Rhaglen a chofnodion

Pwyllgor Safonau - Dydd Iau, 12fed Medi, 2013 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mrs. Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Cofnodion:

Ni chafwyd yr un datganiad o ddiddordeb.

2.

Cofnodion y Cyfarfod pdf eicon PDF 46 KB

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Mehefin, 2013.

(PAPUR ‘A’)

Cofnodion:

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Mehefin 2013.

3.

Cwynion ynghylch ymddygiad i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru pdf eicon PDF 349 KB

3A  Adroddiad gan y Swyddog Gofal Cwsmer ar ffurf matrics wedi’i ddiweddaru i Gynghorwyr Sir.   Er gwybodaeth ac unrhyw gwestiynau.

(PAPUR ‘B’)

 

3B  Adroddiad gan y Swyddog Gofal Cwsmer ar ffurf matrics wedi’i ddiweddaru i Gynghorwyr Sir.   Er gwybodaeth ac unrhyw gwestiynau.

(PAPUR ‘C’)

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

3A  Cyflwynwyd  er gwybodaeth adroddiad  gan y Swyddog Gofal Cwsmer ar ffurf matrics wedi’i ddiweddar  ar gyfer Cynghorwyr  Sir.

 

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad er gwybodaeth.

 

GWEITHREDU : Bydd y Swyddog Gofal Cwsmer yn cyflwyno diweddariad ar unrhyw ddatblygiadau pellach i’r cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor Safonau.

 

3B  Cyflwynwyd,  er gwybodaeth adroddiad  gan y Swyddog Gofal Cwsmer ar ffurf  matrics wedi’i ddiweddar  ar gyfer Cynghorwyr  Tref a Chymuned.

 

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad er gwybodaeth.

 

GWEITHREDU : Bydd y Swyddog Gofal Cwsmer yn cyflwyno diweddariad ar unrhyw ddatblygiadau pellach i’r cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor Safonau.

4.

Penderfyniadau Panel Arfarnu pdf eicon PDF 7 MB

Adroddiad gan y Swyddog Gofal Cwsmer er gwybodaeth.

(PAPUR ‘CH’)

Cofnodion:

Cyflwynwyd a nodwydcanfyddiadau  Panel Dyfarnu Cymru o 1 Ebrill, 2011 i 29 Awst,  2013.

 

PENDERFYNWYD  nodi’r adroddiad.

 

GWEITHREDU  : Bydd y Swyddog Gofal Cwsmer yn cyflwyno diweddariad ar unrhyw ddatblygiadau pellach i’r cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor Safonau.

5.

Cyn-gofrestru Diddordebau - Diweddariadau gan Gynghorwyr Sir pdf eicon PDF 614 KB

Derbyn adroddiad gan y Swyddog Gofal Cwsmer a phederfynu pa gamau gweithredu pellach, os o gwbl, all fod eu hangen.

(PAPUR ‘D’)

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad  gan y Swyddog Gofal  Cwsmer ynghylch yr uchod.

 

Dywedodd  y Swyddog Gofal Cwsmer fod 3 Chynghorydd  Sir eto i ddiweddaru  eu cofrestrau  o ddiddordeb  ymlaen llaw.  Gofynnwyd  sawl gwaith iddynt gwblhau’r ddogfen  cofrestru diddordebau ymlaen llaw.

 

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

 

GWEITHREDU  :

 

  Cadeirydd y Pwyllgor Safonau i anfon llythyr at y 3 Chynghorydd  Sir yn gofyn iddynt ddiweddaru’r ddogfen cofrestru  diddordebau ymlaen llaw o fewn 7 niwrnod i ddyddiad y llythyr;

 

  Anfon copi o’r ohebiaeth at Arweinydd GrWp y Grwpiau Gwleidyddol y mae’r aelodau etholedig yn aelodau ohonynt;

 

  Bod yr aelodau etholedig yn cael eu galw i ymddangos gerbron y Pwyllgor Safonau oni fyddant yn cydymffurfio  gyda’r cais;

 

  Bydd y Swyddog Gofal Cwsmer yn cyflwyno diweddariad ar unrhyw ddatblygiadau pellach i’r cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor Safonau.

6.

Cynghorau Tref a Chymuned - Côd Ymddygiad ac Ymrwymiadau pdf eicon PDF 615 KB

Derbyn adroddiad gan y Swyddog Gofal Cwsmer a phenderfynu pa gamau gweithredu pellach, os o gwbl, all fod eu hangen.

