Rhaglen a chofnodion

Pwyllgor Safonau - Dydd Mercher, 11eg Mehefin, 2014 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Cyswllt: Mrs. Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unryw eitem ar y Rhaglen.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiad o ddiddordeb.

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 282 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Mawrth, 2014.

(PAPUR ‘A’)

Cofnodion:

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Mawrth, 2014.

 

MATERION YN CODI

 

2. (11) - Nododd y Cyfreithiwr (Llywodraethu Corfforaethol) bod Clerc Cyngor Tref Caergybi wedi ymateb i ddweud y bydd yn mynychu un o’r sesiynau hyfforddi a drefnir gan y Cyngor Sir.

3.

Fforwm Pwyllgor Safonau pdf eicon PDF 452 KB

Cadarnhau cofnodion y Fforwm Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar 29 Ebrill, 2014 a derbyn adroddiad llafar gan Mr. Mike Wilson.

(PAPUR ‘B’)

Cofnodion:

Cyflwynwyd a nodwyd – cofnodion y Fforwm Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar 29 Ebrill 2014.

 

Rhoddodd y Cadeirydd adroddiad ar y materion a godwyd yn y Fforwm.  Nodwyd bod presenoldeb y Cynghorau Tref a Chymuned mewn sesiynau hyfforddi yn ymddangos fel  pe bai’n broblem i bob awdurdod.  Roedd yr Aelodau’n credu y dylid annog aelodau Cynghorau Tref a Chymuned i fynychu sesiynau hyfforddiant yn arbennig felly mewn perthynas â’r Côd Ymddygiad.  Roedd Clercod Cynghorau Tref a Chymuned hefyd i’w gweld fel pe baent yn anesmwyth o ran cymryd cyfrifoldeb am roi cyngor i’w haelodau ar y Côd Ymddygiad. 

 

Dywedodd y Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/ Swyddog Monitro y byddai’n cysylltu ag Unllais Cymru i weld a oedd gan Glercod Cynghorau Tref a Chymuned ddisgrifiad swydd.  Dywedodd hefyd y dylid gwneud y Clercod yn ymwybodol o’r ffaith bod y Cyngor Sir ar gael i roi cyfarwyddyd ar unrhyw fater yn ymwneud â’r Côd a bod y cyfrifoldeb am gadw at y Côd yn fater i’r Cynghorwyr.

 

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

 

GWEITHREDU : Cael disgrifiadau swydd safonol i Glercod a chyflwyno copi i’r Cadeirydd.

4.

Datganiadau o ddiddordeb mewn cyfarfodydd a’r Gofrestr Rhoddion a Lletygarwch pdf eicon PDF 73 KB

Derbyn diweddariad gan uwch Reolydd y We ar y sefyllfa mewn perthynas â’r tair cofrestr ac yn arbennig felly’r gofrestr ar gyfer datgan diddordebau mewn cyfarfodydd.

(PAPUR ‘C’)

Cofnodion:

Cyflwynwyd – adroddiad gan Reolwr y We Gorfforaethol mewn perthynas â chyhoeddi Cofrestrau Statudol ar-lein.

 

Dywedodd Rheolwr y We Gorfforaethol nad oedd unrhyw ddatganiadau o Roddion a Lletygarwch wedi cael eu cwblhau gan yr Aelodau ers y cyfarfod diwethaf.  Soniodd ymhellach am y meddalwedd ychwanegol sydd ei hangen er mwyn caniatáu i Aelodau roi eu datganiadau o ddiddordeb mewn cyfarfodydd i mewn eu hunain.  Byddai datblygu’r feddalwedd hon yn costio £7,500 + TAW i’r awdurdod.  Byddai angen cyfnod o arbrofi a hyfforddi a rhagwelwyd y byddai’r defnydd newydd hwn yn cymryd hyd at 3 mis i’w ddatblygu a’i weithredu.

 

PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad a chefnogi’r fenter.

 

GWEITHREDU : Bydd Rheolwr y We Gorfforaethol yn drafftio adroddiad, gyda chefnogaeth y Pwyllgor Safonau i ofyn am gyllid ar gyfer y feddalwedd fel y gall yr Aelodau eu hunain fewnbynnu yn electronig eu datganiadau o ddiddordeb mewn cyfarfodydd.

5.

