Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Rhithiol Wedi’i Ffrydio’n Fyw (Ar hyn o bryd, nid oes modd i’r cyhoedd fynychu), Cyngor Sir Ynys Môn
Dydd Mawrth, 18fed Mai, 2021 10.30 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol Wedi’i Ffrydio’n Fyw (Ar hyn o bryd, nid oes modd i’r cyhoedd fynychu)

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Cofnodion pdf eicon PDF 783 KB

Cyflwyno, i'w cadarnhau, gofnodion drafft y cyfarfod o’r Cyngor Sir a gynhaliwyd ar 9 Mawrth 2021.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cadarnhawyd fod cofnodion cyfarfod y Cyngor Sir a’i gynhaliwyd ar y 9fed o Fawrth, 2021 yn gofnod cywir.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb.

 

3.

Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Cadeirydd, Arweinydd y Cyngor neu'r Prif Weithredwr.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rhybudd o Gynigiad yn unol â Rheol 4.1.13.1 o'r Cyfansoddiad

Cyflwyno'r Rhybudd o Gynigiad canlynol gan y Cynghorydd Robert G Parry:-

 

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn dymuno cydnabod y camweinyddiad cyfiawnder sylweddol a ddioddefwyd gan y cyn Gynghorydd Mr Noel Thomas pan y’i cafwyd yn euog o gyfrifyddu anwir, un ar bymtheg mlynedd yn ôl. Hoffai’r Cyngor wahodd Mr Thomas i fynychu’r cyfarfod llawn nesaf er mwyn iddo dderbyn pleidlais ffurfiol o ddiolch am ei wasanaeth ffyddlon fel Cynghorydd Sir.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn y cynnig ac i wahodd Mr Noel Thomas i gyfarfod y Cyngor Sir pan fydd y cyfarfodydd yn ail-ymgynnull yn Siambr y Cyngor.

 

5.

Cyflwyno Deisebau

Derbyn unrhyw ddeiseb yn unol â Pharagraff 4.1.11 o'r Cyfansoddiad.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni dderbyniwyd unrhyw ddeisebau.

6.

Adroddiad Blynyddol Arweinydd y Cyngor 2020/21 pdf eicon PDF 625 KB

Ystyried Adroddiad Blynyddol Arweinydd y Cyngor yn unol â Pharagraff 4.1.11 o'r Cyfansoddiad.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn adroddiad yr Arweinydd ac i nodi ei gynnwys.

7.

Adroddiad Blynyddol Cadeirydd y Pwyllgor Safonau pdf eicon PDF 747 KB

Cyflwyno adroddiad gan Mr John R Jones, Cadeirydd Annibynnol y Pwyllgor Safonau.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD :-

 

·      Nodi'r Rhaglen a gyflwynwyd gan y Pwyllgor Safonau rhwng Mai 2020 ac Ebrill 2021 yn ATODIAD A;

·      Cymeradwyo Rhaglen Waith y Pwyllgor Safonau ar gyfer 2021/2022 a’i hamlinellir yn ATODIAD B.

 

8.

Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Sgriwtini 2020/21 pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad gan Gadeiryddion y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a'r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD :-

 

·      Cymeradwyo'r Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Sgriwtini ar gyfer 2020/21;

·      Nodi’r cynnydd parhaus a wnaed wrth weithredu'r siwrnai ddatblygu Sgriwtini leol a'r effaith y mae hyn yn ei gael ar ymarfer;

penodi Cadeirydd y Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio fel y Pencampwr Sgriwtini ar gyfer y cyfnod Mai 2021 i Mai 2022.

9.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 2020/21 pdf eicon PDF 506 KB

Cyflwyno adroddiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad ac i nodi'r materion a’i hystyriwyd gan y Pwyllgor yn ystod 2020/21.

 

10.

Datganiad ar y Polisi Trwyddedu am y cyfnod 2021-2026 pdf eicon PDF 909 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd, fel y'i cyflwynwyd i'r Pwyllgor Gwaith ar 22 Mawrth 2021.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD mabwysiadu’r Datganiad Polisi Trwyddedu ar gyfer 2021 - 2026.

11.

Penderfyniadau Gweithredol a wnaed rhwng Mai 2020-Ebrill 2021 pdf eicon PDF 307 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Prif Weithredwr.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD nodi’r penderfyniadau a wnaed gan y Pwyllgor Gwaith, mewn sawl ffordd, yn unol â'r cynllun dirprwyo a gynhwysir yng Nghyfansoddiad y Cyngor.