Rhaglen a Phenderfyniadau

Cyfarfod Hybrid - yn Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM, Pwyllgor Gwaith - Dydd Mawrth, 20fed Chwefror, 2024 10.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Hybrid - yn Ystafell Bwyllog 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM

Cyswllt: Ann Holmes 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Materion brys ardystiwyd gan y Prif Weithredwr neu ei Swyddog Apwyntiedig

Dim materion brys ar adeg anfon y rhaglen hon.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 163 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion drafft cyfarfod y Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 23 Ionawr 2024.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 23 Ionawr 2024 fel rhai cywir.

4.

Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith pdf eicon PDF 207 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Democratiaeth.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd cadarnhau Blaen Rhaglen Waith y Pwyllgor Gwaith wedi’i diweddaru am y cyfnod Mawrth i Hydref 2024 gyda’r newid ychwanegol a amlinellwyd yn y cyfarfod.

5.

Adolygiad Rheoli Trysorlys Canol Blwyddyn 2023/24 pdf eicon PDF 407 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd nodi adroddiad Adolygiad Canol Blwyddyn Rheoli’r Trysorlys a’i anfon ymlaen i’r Cyngor Llawn heb sylw pellach.

6.

Datganiad Strategaeth Rheoli’r Trysorlys 2024/25 pdf eicon PDF 688 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd nodi’r Datganiad ar Strategaeth Rheoli’r Trysorlys am 2024/25 a’i anfon ymlaen i’r Cyngor Llawn heb sylw pellach. 

7.

Ffioedd a Thaliadau 2024/25 pdf eicon PDF 729 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd cymeradwyo’r ffioedd a thaliadau am 2024/25 fel y’u hamlinellir yn y llyfryn ynghlwm wrth yr adroddiad.

8.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2024-2028 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd argymell i’r Cyngor Llawn ei fod yn cymeradwyo’r

Cynllun Cydraddoldeb Stratgeol drafft am 2024-2028 ac yn awdurdodi’r Swyddogion mewn ymgynghoriad â’rDeilydd Portffolio i gwblhau a chyhoeddi’r Cynllun erbyn 31 Mawrth 2024. 

9.

Cartrefi'r Awdurdod Lleol i Bobl Hyn - Pennu'r Ffi Safonol 2024/25 pdf eicon PDF 147 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Oedolion.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd gosod ffi safonol o £927.77 yr wythnos sef cost llawn y gwasanaeth.

10.

Cynnig i Drosglwyddo Disgyblion Ysgol Carreglefn i Ysgol Llanfechell a cau Ysgol Carreglefn pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd

 

·      Cymeradwyo’r cynnig “i drosglwyddo disgyblion o Ysgol Carreglefn i Ysgol Llanfechell a chau Ysgol Carreglefn.”

·      Awdurdodi Swyddogion i symud ymlaen i ran nesaf y broses sy’n cael ei nodi yn y Côd Trefniadaeth Ysgolion (2018) a chyhoeddi Rhybudd Statudol am gyfnod o 28 diwrnod (pan fydd Rhybudd Statudol yn cael ei gyhoeddi, bydd gan rhanddeiliaid 28 diwrnod i wrthwynebu’n statudol i’r cynnig).

·      Awdurdodi Swyddogion i ymateb i unrhyw wrthwynebiadau (os oes gwrthwynebiadau) gan lunio Adroddiad Gwrthwynebu i’w ystyried ymhellach gan y Pwyllgor Gwaith.

·      Awdurdodi Swyddogion i gynnal trafodaethau gyda’r gymuned i roi cyfle i sicrhau hyfywedd hirdymor adeilad presennol yr ysgol fel adnodd cymunedol pe bai angen.

11.

Cynllun Strategol Digidol Cyngor Sir Ynys Môn pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Proffesiwn – AD a Thrawsnewid.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd

 

·      Cymeradwyo’r Strategaeth Ddigidol drafft a  

·      Chefnogi’r egwyddor o gynllun gweithredol blynyddol

12.

Cynllun Strategol Cyfranogiad Tenantiaid 2024-29 pdf eicon PDF 954 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Tai.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd cymeradwyo Cynllun Strategol Cyfranogiad Tenantiaid

2024-29.

13.

Cynllun Strategol Rheoli Asedau 2024-29 pdf eicon PDF 938 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Tai.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd cymeradwyo’r Cynllun Rheoli Asedau Tai 2024-29.

14.

Adroddiad Blynyddol ar y Cynllun Bioamrywiaeth pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd derbyn yr adroddiad a chefnogi’r argymhellion ynddo.