Cofnodion

Panel Adolygu Tal a Graddfeydd - Dydd Iau, 21ain Chwefror, 2013 10.30 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Proposed venue: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Cofnodion:

Ni chafwyd yr un datganiad o ddiddordeb.

2.

Cofnodion

Cofnodion:

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 29 Tachwedd 2012.

 

Materion yn Codi

 

Nododd y Cynghorydd W.I. Hughes y ffaith nad oedd y cyflwyniadTeuluoedd Swyddiar y rhaglen. Eglurodd y Pennaeth Adnoddau Dynol Dros Dro bod yr eitem wedi ei gohirio tan y cyfarfod nesaf fel y gellid gwneud gwaith pellach ar fersiwn Ynys Môn a fyddai’n rhoddi i Aelodau well dealltwriaeth o’i effaith.

 

GWEITHREDU :Cytunwyd y byddai’r cyflwyniad ar Deuluoedd Swyddi gyda gogwydd Ynys Môn yn cael ei roi ar raglen y cyfarfod nesaf.

3.

Cau allan y Wasg a'r Cyhoedd

Cofnodion:

PENDERFYNWYD mabwysiadu’r canlynol:-

 

“Dan Adran 100(A)(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, gyrrwyd y wasg a’r cyhoedd allan o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem isod oherwydd y tebygrwydd y cai gwybodaeth ei rhyddhau a honno’n wybodaeth y gwneir eithriad ohoni yn Atodlen 12A y Ddeddf ac yn y Prawf Budd y Cyhoedd a oedd ynghlwm wrth yr adroddiad.”

4.

Y Diweddaraf ar Delerau ac Amodau

Cofnodion:

Rhoes y Pennaeth Adnoddau Dynol Dros Dro ddiweddariad i’r Panel ar y Telerau a’r Amodau.

 

Soniodd am y cynnydd a wnaed hyd yn hyn o ran tynnu yn ôl y cynllun lwfans defnyddiwr car hanfodol a nododd y byddai costau teithio yn cael eu talu ar yr un raddfa sef 52.2c ar gyfer defnyddwyr hanfodol ac achlysurol. Nodwyd y byddai’n rhaid talu treth ar y lwfans teithio.

 

Gofynnodd yr Aelodau a fyddai modd i’r staff ddefnyddio cerbydau’r fflyd ar gyfer busnes y Cyngor. Dywedodd y Swyddog bod y cerbydau fflyd wedi bod ar gael i’r staff ond eu bod trwy ddewis wedi dewis eu cerbydau eu hunain ar gyfer busnes y Cyngor.

 

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

 

GWEITHREDU: Bod diweddariad yn cael ei gyflwyno i’r cyfarfod nesaf o’r Panel hwn.

5.

Datgamoad Drafft ar y Polisi Tâl

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad gan y Swyddog Adnoddau Dynol (Strategaeth) ar yr uchod.

 

Dywedodd y Swyddog y cyflwynwyd y ddogfen i’r Panel hwn yn ei gyfarfod diwethaf ac y gofynnwyd i’r Undebau am eu sylwadau. Nododd y bydd y Datganiad Drafft ar y Polisi Tâl yn cael ei gyflwyno i’r Cyngor llawn yn ei gyfarfod ym mis Mawrth.

 

Holodd yr Aelodau am y gwahaniaeth rhwng y ‘Lleiafswm Cyflog Cenedlaethola’rCyflog Bywi’r gweithwyr sydd ar y cyflogau isaf. Dywedodd y Swyddogion bod yr Awdurdod ar hyn o bryd yn talu £6.29 i’r swyddogion sydd ar y cyflogau isaf. Mae’r Cyflog Bywi’r swyddogion sydd ar y cyflog isaf wedi cael ei godi yn genedlaethol yn ystod yr wythnosau diwethaf ac mae’r awdurdod yn adolygu eu sefyllfa ond nid ydyw ar hyn o bryd yn bwriadu mabwysiadu’r fenter hon.

 

PENDERFYNWYD nodi y bydd y Datganiad Drafft ar y Polisi Tâl yn cael ei gyflwyno i’r Cyngor Sir llawn yn ei gyfarfod ar 5 Mawrth, 2013.

 

GWEITHREDU:

 

·           Bod y Datganiad ar y Polisi Tâl yn cael ei gyflwyno i’r Cyngor Sir llawn ar 5 Mawrth, 2013.

 

·           Bod cost talu cyflog byw yn cael ei weithio allan a’i ddwyn i sylw’r Aelodau yn y cyfarfod nesaf.