(PAPUR ‘DD’)

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad  gan y Swyddog Gofal  Cwsmer ar yr uchod.

 

Dywedodd  y Swyddog Gofal Cwsmer fod yr holl Gynghorau  Tref  a Chymuned ac eithrio un wedi ymateb mewn  perthynas â’r Côd Ymddygiad a’r Ymgymeriadau.

 

PENDERFYNWYD   nodi’r adroddiad.

 

GWEITHREDU  :

 

  Derbyn diweddariad gan y Swyddog Gofal Cwsmer yn y cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor Safonau.

7.

Cynghorau Tref a Chymuned - Hyfforddiant ar y Côd Ymddygiad pdf eicon PDF 2 MB

Derbyn adroddiad gan y Swyddog Gofal Cwsmer ynglyn â’r nifer fydd yn derbyn hyfforddiant ar 23 Medi, 2013 a 26 Medi, 2013 a phenderfynu pa gamau gweithredu pellach, os o gwbl, all fod eu hangen.

(PAPUR ‘E’)

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad  gan y Swyddog Gofal  Cwsmer ar yr uchod.

 

Dywedodd  y Swyddog Gofal Cwsmer fod 34 o’r 40 Cyngor Tref/Cymuned  wedi ymateb a bod 64 o Gynghorwyr  wedi mynychu sesiynau addas mewn perthynas â’r Côd Ymddygiad.

 

Dywedodd  y Cadeirydd  ei fod ef a’r Is-Gadeirydd  ynghyd â Mrs. Dilys Shaw yn bwriadu  mynychu’r Sesiynau Hyfforddiant.   Dywedodd Mr Wilson y byddent yn pwysleisio’r angen i Gynghorau  Tref a Chymuned fynychu’r hyfforddiant  ar y Côd Ymddygiad ac i raeadru’r  hyfforddiant  hwnnw yn eu Cynghorau  Cymuned.

 

Dywedodd  y Pennaeth Swyddogaeth (Cyfreithiol  a Gweinyddol)  y gellid anfon llythyr at yr holl Gynghorwyr  Tref/Cymuned  yn bersonol  yn hytrach na thrwy Glerc y Cynghorau  Tref/Cymuned.

 

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

 

GWEITHREDU  : Yn dilyn y Sesiwn Hyfforddi  a gynhelir ar ddiwedd y mis hwn, anfon llythyr at bob Cynghorydd  Tref/Cymuned nad ydynt yn anfon cynrychiolwyr, yn dwyn sylw at bwysigrwydd mynychu hyfforddiant  ar y Côd Ymddygiad.

 

 

8.

Rheolau Gweithdrefn Cynllunio pdf eicon PDF 27 MB

Derbyn adroddiad gan y Dirprwy Swyddog Monitro/Uwch Gyfreithiwr (Cynllunio) ar gyfer ei argymell i’r Pwyllgor Gwaith/Cyngor.

(PAPUR ‘F’)

Cofnodion:

Cyflwynwyd - adroddiad  gan y Dirprwy  Swyddog Monitro/Uwch Gyfreithiwr  (Cynllunio) ar gyfer argymhelliad  i’r Pwyllgor  Gwaith/Cyngor.

 

Dywedodd  y Dirprwy  Swyddog Monitro/Uwch Gyfreithiwr (Cynllunio)  mai dyma oedd y newidiadau  i’r Cyfansoddiad  a oedd yn cael eu hargymell:-

 

Rheolau Gweithdrefn  Cynllunio (Y Rheolau) :

 

Newid 1 (paragraff  3.5.3.15.5) – Yn y dyfodol, gall ceisiadau sy’n groes i bolisi a gyflwynir gan Gynghorwyr,  Swyddogion  perthnasol  neu eu teuluoedd  neu gyfeillion agos, yn hytrach na chael eu cyfeirio i’r Pwyllgor Cynllunio (y Pwyllgor) fel sy’n digwydd ar hyn o bryd, gael eu gwrthod gan y Swyddogion Cynllunio dan y pwerau  dirprwyedig  ac yna, bydd adroddiad  llawn yn cael ei gyflwyno i gyfarfod  nesaf y Pwyllgor.  Mewn achosion lle mae Swyddogion  eisiau cymeradwyo ceisiadau sy’n groes i bolisi, yna dim ond y Pwyllgor fedr eu cymeradwyo;

 

Newid 2 (adran 4.6) – Diwygio’r Rheolau i adlewyrchu’r sefyllfa gyfreithiol a chymryd i ystyriaeth Adran 25 Deddf Lleoliaeth 2011.   Bod Aelodau’r Pwyllgor yn cael caniatâd i fynegi barn ar rinweddau’r  cais hyd yn oed cyn iddo ddod gerbron  y Pwyllgor am benderfyniad  ar yr amod fod y farn a fynegir ganddynt yn rhagdueddiad  ac nid yn rhagbenderfyni ad.    Byddai hyn yn cynnwys caniatáu i Aelodau o’r Pwyllgor sydd hefyd yn Aelodau o Gynghorau  Tref/Cymuned   gymryd rhan mewn materion  cynllunio mewn cyfarfodydd  o’u Cynghorau  Tref/Cymuned.

 

PENDERFYNW YD   derbyn yr adroddiad a’r argymhellion ynddo.

 

GWEITHREDU:  Cyflwyno adroddiad y Dirprwy Swyddog Monitro/Uwch Gyfreithiwr (Cynllunio) i’r Pwyllgor Gwaith/Cyngor yn y man.

9.

Ymgynghoriad y Panel Annibynnol ar Gydnabyddiaeth Ariannol pdf eicon PDF 15 MB

Derbyn adroddiad gan y Swyddog Monitro a phenderfynu ar ymateb ymgynghori.

(PAPUR ‘FF’)

Cofnodion:

Cyflwynwydadroddiad  gan y Pennaeth Swyddogaeth  (Cyfreithiol  a Gweinyddol)/Swyddog  Monitro ar yr uchod.

 

Dywedodd  y Pennaeth Swyddogaeth (Cyfreithiol  a Gweinyddol)/Swyddog  Monitro fod Panel Annibynnol  Cymru ar Gydnabyddiaeth  Ariannol  yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol.  Eleni, roeddynt wedi bod yn ymweld ag Awdurdodau  Lleol ynghyd â Chynghorau  Tref/Cymuned  i gael sylwadau ynghylch adroddiadau’r  Panel Annibynnol  a’r lwfansau a ganiateir.   Yng nghyd-destun Aelodau Cyfetholedig  yr Awdurdodau  Lleol, mae’r PAGA wedi cyhoeddi Adroddiad Atodol Drafft  ar daliadau ar gyfer ymgynghori yn ei gylch.  Derbyniwyd gohebiaeth  ddyddiedig 1 Awst 2013 gan y PAGA yn rhestru 4 o faterion  y maent angen sylwadau Awdurdodau  Lleol yn eu cylch cyn iddynt gyhoeddi Adroddiad  Atodol terfynol.

 

  (1)    Mae amser rhesymol i baratoi cyn cyfarfod yn gymwys  i gael ei gynnwys  yn yr hawliadau  a wneir gan aelodau  cyfetholedig a gall y Swyddog  priodol  wneud  penderfyniad ynghylch faint o amser a fydd ei angen cyn y cyfarfod;

 

Dywedodd  y Pennaeth Swyddogaeth (Cyfreithiol  a Gweinyddol)/Swyddog  Monitro y gall Aelodau Cyfetholedig  yn awr hawlio am amser i baratoi  cyn cyfarfodydd  ac y bydd y Swyddog priodol (Swyddog Monitro) yn penderfynu  ar baratoadau  o’r fath cyn y cyfarfod.   Bydd angen gweithio allan amcangyfrif  rhesymol o’r amser a fydd ei angen cyn anfon papurau  at yr Aelodau Cyfetholedig mewn perthynas  â pharatoi/darllen  y gwaith papur.

 

Cytunodd Aelodau’r Pwyllgor y dylai’r Cadeirydd a’r Is-gadeirydd  gael cyfarfod gyda’r Swyddog Monitro i benderfynu  ar gyfnod amser rhesymol i baratoi ar gyfer cyfarfod oherwydd  gall y gwaith papur ar gyfer rhai cyfarfodydd fod yn faith; yn benodol,  mae’n cymryd mwy o amser i baratoi ar gyfer trafodaethau  mewn Gwrandawiadau.

 

PENDERFYNW YD  cytuno  mewn egwyddor i (1) uchod a chynnal trafodaethau pellach yn ganolog mewn perthynas â chytuno ar amser safonol ar gyfer paratoi am gyfarfodydd.

