Rhaglen

Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Gwaith
Dydd Llun, 27ain Medi, 2021 10.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Materion brys a ardystiwyd gan y Prif Weithredwr neu Swyddog a Benodwyd Ganddi

Dim materion brys ar adeg anfon y rhaglen hon.

3.

Cofnodion y Cyfarfodydd Blaenorol pdf eicon PDF 273 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, cofnodion cyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol -

 

·         12 Gorffennaf 2021

·         13 Medi, 2021 (arbennig)

Dogfennau ychwanegol:

4.

Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith pdf eicon PDF 406 KB

Cyflwyno adroddiad Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd.

5.

Monitro Perfformiad: Cerdyn Sgorio Corfforaethol - Chwarter 1 2021/22 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Proffesiwn (AD) a Thrawsnewid.

6.

Cynllun Ariannol Tymor Canolig 2022/23 i 2024/25 pdf eicon PDF 670 KB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

7.

Monitro'r Gyllideb Refeniw - Chwarter 1, 2021/22 pdf eicon PDF 747 KB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

8.

Monitro'r Gyllideb Gyfalaf - Chwarter 1, 2021/22 pdf eicon PDF 425 KB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

9.

Monitro Cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai - Chwarter 1, 2021/22 pdf eicon PDF 472 KB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

10.

Diweddariad o'r Panel Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol pdf eicon PDF 507 KB

Cyflwyno adroddiad Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol.