Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod o Gyngor Sir Ynys Môn yn Siambr y Cyngor ac yn Rhithiol drwy Zoom, Cyngor Sir Ynys Môn - Dydd Mawrth, 21ain Mai, 2024 10.30 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM

Cyswllt: Mrs Mairwen Hughes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Cofnodion pdf eicon PDF 450 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion drafft o gyfarfod y Cyngor Sir a gynhaliwyd ar 7 Mawrth 2024.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod o Gyngor Sir Ynys Môn a gynhaliwyd ar 7 Mawrth, 2024 fel cofnod cywir yn amodol ar gywiriad I’r fersiwn Gymraeg o’r cofnodion a ddylai ddarllen (Eitem 8 – Cyllideb 2024/2025 - Ar ddechrau’r broses o osod y gyllideb roedd bwlch o £14.391m rhwng y gyllideb refeniw ddigyfnewid a’r cyllid oedd ar gael cyn cynyddu’r Dreth Gyngor).

 

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem of fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni chafwyd datganiad o ddiddordeb.

3.

Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Cadeirydd, Arweinydd y Cyngor neu'r Prif Weithredwr

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cyflwyno Deisebau

Derbyn unrhyw ddeiseb yn unol â Pharagraff 4.1.11 y Cyfansoddiad.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni dderbyniwyd yr un ddeiseb.

5.

Adroddiad Blynyddol Arweinydd y Cyngor 2023/24 pdf eicon PDF 200 KB

Ystyried adroddiad Blynyddol Arweinydd y Cyngor yn unol â Pharagraff 4.1.16 y Cyfansoddiad.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Amherthnasol.   Dim angen am benderfyniad.

 

6.

Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Sgriwtini 2023/24 pdf eicon PDF 775 KB

Cyflwyno adroddiad gan Gadeiryddion y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a’r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 PENDERFYNWYD yn unfrydol:-

 

·       Cymeradwyo’r Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Sgriwtini ar gyfer 2023/24.

·       Nodi’r cynnydd parhaus sy’n cael ei wneud o ran ein siwrnai ddatblygu Sgriwtini a’r effaith y mae hyn yn ei gael ar ymarfer.

·       Penodi cadeirydd y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol yn Bencampwr Sgriwtini ar gyfer y cyfnod rhwng Mai 2024 a Mai 2025.

7.

Cynllun Strategol Rheoli Asedau Corfforaethol 2024-2029 pdf eicon PDF 711 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 19 Mawrth 2024.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r Cynllun Strategol Rheoli Asedau ar gyfer 2024-2029. 

 

8.

Swyddogaeth Dewis Lleol: Perfformiad pdf eicon PDF 178 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro, yn dilyn Penderfyniad Portffolio a wnaed gan y Deilydd Portffolio ar gyfer Corfforaethol a Phrofiad y Cwsmer ar 29 Ebrill 2024.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 PENDERFYNWYD:-

 

·     Dynodi’r Hunanasesiad Corfforaethol a’r Asesiad Perfformiad gan Banel yn swyddogaethau i’w arfer gan y Pwyllgor Gwaith.

·     Cytuno y bydd Asesiad Perfformiad gan Banel cyntaf y Cyngor yn digwydd yn ystod 2025.

·     Awdurdodi penodi Cymdeithas Lywodraeth Leol Cymru (CLlLC) i gefnogi’r Cyngor yn ystod ei Asesiad Perfformiad gan Banel cyntaf, ar gost o oddeutu £35,000 (llai’r gost o gyd-ddylunio’r fanyleb);

·     Awdurdodi’r Prif Weithredwr i wneud yr holl benderfyniadau a threfniadau gweithredol, ac eithrio mewn perthynas â phenodi panel annibynnol a sefydlu cylch gorchwyl ar ei gyfer; a fydd yn benderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith.