a gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol:-

 

  8 Rhagfyr 2020

  2 Chwefror 2021 (Arbennig)

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfodydd canlynol o’r Cyngor Sir fel cofnodion cywir:-

 

·           8 Rhagfyr, 2020

·           2 Chwefror, 2021 (Arbennig)

 

2.

Datganiadau o Ddiddordeb

I dderbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Bu’r uwch Dîm Arweinyddiaeth ddatgan diddordeb personol ac un a oedd yn rhagfarnu yn Eitem 13 - Datganiad Polisi Tâl ac nid oeddent yn bresennol yn y cyfarfod yn ystod unrhyw drafodaeth na phleidlais yn dilyn hynny.

 

Bu’r Cynghorydd R Meirion Jones ddatgan diddordeb personol yn Eitem 13 – Datganiad Polisi Tâl ac nid oedd yn bresennol yn y cyfarfod yn ystod unrhyw drafodaeth na phleidlais yn dilyn hynny.

 

Bu’r Cynghorydd Ieuan Williams ddatgan diddordeb personol yn Eitem 10 - Cyllideb 2021/22 ac nid oedd yn bresennol yn ystod unrhyw drafodaeth na phleidlais yn dilyn hynny. 

3.

I dderbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Cadeirydd, Arweinydd y Cyngor neu’r Prif Weithredwr.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cwestiynau a dderbyniwyd yn unol â rheol 4.1.12.4 o’r Cyfansoddiad.

I gyflwyno rhybudd o’r cwestiwn canlynol gan y Cynghorydd Robert Ll Jones i Arweinydd y Cyngor:-

 

Rydym bellach yn gweld gostyngiad sylweddol yn y traffig nwyddau sy’n mynd a dod i Ddulyn drwy Borthladd Caergybi.

 

Mae nifer o wahanol resymau yn cael eu rhoi am hyn ac mae’n rhaid i ni fel Cyngor Sir fod yn bryderus a chael ein gweld i fod yn gwneud popeth y gallwn er mwyn cefnogi’r ddau gwmni llongau a’u gweithlu.

 

Allwch chi hysbysu’r Llongwyr lleol a thrigolion Caergybi ac Ynys Môn beth yn union yr ydym ni fel Cyngor wedi ei wneud er mwyn ymgysylltu â’n Haelod Cynulliad a’n Aelod Seneddol er mwyn sicrhau eu bod yn gwneud popeth posibl er mwyn helpu ein porthladd i gynyddu’r llif traffig drwy Gaergybi.

   

Mae hon yn sefyllfa ddifrifol iawn a does dim amheuaeth bod Gweithredwyr Porthladdoedd eraill yn y DU a Ffrainc yn gwneud popeth o fewn eu gallu i sicrhau bod ein traffig yn mynd trwy eu porthladdoedd nhw a bydd eu hawdurdodau lleol nhw yn gwneud popeth o fewn eu gallu i’w hannog nhw i wneud hynny.”   

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cyflwyno Deisebau

Derbyn unrhyw ddeiseb yn unol â pharagraff 4.1.11 o’r Cyfansoddiad.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni dderbyniwyd unrhyw ddeisebau.

 

6.

Rhybudd o Gynnig yn Unol  Rheol 4.1.13 .1 Y Cyfansoddiad

I dderbyn y Rhybudd o Gynnig isod gan y Cynghorydd Robert Ll Jones:-

 

 “Mae dyletswydd ar ein Cyngor i gadw at Ddatganiad Dulyn ar Ddinasoedd a Chymunedau Oedran Gyfeillgar yn Ewrop 2013 er mwyn hyrwyddo ymwybyddiaeth y cyhoedd o bobl hŷn yn y gymuned ac i sicrhau bod eu pryderon yn cael eu gweithredu arnynt a’u bod yn cael cyfle i rywun wrando arnynt. Mae gan Ynys Môn un o’r poblogaethau hŷn mwyaf yng Nghymru ac mae eu cyfraniad i economi Ynys Môn yn bwysig iawn. 

 

Mae gennym Fforwm Pobl Hŷn ar Ynys Môn ac nid ydynt erioed wedi derbyn cyflwyniad gan yr Adran Economaidd na’r Adran Gynllunio ar ddatblygiadau mawr megis Wylfa, Coedwig Penrhos, y datblygiad mawr ym Marina Caergybi na datblygiad Tŷ Mawr yn Llanfair PG.

 

Rwy’n gofyn bod hyn yn cael ei wneud yn rhywbeth gorfodol a bod cyflwyniad yn cael ei roi ar bob datblygiad mawr er mwyn sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed pan ddaw hi at benderfyniadau am fannau agored a’r posibilrwydd o ddinistr amgylcheddol.

