Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (ar hyn o bryd nid oes mood i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Cyngor Sir Ynys Môn - Dydd Iau, 10fed Mawrth, 2022 10.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol wedi'i ffrydion'n Fyw (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoeddus fynychu)

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiadau o Ddiddordeb

I dderbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Datganodd y Cynghorydd Richard A Dew gysylltiad personol a rhagfarnus mewn perthynas ag Eitem 13 – Deddf Rhentu Cartrefi (Ffïoedd ac ati) (Cymru) 2019: Trefniadau Gweithredu a gadawodd y cyfarfod yn ystod y drafodaeth a’r pleidleisio arni.

 

Datganodd y Cynghorydd Aled M Jones gysylltiad personol a rhagfarnus mewn perthynas ag Eitem 13 – Deddf Rhentu Cartrefi (Ffïoedd ac ati) (Cymru) 2019: Trefniadau Gweithredu a gadawodd y cyfarfod yn ystod y drafodaeth a’r pleidleisio arni.

 

Datganodd y Cynghorydd R Meirion Jones gysylltiad personol mewn perthynas ag Eitem 17 – Datganiad Polisi Tâl a gadawodd y cyfarfod yn ystod y drafodaeth a’r pleidleisio arni.

 

Datganodd y Tîm Uwch-arweinyddiaeth gysylltiad personol a rhagfarnus mewn perthynas ag Eitem 17 – Datganiad Polisi Tâl a gadawodd y cyfarfod yn ystod y drafodaeth a’r pleidleisio arni.

 

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 376 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion drafft o’r cyfarfodydd Cyngor Sir a gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol:-

 

   7 Rhagfyr 2021

   21 Rhagfyr 2021 (Cyfarfod Arbennig)

  11 Chwefror, 2022 (Cyfarfod Arbennig)

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cadarnhawydcofnodion y cyfarfodydd isod o’r Cyngor Sir yn rhai cywir:-

 

·           7 Rhagfyr, 2021

·           21 Rhagfyr, 2021 (Arbennig)

·           11 Chwefror, 2022 (Arbennig)

 

3.

I dderbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Cadeirydd, Arweinydd y Cyngor neu’r Prif Weithredwr

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cyflwyno Deisebau

I dderbyn unrhyw ddeiseb yn unol â Pharagraff 4.1.11 o’r Cyfansoddiad.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ddaeth yr un ddeiseb i law

 

5.

Rhybudd o Gynigiad yn unol â Rheol 4.1.13.1 o'r Cyfansoddiad

Cyflwyno Rhybudd o Gynigiad canlynol gan Arweinydd y Cyngor:-

 

Rydym fel Cyngor Sir Ynys Môn yn dangos ein cefnogaeth i bobl Wcráin gyda’r faner yn chwifio yn y Pencadlys a llaw gyfeillgar bobl Môn yn barod i roi lloches a chefnogaeth i’r rhai sydd angen.

 

Cyflwyno'r Rhybudd o Gynigiad canlynol gan y Cynghorydd R Meirion Jones:-

 

1.     Bod Cyngor Sir Ynys Môn yn gofyn i Lywodraeth San Steffan ddatganoli i Lywodraeth Cymru yr hawl a'r grym iddynt fedru creu gwyliau banc i Gymru

 

2.     Mae teimlad gan bobol Cymru, beth bynnag yw eu cefndir a'u traddodiad, i gefnogi nawddsant Cymru, Dewi Sant, ac i ddathlu hynny ar Fawrth y Cyntaf, yn flynyddol.

 

3.     Ar hyn o bryd mae'r hawl i greu gwyliau banc wedi’i roi i Lywodraeth yr Alban ac i Lywodraeth Gogledd Iwerddon, ond nid i Lywodraeth Cymru. Felly, gofynnir i Lywodraeth San Steffan yn yr un modd ddatganoli - drwy’r Banking and Financial Dealings Act 1971 - yr hawl i greu gwyliau banc i Lywodraeth Cymru.

 

4.     Mae galwad i sefydlu Dydd Gŵyl Dewi fel gŵyl banc yng Nghymru. Mae hyn wedi ei wrthod gan Lywodraeth San Steffan ar sail ariannol, ond byddai gŵyl banc yn hwb sylweddol i Ynys Môn yn ei chefn gwlad a'i thwristiaeth. Yn sylfaenol, nid mater o gost ydi hwn ond o werth ac egwyddor.

 

5.    Trwy hyn gofynnwn i holl bobol Ynys Môn anfon at Lywodraeth San Steffan efo neges debyg i un ni uchod a chopïo eu Haelod Seneddol i'w neges.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

·           Cyflwynwyd - y Rhybudd o Gynnig a ganlyn a dderbyniwyd gan Arweinydd y Cyngor:-

 

Rydym ni, Gyngor Sir Ynys Môn, yn dangos ein cefnogaeth i bobl yr Wcráin trwy gael y faner yn y Pencadlys a chael help llaw pobl Môn, yn barod i roi lloches a chefnogaeth i’r rhai mewn angen.”

 

Eiliodd y Cynghorydd R Meirion Jones y Cynnig.

 

Cytunwyd yn unfrydol i gymeradwyo’r Cynnig.

 

·           Cyflwynwyd - y Rhybudd o Gynnig a ganlyn a dderbyniwyd gan y Cynghorydd R Meirion Jones :-

 

“ 1. Bod Cyngor Ynys Môn yn gofyn i Lywodraeth y DU yn San Steffan ddatganoli i Lywodraeth Cymru yng Nghymru yr hawl a’r pŵer i allu creu gwyliau banc i Gymru.