6.

Gwerthuso Swyddi - Cynllun Prosiect

Cofnodion:

Rhoes y Pennaeth Adnoddau Dros Dro ddiweddariad i’r Panel ar y cynnydd a wnaed mewn

perthynas ag Arfarnu Swyddi a chylchredodd gopi o’r Cynllun Prosiect er gwybodaeth i’r Aelodau.

 

Nododd y bydd angen gwneud gwaith anferthol i gwrdd â’r dyddiad cau ar gyfer gweithredu’r

cynllun erbyn Ebrill 2014. Rhoddwyd manylion i’r Panel yngl!n â’r prosesau angenrheidiol. Rhoes y Swyddog fanylion cryno am yr Hawliadau Cyflog Cyfartal a dderbyniwyd hyd yma a’r broses y bydd yn rhaid ei dilyn i ddelio gyda hawliadau o’r fath.

 

Mynegodd yr Aelodau eu pryderon ynglyn â’r baich gwaith y bydd yn rhiad i’r Adain Adnoddau

Dynol ymdopi ag ef o ran y cynllun gwerthuso swyddi a gofynnwyd a oedd gan yr adain ddigon o adnoddau i gyflawni tasg o’r fath. Roedd y Pennaeth Adnoddau Dynol Dros Dro yn cytuno bod y tîm bychan yn yr Adain Adnoddau Dynol yn wynebu tasg anferthol o ran delio gyda’r cynllun gwerthuso swyddi ar rai adegau penodol yng ngweithrediad y cynllun gweithredu e.e. apeliadau.

 

Roedd hi o’r farn y bydd rhaid i’w hadain ganolbwyntio yn llwyr ar y cynllun gwerthuso swyddi yn arbennig felly ar adegau’r apeliadau mewn perthynas â sgorau’r swyddi.

 

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad a dwyn y pryderon i sylw’r Prif Weithredwr o ran y baich gwaith y bydd yr Adain Adnoddau Dynol yn ei wynebu yn y misoedd nesaf mewn perthynas â’r gwaith sy’n gysylltiedig â’r cynllun gwerthuso swyddi.

 

GWEITHREDU:

 

·      Mynegi pryder i’r Prif Weithredwr o ran y baich gwaith y bydd yr Adain Adnoddau Dynol yn ei wynebu mewn perthynas â’r cynllun arfarnu swyddi.

 

·      Bod y Pennaeth Adnoddau Dynol Dros Dro yn cyflwyno Strategaeth Ddrafft mewn perthynas â Chyflog Cyfartal i’r cyfarfod nesaf.

 

·      Bod y Pennaeth Adnoddau Dynol Dros Dro yn darparu diweddariad ar gynnydd gyda’r cynllun prosiect yn dwyn sylw at yr hyn y llwyddwyd i’w wneud ar hyn sydd ar ôl i’w wneud i gadw pethau ar y trywydd iawn.

7.

Cyflogau Gwasanaethau Llywodraeth Leol 2013/14

Cofnodion:

Dywedodd y Pennaeth Adnoddau Dynol Dros Dro, er gwybodaeth, y derbyniwyd gohebiaeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn gofyn am farn wleidyddol ar y trafodaethau cyfredol ynglyn â chyflogau. Yn dilyn trafodaethau gyda chynrychiolwyr yr Undebau ac awdurdodau lleol, nododd y daethpwyd i gytundeb cyffredinol ymysg y rhan fwyaf o’r Cynghorau y dylid cyflwyno cynnig priodol o ran cyflog. Y cynnig yw 1% ond dylid cael cytundeb bod ad-drefniant o’r telerau

ac amodau cyflogaeth yn rhan o’r cynnig cyflog.

 

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad er gwybodaeth.

 

GWEITHREDU: Dim

8.

Adolygiad Penaethiaid Gwasanaeth

Cofnodion:

Nododd y Pennaeth Adnoddau Dynol Dros Dro bod y Dirprwy Brif Weithredwr wedi gofyn am Gyfarfod Arbennig o’r Panel Tâl a Graddfeydd ddiwedd mis Mawrth i drafod adolygu’r Penaethiaid Gwasanaeth yn yr awdurdod.

 

PENDERFYNWYD nodi y cynhelir Cyfarfod Arbennig ym mis Mawrth i drafod yr Adolygiad Penaethiaid Gwasanaeth.

 

GWEITHREDU : Gwneud trefniadau i Gyfarfod Arbennig gael ei gynnal ym mis Mawrth i drafod y mater uchod.