Prosiect Rheoli Cwynion – Adolygiad Archwilio pdf eicon PDF 149 KB

Derbyn diweddariad gan y Rheolwr Archwilio ar y modd y mae’r Cyngor yn cydymffurfio gyda’I Bolisi Corfforaethol ar gyfer Pryderon a Chwynion.

(PAPUR ‘CH’)

Cofnodion:

Cyflwynwyd – adroddiad gan y Rheolwr Archwilio yng nghyswllt archwiliad a wnaed o’r Weithdrefn Gwynion Gorfforaethol fel rhan o’r Cynllun Archwilio Mewnol cyfnodol oedd wedi ei gymeradwyo ar gyfer 2014/15 yn dilyn cais gan y Pwyllgor Safonau.

 

Nododd y Rheolwr Archwilio bod 62 o gwynion wedi eu prosesu hyd at eu cwblhau rhwng Ebrill 2013 a Mawrth 2014.  Nid oedd y cwynion hyn yn cynnwys Gwasanaethau Cymdeithasol ac Ysgolion gan eu bod yn cael eu cofnodi ar wahân.  Dywedodd y canfuwyd yn ystod yr adolygiad fod prosesau digonol yn eu lle i sicrhau cydymffurfiaeth. Fodd bynnag, roedd dau wendid a nodwyd yn ymwneud â hyfforddi staff mewn perthynas â’r polisi pryderon a chwynion a hefyd cynhyrchu adroddiad blynyddol i roi dadansoddiad o batrymau cwynion a gwersi i’w dysgu o flynyddoedd blaenorol.

 

Dywedodd y Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/ Swyddog Monitro) ei bod wedi cael cyfarfod gyda’r Swyddog Cwynion Corfforaethol ac y cafwyd cytundeb y byddai’n cyfarfod â’r Swyddogion Cwynion yn y Gwasanaethau i lunio’r adroddiad yr oedd ei angen ac yna i drefnu hyfforddiant.

 

PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad.

 

GWEITHREDU : Bod Aelodau’r Pwyllgor Safonau yn derbyn adroddiad y Swyddog Cwynion Corfforaethol yng nghyswllt yr uchod, ynghyd â’r cynllun hyfforddi.

6.

Adolygu Perfformiad

Derbyn adroddiad gan yr Uwch Reolydd Datblygu AD ar y cam nesaf o’r adolygiad perfformiad yn dilyn cytuno ar y disgrifiadau swydd.

(PAPUR ‘D’ – I DDILYN)

Cofnodion:

Cyflwynwyd – adroddiad llafar gan yr Uwch Swyddog Datblygu AD ar y broses gyfredol ar gyfer Adolygiadau Datblygu Perfformiad Aelodau Etholedig gyda chyfeiriad at y dogfennau profforma.

 

Cyfeiriodd y Swyddog at yr Adolygiadau Datblygu Perfformiad y bydd angen i Aelodau’r Pwyllgor Safonau eu cwblhau.  Awgrymwyd y byddai’r Cadeirydd/Is-Gadeirydd yn gweithredu fel adolygwyr.  Pwrpas adolygiadau o’r fath yw nodi’r sgiliau a’r anghenion hyfforddi sydd eu hangen i gefnogi swyddogaethau Aelodau’r Pwyllgor Safonau.  Pwysleisiwyd y dylid cwblhau’r adolygiadau hyn erbyn mis Hydref.  Mae’r holl ddisgrifiadau swydd bellach wedi eu cymeradwyo.

 

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

 

GWEITHREDU : Yr Uwch Swyddog Datblygu AD a’r Cyfreithiwr (Llywodraethu Corfforaethol) i wneud trefniadau ar gyfer cynnal Adolygiadau Datblygu Perfformiad i Aelodau’r Pwyllgor Safonau er mwyn sicrhau bod y gwaith papur yn cael ei gwblhau a bod unrhyw anghenion datblygu’n cael eu nodi.

7.

Cwynion am Ymddygiad i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru pdf eicon PDF 44 KB

7A  Adroddiad gan y Gyfreithwraig (Llywodraethu Corfforaethol) ar ffurf matrics wedi’I ddiweddaru ar gyfer Cynghorwyr Sir.  Er gwybodaeth ac unrhyw gwestiynau.

