Rhaglen

Panel Adolygu Tal a Graddfeydd - Dydd Mercher, 20fed Mawrth, 2013 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 48 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Chwefror, 2013.

3.

Cau Allan y Wasg a’r Cyhoedd

I ystyried mabwysiadu’r canlynol :-

 

“O dan Adran 100(A)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem a ganlyn oherwydd y gallai olygu datgelu gwybodaeth eithriedig fel y’I diffinnir ym mharagraff 12, Rhan 1 o Atodlen 12A i’r Ddeddf honno a’r Prawf Budd y Cyhoedd sydd ynglwm.”

4.

Ystyriaethau o ran Strwythur y Penaethiaid Gwasanaeth

Cyflwyno adroddiad gan y Dirprwy Brif Weithredwr mewn perthynas â’r uchod.