 

  (2) Gellir cynnwys  amser teithio i ac o’r man cyfarfod yn y costau y mae Aelodau Cyfetholedig  yn eu hawliau  (hyd at uchafswm y gyfradd ddyddiol);

 

  (3) Gall y Swyddog  priodol yn yr awdurdod  benderfynu  ymlaen llaw a yw’r  cyfarfod wedi’i raglennu  ar gyfer diwrnod  cyfan a bydd y ffi’n cael ei thalu’n seiliedig ar y penderfyniad  hwn hyd yn oed os bydd y cyfarfod yn dod i ben mewn  llai na phedair awr;

 

  (4) Mae cyfarfodydd y gellir talu ffioedd ar eu cyfer yn cynnwys  Pwyllgorau  a Gweithgorau eraill (gan gynnwys  Grwpiau  Tasg a Gorffen) neu unrhyw  gyfarfodydd  ffurfiol eraill y gofynnir  i Aelodau Cyfetholedig  eu mynychu.   (Gellir hawliau  costau eisoes am rag- gyfarfodydd  gyda  Swyddogion,  Hyfforddiant  a mynychu  Cynadleddau).

 

PENDERFYNWYD cytuno i (2), (3) a (4) fel y cânt eu nodi uchod.

 

Cyfeiriodd  y Pennaeth  Swyddogaeth  (Cyfreithiol  a Gweinyddol)/Swyddog   Monitro ymhellach at argymhelliad y Panel Annibynnol ar Gydnabyddiaeth  Ariannol y dylai Awdurdodau  Lleol ystyried nifer uchaf yr achlysuron y gellir gwneud  taliadau yn eu cylch  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 9.

10.

Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013 pdf eicon PDF 11 MB

Derbyn adroddiad gan y Swyddog Monitro, er gwybodaeth.

(PAPUR ‘G’)

Cofnodion:

Cyflwynwyd er gwybodaethadroddiad  gan y Pennaeth Swyddogaeth (Cyfreithiol  a Gweinyddol)/Swyddog  Monitro  mewn perthynas â’r uchod.

 

Dywedwyd bod y Pwyllgor Safonau yn ei gyfarfod  ar 25 Gorffennaf, 2012, wedi cytuno ar ymateb i’r ymgynghoriad ar Bapur Gwyn Llywodraeth  Cymru ar Hyrwyddo Democratiaeth  Leol.  Nodwyd bod Deddf Llywodraeth  Leol (Democratiaeth)  (Cymru) 2013 bellach wedi  cael Caniatâd Brenhinol.

 

Dygodd y Pennaeth Swyddogaeth (Cyfreithiol a Gweinyddol) / Swyddog Monitro sylw’r Pwyllgor at Ran 5 y ddogfen  sy’n cyfeirio’n benodol  at faterion  sy’n rhan o gylch gorchwyl  y Pwyllgor Safonau:-

 

55  Gwefannau  Cynghorau  Cymuned

58  Cofrestrau  o Ddiddordebau  Aelodau

59  Mynychu  cyfarfodydd  prif gynghorau o bell 68 Pwyllgorau Safonau ar y Cyd

69 Cyfeirio achosion sy’n ymwneud  ag ymddygiad

 

PENDERFYNWYD i nodi’r adroddiad.

 

GWEITHREDU:  Dim

11.

Caniatâd Arbennig Generig - Indemniadau pdf eicon PDF 2 MB

Derbyn adroddiad gan y Swyddog Monitro a phenderfynu a ddylid rhoi caniatâd arbennig generig ai peidio i’r holl Gynghorwyr Sir.

(PAPUR ‘NG’)

Cofnodion:

Cyflwynwydadroddiad  gan y Swyddog Monitro ynghylch a ddylid rhyddhau  caniatâd arbennig  i’r holl Gynghorwyr  Sir.

 

Rhoes yr Adroddiad  Monitro adroddiad  manwl i’r Pwyllgor ar y broses caniatâd arbennig  a   dywedodd  fod gan y Pwyllgor Safonau'r  disgresiwn i benderfynu  a dyllid rhyddhau’r caniatâd  arbennig  y gofynnir amdano ai peidio ac i orfodi  unrhyw gyfyngiadau fel sy’n briodol i amgylchiadau’r cais.

 

PENDERFYNW YD   bod y Pwyllgor Safonau’n rhyddhau caniatâd arbennig fel a ganlyn :-

 

  Petai’r angen yn codi, mae holl Aelodau cyfredol y Cyngor Sir drwy hyn yn cael caniatâd arbennig i ymddangos gerbron yr Is-Bwyllgor  Indemniadau (neu ei olynydd, os o gwbl) er mwyn cyflwyno unrhyw gais y maent yn dymuno i’r Is-Bwyllgor ei ystyried  yn unol â’r Polisi a’r Weithdrefn ar gyfer Indemniadau.