 

Mae mannau agored a mannau cerdded yn ein trefi a chefn gwlad mor bwysig i ni gyd ond yn enwedig i’n trigolion oedrannus ac anabl”.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Yn y bleidlais a ddilynodd fe BENDERFYNWYD na ddylid cadarnhau’r cynnig.

 

7.

Rheoli Trysorlys - Adolygiad Canol Blwyddyn 2020/21 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151 fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 14 Rhagfyr 2020.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn yr Adroddiad Adolygu Trysorlys Canol Blwyddyn 2020/21. 

 

8.

Datganiad ar Strategaeth Rheoli Trysorlys 2021/22 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151 fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 1 Mawrth 2021.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r Datganiad ar y Strategaeth Rheoli Trysorlys 2021/22.  

 

9.

Strategaeth Gyfalaf a Rhaglen Gyfalaf 2021/22 i 2023/24 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 1 Mawrth 2021.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn y Strategaeth Gyfalaf a’r Rhaglen Gyfalaf 2021/22 i 2023/24.  

 

10.

Cyllideb 2021/22 pdf eicon PDF 733 KB

(a)    Y Strategaeth Ariannol Tymor Canol a Chyllideb 2021/22

 

        Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth

    (Adnoddau)/Swyddog Adran 151, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith

    ar 1 Mawrth 2021.

 

(b)   Cyllideb Gyfalaf 2021/22 

 

        Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth

        (Adnoddau)/Swyddog Adran 151, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar

        1 Mawrth 2021.

 

(c)   Gosod y Dreth Gyngor 2021/22

 

        Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth

        (Adnoddau)/Swyddog Adran 151, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar

        1 Mawrth 2021.

 

(d)   Diwygio’r Gyllideb

 

        Derbyn y diwygiadau canlynol i'r Gyllideb, y mae rhybudd ohonynt

        wedi ei dderbyn o dan Baragraff 4.3.2.2.11 o'r Cyfansoddiad.

        

        Y Cynghorydd Bryan Owen, ar ran Plaid Annibynwyr Ynys Môn,

         i gynnig bod y cynnydd yn y Dreth Gyngor yn cael ei bennu ar 2%

         gyda'r diwygiadau a ganlyn i'r Gyllideb:

      

·   £150,000 i ddod allan o'r Parc Eco (Parc Adfer) sydd ag oddeutu

  £911,000 yn y cyfrif ar hyn o bryd.

 

·      £75,000 o'r cyllid ar gyfer Wylfa, sydd yn oddeutu £675,000 rhwng 3

chyfrif.

 

·     £75,000 o'r gronfa wrth gefn sydd ag oddeutu £365,000 yn y cyfrif.

 

Byddai hyn, gyda'r Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor, yn darparu'r

  £308,000 y byddai ei angen fel y gellir pennu’r cynnydd yn y Dreth

  Gyngor ar 2% am y flwyddyn 2021/22.

 

(Nodyn: Mae angen ystyried yr holl bapurau uchod fel un pecyn).

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Yn y bleidlais ddilynol PENDERFYNWYD:-

 

·           Cymeradwyo’r gyllideb gyfalaf ar gyfer 2021/22;

·        Derbyn y Datrysiadau drafft ar y Dreth Gyngor fel y nodwyd yn (c) ar yr Agenda.

11.

Aelod Lleyg Newydd ar y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu pdf eicon PDF 129 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Archwilio a Risg, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 9 Chwefror 2021.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD diwygio cyfansoddiad y Cyngor er mwyn lleihau nifer yr aelodau lleyg angenrheidiol ar y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu o ddau aelod lleyg i un tan y bydd y ddeddfwriaeth newydd yn dod i rym. 

 

12.

Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 pdf eicon PDF 697 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:-

 

·           Derbyn yr adroddiad a chymeradwyo’r Cynllun Gweithredu a oedd wedi’i gynnwys;

·        Bod adroddiadau pellach yn nodi’r cynnydd yn erbyn y Cynllun Gweithredu yn cael eu monitro gan yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth.

13.

Datganiad Polisi Tâl 2021 pdf eicon PDF 377 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Proffesiwn, AD a Thrawsnewid.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cymeradwyo Datganiad Polisi Tâl y Cyngor ar gyfer 2021.

 

14.

Cydbwysedd Gwleidyddol pdf eicon PDF 198 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod:-

 

  • Cyngor gadarnhau’r trefniadau cydbwysedd gwleidyddol a nifer y seddau a roddir i bob un o’r Grwpiau fel y nodir yn y matrics yn unol â Deddf Llywodraeth Leol a Thai 1989;

 

·        Arweinyddion Grwpiau i hysbysu Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd cyn gynted â phosibl ynghylch newidiadau i Aelodaeth Grwpiau ar Bwyllgorau.