Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni /Yn rhithiol drwy Zoom, Cyngor Sir Ynys Môn - Dydd Iau, 9fed Mawrth, 2023 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni /Yn rhithiol drwy Zoom

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Cofnodion pdf eicon PDF 374 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion drafft y cyfarfodydd o’r Cyngor Sir a gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol:-

 

  6 Rhagfyr 2022

  26 Ionawr 2022( Arbennig)

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol fel cofnod cywir:

 

·           6 Rhagfyr, 2022

·           26 Ionawr, 2023 (Cyfarfod Arbennig)

 

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Bu’r Prif Swyddogion ddatgan diddordeb personol ac un a oedd yn rhagfarnu mewn perthynas ag Eitem 13 – Datganiad Polisi Tâl 2023 ac fe wnaethant adael y cyfarfod yn ystod y drafodaeth a’r bleidlais ddilynol.

3.

Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Cadeirydd, Arweinydd y Cyngor neu’r Prif Weithredwr

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cyflwyno Deisebau

Derbyn unrhyw ddeiseb yn unol â pharagraff 4.1.11 y Cyfansoddiad.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni dderbyiwyd unrhyw ddeisebau.

5.

Rhybudd o Gynnig yn Unol  Rheol 4.1.13 .1 Y Cyfansoddiad

Derbyn y Rhybudd o Gynnig isod gan y CynghoryddLlinos Medi:-

 

“Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn galw ar Lywodraeth Cymru i gynnal adolygiad brys i wytnwch cysylltiad Ynys Môn a’r tir mawr. Mae sefyllfa Ynys Môn yn unigryw i unrhyw ardal arall yng Nghymru oherwydd dim ond dau gysylltiad yn unig sydd, nid yn unig er mwyn cyrraedd ail borthladd prysuraf y Deyrnas Unedig ond hefyd i drigolion yr ynys byw eu bywydau dydd i ddydd. Mae angen sicrhau bo trigolion yr ynys yn gallu cael mynediad i waith, addysg a gwasanaethau brys. Hefyd, mae angen sicrhau cysylltiad economaidd i’r ynys o’r sector twristiaeth i’r cais Porthladd rhydd. Mae dyfodol economaidd a llesiant trigolion yr ynys yn ddibynnol ar y cysylltiad.”

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cafodd y Cynnig ei basio.

 

6.

Rhyddhau Balansau'r Cyngor i Gyllido Costau Cyflog Ychwanegol mewn Ysgolion pdf eicon PDF 441 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD rhyddhau £1.073,635 o’r balansau cyffredinol er mwyn ariannu’r costau ychwanegol a wynebir gan ysgolion.

 

7.

Adolygiad Canol Blwyddyn ar Reoli'r Trysorlys 2022/23 pdf eicon PDF 885 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 2 Mawrth, 2023.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:-

 

·           derbyn yr Adroddiad Adolygiad Canol Blwyddyn Rheoli Trysorlys 2022/23.

·           cymeradwyo’r newid yn y terfyn gwrthbarti i awdurdodau lleol eraill yn unol ag adran 5.3

8.

Datganiad ar Strategaeth Rheoli Trysorlys 2023/24 pdf eicon PDF 1001 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 2 Mawrth, 2023.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r Strategaeth Rheoli’r Trysorlys ar gyfer 2023/24.

 

9.

Strategaeth Gyfalaf pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 2 Mawrth 2023.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn y Strategaeth Gyfalaf.

10.

Cyllideb 2023/24 pdf eicon PDF 668 KB

(a)         Strategaeth Ariannol Tymor Canolig a Chyllideb 2023/24

 

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151, fel y’i cyflwynwyd ’r Pwyllgor Gwaith ar 2 Mawrth 2023.

 

(b)         Cyllideb Cyfalaf 2023/24

 

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151, fel y’i cyflwynwyd ’r Pwyllgor Gwaith ar 2 Mawrth 2023.

 

(c)         Penderfyniad Drafft ar osod y Dreth Gyngor 2023/24

 

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151, fel y’i cyflwynwyd ’r Pwyllgor Gwaith ar 2 Mawrth 2023.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:-

 

·       Cymeradwyo’r gyllideb gyfalaf ar gyfer  2023/2024.

·      Derbyn y Datrysiad ar y Dreth Gyngor drafft fel y nodwyd yn (C) ar yr agenda.

11.

Rhannu Swyddi ar y Pwyllgor Gwaith pdf eicon PDF 672 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 2 Mawrth, 2023.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cytuno i’r newidiadau Cyfansoddiadol er mwyn:-

 

·       Caniatáu i un neu ragor o aelodau rannu swydd fel arweinydd, dirprwy arweinydd ac fel aelodau portffolio o’r Pwyllgor Gwaith;

·       Caniatáu i’r uchafswm o aelodau a ganiateir ar y Pwyllgor Gwaith gael ei ddiwygio i adlewyrchu’r uchafswm statudol pan fydd aelodau o’r Pwyllgor

Gwaith yn rhannu swydd; a

 

·       Nodi’r trefniadau mewn perthynas â chworwm a phleidleisio pan fydd aelodau o’r Pwyllgor Gwaith yn rhannu swydd;

 

     (a) yn unol â’r geiriad yn Atodiad 1 yn yr adroddiad,

 

     (b) unrhyw newidiadau sydd eu hangen o ganlyniad i’r penderfyniad hwn.

 

 

Os bydd unrhyw newidiadau i’r trefniadau rhannu swydd a / neu nifer yr unigolion

sy’n derbyn cyflog uwch o ganlyniad i’r trefniadau rhannu swydd, bydd y Cyngor yn

rhoi gwybod i Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol ac yn mynd ati i

roi cyhoeddusrwydd i hynny ar unwaith.

 

12.

Cynllun y Cyngor 2023-2028 pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Proffesiwn – AD a Thrawsnewid, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 2 Mawrth 2023.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD mabwysiadu Cynllun y Cyngor ar gyfer 2023-2028.

 

13.

Datganiad Polisi Tâl 2023 pdf eicon PDF 580 KB

Cyflwyno adroddad gan y Pennaeth Proffesiwn - AD a Thrawsnewid.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cadarnhau Datganiad Polisi Tâl y Cyngor ar gyfer 2023.

 

14.

Trefniadau Polisi Cynllunio Newydd pdf eicon PDF 365 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd, fel y’i cyflynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 14 Chwefror 2023.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:-

 

·       Sefydlu Pwyllgor Polisi Cynllunio newydd ar gyfer Cyngor Sir Ynys Môn.

·       I ddiwygio’r Cyfansoddiad er mwyn diddymu’r Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y

·       Cyd a sefydlu Pwyllgor Polisi Cynllunio newydd ac i ddirprwyo i’r Swyddog

Monitro yr hawl i weithredu’r newidiadau yna.