Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyngor Sir Ynys Môn - Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM, Cyngor Sir Ynys Môn - Dydd Iau, 7fed Mawrth, 2024 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Cofnodion pdf eicon PDF 186 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofnodion drafft y cyfarfod arbennig o’r Cyngor Sir a gynhaliwyd ar 19 Rhagfyr, 2023.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cadarnhawyd bod cofnodion cyfarfod arbennig y Cyngor Sir a gynhaliwyd ar 19 Rhagfyr 2023 yn gywir.

 

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

            Datganodd y Cynghorydd Sonia Williams ddiddordeb personol gan ei bod yn wraig i’r Aelod Portffolio Cyllid.

Datganodd y Prif Swyddogion ddiddordeb personol sylweddol mewn perthynas ag Eitem 12 – Datganiad Polisi Tâl 2024, ac nid oeddent yn bresennol yn ystod y drafodaeth na’r bleidlais ar y mater.

3.

Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Cadeirydd, Arweinydd y Cyngor neu'r Prif Weithredwr

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cyflwyno Deisebau

Derbyn unrhyw ddeiseb yn unol â pharagraff 4.1.11 y Cyfansoddiad.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni dderbyniwyd yr un ddeiseb.

 

5.

Adolygiad Canol Blwyddyn ar Reoli'r Trysorlys 2023/24 pdf eicon PDF 554 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 20 Chwefror, 2024.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD yn unfrydol i dderbyn yr Adroddiad ar yr Adolygiad Rheoli Trysorlys Canol Blwyddyn ar gyfer 2023/24.

 

6.

Datganiad ar Strategaeth Rheoli Trysorlys 2024/25 pdf eicon PDF 884 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog 151, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 20 Chwefror, 2024.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD yn unfrydol i gymeradwyo’r Datganiad Strategaeth Rheoli Trysorlys ar gyfer 2024/25.

 

7.

Strategaeth Gyfalaf 2024 - 2029 pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 29 Chwefror, 2024.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD yn unfrydol i dderbyn y Strategaeth Gyfalaf ar gyfer y blynyddoedd ariannol 2024/25 i 2028/2029.

 

8.

Cyllideb 2024/25 pdf eicon PDF 523 KB

(a)        Strategaeth Ariannol Tymor Canolig a Chyllideb 2024/25 

 

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 29 Chwefror, 2024.

 

(b)       Cyllideb Cyfalaf 2024/25      

 

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 29 Chwefror, 2024.

 

(c)        Penderfyniad Drafft ar osod y Dreth Gyngor 2024/25

 

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.  

 

   

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:-

·  Cymeradwyo’r gyllideb gyfalaf ar gyfer 2023/2024.

·       Derbyn y Penderfyniad drafft ar y Dreth Gyngor a nodir fel (c) ar y Rhaglen.

9.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2024-2028 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 20 Chwefror, 2024.

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 PENDERFYNWYD yn unfrydol i:-

 

·       Gymeradwyo Cynllun Cydraddoldeb Strategol drafft y Cyngor ar gyfer 2024-2028;

·       Awdurdodi Swyddogion, mewn ymgynghoriad â’r Aelod Portffolio, i gwblhau a chyhoeddi’r Cynllun erbyn 31 Mawrth 2024.

 

10.

Adolygu Ardaloedd a Mannau Pleidleisio Ynys Môn pdf eicon PDF 249 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Prif Weithredwr.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 PENDERFYNWYD yn unfrydol :-

 

·       Nodi canlyniad yr Adolygiad o Ardaloedd a Mannau Pleidleisio;

·       Bod y cynigion terfynol a nodir yn Atodiad 1 mewn perthynas ag ardaloedd pleidleisio, mannau pleidleisio a gorsafoedd pleidleisio’n cael eu cymeradwyo.

 

11.

Aelodaeth a Chyfansoddiad y Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) pdf eicon PDF 494 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 PENDERFYNWYD yn unfrydol:-

 

·       Addasu enw’r CYSAG i CYS a bod y Swyddog Monitro yn cynnwys ei gylch gorchwyl yng Nghyfansoddiad y Cyngor, yn unol â’r gofyniad cyfreithiol ar gyfer CYS;

·       Oherwydd bod rhaid i’r awdurdod lleol gymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod yr aelodaeth, yn gyffredinol, yn gymesur â chryfder pob crefydd, enwad, neu argyhoeddiadau athronyddol anghrefyddol yn ei ardal leol, bod aelodaeth y CYS yn cynnwys cyfanswm o 9 sedd, yn cynnwys 6 sedd ar gyfer yr aelodau presennol a 3 sedd newydd ychwanegol a benodir ar gyfer cynrychiolwyr o: Dyneiddwyr y DU, Islam a Thystion Jehova;

·       Cynnal adolygiad pellach, o fewn chwe mis, o’r seddi Cristnogol presennol (ac felly’n eithrio Tystion Jehova o’r ymgynghoriad nesaf) oherwydd sylwadau a wnaethpwyd pan ymgynghorwyd gyda CYSAG a’r ffigyrau sydd wedi dod i law.

 

12.

Datganiad Polisi Tâl 2024 pdf eicon PDF 210 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaetth Proffesiwn – AD a Thrawsnewid.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cymeradwyo Datganiad Polisi Tâl y Cyngor ar gyfer 2024/2025.