Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Arbennig - Hybrid - Siambr y Cyngor, Syddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM, Cyngor Sir Ynys Môn - Dydd Mawrth, 19eg Rhagfyr, 2023 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Cofnodion pdf eicon PDF 224 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofnodion drafft o gyfarfod o’r Cyngor Sir Arbennig a gynhaliwyd ar 26 Hydref, 2023.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cadarnhawyd fod cofnodion cyfarfod y Cyngor Sir arbennig a gynhaliwyd ar 26 Hydref, 2023 yn gofnod cywir.

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Dim wedi eu derbyn.

 

3.

Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Cadeirydd, Arweinydd y Cyngor neu'r Prif Weithredwr

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cyflwyno Deisebau

Derbyn unrhyw ddeiseb yn unol â Pharagraff 4.1.11 y Cyfansoddiad.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

None received.

5.

Datganiad o'r Cyfrifon 2022/2023 a'r Adroddiad ISA 260 pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno’r canlynol, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar 7 Rhagfyr, 2023 :-

 

·         Adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog 151 – Datganiad o’r Cyfrifon 2022/2023.

 

·         Adroddiad y Pennaeth Proffesiwn (Adnoddau Dynol) a ThrawsnewidDatganiad Llywodraethu Blynyddol 2022/2023.

 

·         Adroddiad Archwilio Allanol ynghylch yr archwiliad o’r datganiadau ariannol.

(Adroddiad ISA 260).

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 PENDERFYNWYD:-

 

·         Derbyn y Datganiad Cyfrifon 2022/23 ac awdurdodi Cadeirydd y Cyngor Sir a’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151 i arwyddo’r cyfrifon;

·         Nodi'r cynnydd o £72k yn y tanwariant yng Nghronfa'r Cyngor ar gyfer blwyddyn ariannol 2022/23, oherwydd diwygiadau a wnaed yn ystod y cyfnod archwilio sy'n effeithio ar Gronfa'r Cyngor. Mae hyn yn cynyddu’r tanwariant am y flwyddyn o £1.212m i £1.284m.

6.

Newid yr amser a ganiateir i aelodau o'r cyhoedd siarad yn y Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion pdf eicon PDF 107 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd a’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)Swyddog Monitro fel y’i gyflwynwyd i’r Pwyllgor Cynlluno a Gorchmynion ar 4 Hydref, 2023 ac wedyn Penderfyniad Portffolio gan yr Aelod Portffolio ar gyfer Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Newid Hinsawdd ar 24 Tachwedd, 2023.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:-

 

·       Awdurdodi’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/swyddog Monitro i newid y cyfeiriad ym mharagraff 4.6.21.6 o’r Cyfansoddiad o 3 munud i 5 munud (sef y cyfnod sydd ar gael i siaradwyr cyhoeddus yn y Pwyllgor Cynllunio);

·       Awdurdodi’r Pennaeth Gwasanaeth Rheoleiddio i newid y cyfeiriad yn y gwaith papur sy’n gysylltiedig â’r drefn i nodi mai 5 munud sydd ar gael i siaradwyr cyhoeddus.

 

7.

Cynllun Strategol Adnoddau ac Ail-gylchu - 2023-2028 pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ar 22 Tachwedd, 2023. .

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn yr argymhelliad o welliant bod y Cynllun Strategol Adnoddau ac Ailgylchu yn cael ei fabwysiadu ar gyfer 2024 – 2029 (cynllun 5 mlynedd).