 2.   Mae teimlad ymysg pobl Cymru, beth bynnag fo’u cefndir a’u traddodiad, eu bod yn dymuno dathlu nawddsant Cymru, Dewi Sant, a’u bod yn dymuno gwneud hyn yn flynyddol ar y 1af o Fawrth.

3.   Ar hyn o bryd, mae’r hawl i greu gwyliau banc wedi’i roi i Lywodraeth yr Alban a Llywodraeth Gogledd Iwerddon, ond nid i Lywodraeth Cymru. Felly, gofynnir yn yr un modd i Lywodraeth y DU yn San Steffan ddatganolidrwy Ddeddf Bancio a Thrafodion Ariannol 1971 – yr hawl i greu gwyliau banc i Lywodraeth Cymru.

4.   Mae galwad i sefydlu Dydd Gŵyl Dewi yn ŵyl banc yng Nghymru. Mae Llywodraeth Prydain yn San Steffan wedi gwrthod hyn ar sail ariannol ond fe fyddai gŵyl banc yn hwb sylweddol i Ynys Môn gyda’i chefn gwlad a thwristiaeth. Yn y bôn, nid mater o gost yw hyn ond mater o werth ac egwyddor.

5.  Yn hyn o beth, gofynnwn i holl bobl Ynys Môn anfon neges debyg i’n neges ni uchod at Lywodraeth y DU yn San Steffan a rhoi enw eu Haelod Seneddol lleol ar gopi o’r neges.

 

 

Yn dilyn y bleidlais PENDERFYNWYD cymeradwyo’r Cynnig.

6.

Adolygiad Rheoli Trysorlys Blynyddol ar gyfer 2020/21 pdf eicon PDF 146 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151, fel y cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 3 Mawrth 2022. 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn adolygiad blynyddol rheoli trysorlys 2021/22.

 

7.

Adroddiad Adolygiad Canol Blwyddyn Rheoli Trysorlys 2021/22 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151, fel y cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 3 Mawrth 2022. 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn adolygiad canol blwyddyn rheoli trysorlys 2021/2022.

 

8.

Datganiad Strategaeth Rheoli Trysorlys 2022/23 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151, fel y cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 3 Mawrth 2022. 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

PENDERFYNWYD derbyn y Datganiad ar Strategaeth Reoli Trysorlys 2022/23.

9.

Y Strategaeth Gyfalaf pdf eicon PDF 3 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151, fel y cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 3 Mawrth 2022. 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn y Strategaeth Gyfalaf.

 

10.

Cyllideb 2022/23 pdf eicon PDF 489 KB

(a)      Cyllideb a Strategaeth Ariannol Tymor Canolig  2022/23

 

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151, fel y cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 3 Mawrth 2022. 

 

(b)       Cyllideb Cyfalaf 2022/23 

 

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151, fel y cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 3 Mawrth 2022. 

 

(c)       Gosod y Dreth Gyngor 2022/23

 

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151, fel y cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 3 Mawrth 2022.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

·        Cymeradwyo'r gyllideb gyfalaf ar gyfer 2022/23;

 

·    Derbyn y Penderfyniadau drafft ar y Dreth Gyngor fel y’u nodwyd yn (c) ar yr Rhaglen.

 

11.

Cynllun Tuag at Carbon Sero Net Cyngor Sir Ynys Môn 2022-2025 pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Dirprwy Brif Weithredwr, fel y cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 9 Mawrth 2022.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cyngor yn mabwysiadu'r Cynllun Tuag at Sero Net 2022/2025.

 

 

12.

Strategaeth Dai 2022/2027 pdf eicon PDF 4 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Tai, fel y cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 14 Chwefror 2022. 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cyngor yn cymeradwyo Strategaeth Dai 2022/2027.

 

13.

Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc) Cymru 2019: trefniadau gweithredu pdf eicon PDF 432 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd, fel y cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 14 Chwefror 2022.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:-

 

·           Rhoi awdurdod dirprwyedig i’r Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd awdurdodi swyddogion perthnasol i arfer, yn ôl yr angen, y pwerau gorfodi statudol hynny dan Ddeddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019 ar ran y Cyngor hwn.

 

·           Rhoi’r hawl i’r Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd ddirprwyo i swyddogion Cyngor Dinas a Sir Caerdydd gymryd camau priodol ar ran y Cyngor hwn i orfodi darpariaethau Rhentu Cartrefi (Ffioedd ac ati) Deddf (Cymru) 2019, drwy ei wasanaeth a elwir yn Rhentu Doeth Cymru.

 

14.

Adroddiad Adolygu - Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd pdf eicon PDF 3 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygiad Economaidd.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cytuno i gyhoeddi’r Adroddiad ar yr Adolygiad a chyflwyno’r adroddiad i Lywodraeth Cymru, fel y gellid dechrau ar waith paratoi’r Cynllun newydd.

 

15.

Adroddiad Drafft Asesiad Anghenion Poblogaeth Gogledd Cymru 2022 pdf eicon PDF 297 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, fel y cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 9 Mawrth 2022.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cyngor yn cymeradwyo Adroddiad ar Asesiad o Anghenion Poblogaeth Gogledd Cymru 2022.

 

 

16.

Côd Llywodraethiant Lleol pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Proffesiwn, AD a Thrawsnewid.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r Cod Llywodraethu Lleol.

 

 

17.

Datganiad Polisi Tâl 2022 pdf eicon PDF 576 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Proffesiwn, AD a Thrawsnewid.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cymeradwyo Datganiad Polisi Tâl y Cyngor am 2022.