Rhaglen

Cyfarfod Hybrid - yn Ystafell Bwyllgor 1, ac yn rhithwir drwy Zoom, Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) - Dydd Iau, 16eg Tachwedd, 2023 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Committee Room 1 - Council Offices, Llangefni and virtually via Zoom

Cyswllt: Shirley Cooke 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 174 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion drafft cyfarfod blaenorol CYSAG a gynhaliwyd ar 12 Gorffennaf 2023.

3.

Diweddariad Cymdeithas CYSAGau Cymru (CCYSAGauC) pdf eicon PDF 225 KB

  Derbyn diweddariad gan Glerc y CYSAG ac aelodau’r CYSAG a fynychodd  

   cyfarfod CCYSAGauC ar 25 Hydref 2023.

 

  Cyflwyno er gwybodaeth, gofnodion drafft y cyfarfod CCYSAGauC a

   gynhaliwyd ar 19 Mehefin 2023.

4.

Ysgol Santes Dwynwen - Llythrennedd trwy gyfrwng Chrefydd, Gwerthoedd a Moeseg

I dderbyn diweddariad gan Bennaeth Ysgol Santes Dwynwen, Niwbwrch.

5.

Teithiau Dysgu (Uwchradd)

   Diben - Dealltwriaeth gyfredol CYSAG Ynys Môn o gwricwlwm Crefydd,  

    Gwerthoedd a Moeseg (CGM).

   Sesiwn holi’r Pwyllgor - ‘Beth hoffwch chi weld?’ 

   Tasg 

 

6.

Rhestrau Chwarae - Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg

I dderbyn diweddariad gan Glerc y CYSAG.

7.

Lleoliadau Crefyddol ac Ysbrydol Ynys Môn

  Defnyddio arbenigedd aelodau

  Tasg

8.

Diweddariad gan y Cyfarwyddwr

I dderbyn diweddariad gan y Cyfarwyddwr Addyg, Sgiliau a Phobl Ifanc.

9.

Unrhyw Faterion Eraill

Unrhyw faterion eraillgyda chytundeb y Cadeirydd.

10.

Cyfarfod nesaf

Cynhelir cyfarfod nesaf CYSAG ar ddydd Mercher, 15 Chwefror 2024 am 2:00 o’r gloch yp.