 

  Rhyddheir y caniatâd arbennig hwn dan Reoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatâd Arbennig) Cymru 2001 2.(d) and 2.(f).

 

  Bydd unrhyw Aelodau sy’n gweithredu ar yr hyn â’r hawl i gyflwyno eu cais ac ateb cwestiynau ond bydd yr Is-Bwyllgor yn cynnal unrhyw drafodaethau’n breifat.

 

  Nid yw’r caniatâd arbennig hwn yn rhagfarnu hawl unrhyw Aelod i ofyn am i’w cais gael ei drafod yn seiliedig ar y papurau’n unig nac ychwaith ar eu hawl i gael eu cynrychioli  gan ymgynghorydd  cyfreithiol.

 

  Bydd y caniatâd arbennig hwn, petai raid, yn ymestyn  hefyd i unrhyw ystyriaeth  gan y Pwyllgor Safonau yn unol â’u pwerau dan Orchymyn Awdurdodau Lleol (Indemniadau ar gyfer Aelodau a Swyddogion) (Cymru) 2006 pan fydd gan unrhyw Aelod yr hawl i gyflwyno eu hachos yn bersonol  gerbron y Pwyllgor Safonau, cyn i’r Pwyllgor ymneilltuo i sesiwn breifat i ystyried  sut i weithredu ei bwerau statudol.

 

  Bydd y caniatâd arbennig hwn yn parhau ar gyfer y rheiny sy’n  aelodau yn ystod tymor y Cyngor hwn.

 

12.

Cau allan y Wasg a'r Cyhoedd

I ystyried mabwysiadu’r canlynol :-

 

“Dan Adran 100(A)(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitemau a ganlyn, oherwydd y posibilrwydd y caiff gwybodaeth eithriedig ei rhyddhau fel y diffinnir hi yn Atodlen 12A y Ddeddf a’r Prawf Budd y Cyhoedd sydd ynghlwm.”

Cofnodion:

“Dan Adran 100(A)(4)  Deddf Llywodraeth  Leol 1972, cau allan y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod  am yr eitem(au) isod oherwydd  y tebygrwydd y câi gwybodaeth  ei rhyddhau a honno’n  wybodaeth y gwneir eithriad ohoni ym Mharagraff  12, Rhan 1 Atodlen 12A y ddeddf  a’r Profion Budd y Cyhoedd ynghlwm”.”

13.

Canlyniad Ymchwiliad gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru mewn perthynas â chwyn yn erbyn Cynghorydd Sir

Derbyn adroddiad, er gwybodaeth, gan y Swyddog Gofal Cwsmer.

(PAPUR ‘H’)

Cofnodion:

Cyflwynwyd a nodwyd er gwybodaeth  - canlyniad ymchwiliad gan Ombwdsmon  Gwasanaethau Cyhoeddus  Cymru mewn perthynas  â chwyn yn erbyn Cynghorydd Sir.

 

GWEITHREDU:  Dim

14.

Canlyniad Ymchwiliad gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru mewn perthynas â chwyn yn erbyn Cynghorydd Cymuned

Derbyn adroddiad, er gwybodaeth, gan y Swyddog Gofal Cwsmer.

(PAPUR ‘I’)

Cofnodion:

Cyflwynwyd a nodwyd er gwybodaeth - canlyniad ymchwiliad gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru mewn perthynas â chwyn yn erbyn Cynghorydd Cymuned.

 

GWEITHREDU:  Dim

15.

Cyfarfod/ydd rhwng Cadeirydd y Pwyllgor Safonau ac Arweinyddion Grwpiau

Derbyn adroddiad llafar gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau a nodi unrhyw faterion Safonau ar gyfer y cyfarfod nesaf o’r Arweinyddion Grwpiau.

Cofnodion:

Rhoes y Cadeirydd adroddiad cryno ar y cyfarfodydd  a gafodd  gyda’r Arweinyddion  Grwpiau. Dywedodd  fod trefniadau bellach wedi’u sefydlu y byddai ef fel Cadeirydd yn cael cyfarfodydd  gyda’r

Arweinyddion Grwpiau bedair gwaith y flwyddyn.

 

PENDERFYNW YD nodi’r adroddiad.

 

GWEITHREDU:  Dim