(PAPUR ‘DD’)

 

7B  Adroddiad gan y Gyfreithwraig (Llywodraethu Corfforaethol) ar ffurf matrics wedi’I ddiweddaru ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned.   Er gwybodaeth ac unrhyw gwestiynau.

(PAPUR ‘E’)

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

7A  Cyflwynwyd – adroddiad gan y Cyfreithiwr (Llywodraethu Corfforaethol) ar ffurf matrics wedi’i ddiweddaru i Gynghorwyr Sir.

 

PENDERFYNWYD nodi cynnwys yr adroddiad er gwybodaeth.

 

GWEITHREDU : Adroddiad diweddaru ar unrhyw ddatblygiadau pellach gan y Cyfreithiwr (Llywodraethu Corfforaethol) yn y Pwyllgor Safonau nesaf.

 

7B  Cyflwynwyd – adroddiad gan y Cyfreithiwr (Llywodraethu Corfforaethol) ar ffurf matrics wedi’i ddiweddaru ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned.

 

PENDERFYNWYD nodi cynnwys yr adroddiad er gwybodaeth.

 

GWEITHREDU : Adroddiad diweddaru ar unrhyw ddatblygiadau pellach gan y Cyfreithiwr (Llywodraethu Corfforaethol) yn y Pwyllgor Safonau nesaf.

8.

Penderfyniadau’r Panel Dyfarnu pdf eicon PDF 78 KB

8A  Bydd y Gyfreithwraig (Llywodraethu Corfforaethol) yn cyflwyno crynodeb o benderfyniadau a waned yn ddiweddar.

(PAPUR ‘F’)

 

8B  Derbyn crynodeb gan y Gyfreithwraig (Llywodraethu Corfforaethol) o Adroddiad Blynyddol Panel Dyfarnu Cymru.  

(PAPUR ‘FF’)

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

8A  Cyflwynwyd – crynodeb o benderfyniadau a gyflwynwyd gan y Cyfreithiwr (Llywodraethu Corfforaethol) ac a wnaed gan y Panel Dyfarnu rhwng 12 Mawrth 2014 a 10 Mehefin 2014.

 

Rhoddodd y Cyfreithiwr (Llywodraethu Corfforaethol) adroddiad byr ar gefndir rhai penderfyniadau a wnaed yng nghyswllt achos yng Nghyngor Tref Llandrindod.

 

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad er gwybodaeth.

 

GWEITHREDU : Diweddariad i’w dderbyn neu unrhyw ddatblygiadau pellach gan y Cyfreithiwr (Llywodraethu Corfforaethol) yn y Pwyllgor Safonau nesaf, a hysbysu’r Aelodau gan gynnwys Cynghorau Cymuned lle mae hynny’n briodol.

 

8B  Cyflwynwyd – crynodeb o Adroddiad Blynyddol Panel Dyfarnu Cymru gan y Cyfreithiwr (Llywodraethu Corfforaethol).

 

       PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad er gwybodaeth.

 

GWEITHREDU : Diweddariad i’w dderbyn neu unrhyw ddatblygiadau pellach gan y Cyfreithiwr (Llywodraethu Corfforaethol) yn y Pwyllgor Safonau nesaf, a hysbysu’r Aelodau gan gynnwys Cynghorau Cymuned lle mae hynny’n briodol.

9.

Hyfforddiant i Aelodau’r Pwyllgor a Chynghorau Tref a Chymuned pdf eicon PDF 218 KB

9A  Crynodeb gan y Gyfreithwraig (LLywodraethu Corfforaethol) o’r ymatebion a dderbyniwyd i lythyrau a anfonwyd mewn perthynas â mynychu sesiynau hyfforddiant gan Un Llais Cymru ynghyd â thrafodaeth ar y digwyddiad hyfforddi nesaf ar gyfer Clercod a gynhelir yn Swyddfeydd Cyngor Sir Ynys Môn – h.y. ffurf yr hyfforddiant a’r pynciau y dylid eu cynnwyd.

(PAPUR ‘G’)

 

9B  Derbyn adroddiad gan y Gyfreithwraig (llywodraethu Corfforaethol) ar yr hyfforddiant a gyflwynir gan Mr. Peter Keith Lucas ar 1af Gorffennaf, 2014.

(PAPUR ‘NG’)

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

9A  Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Cyfreithiwr (Llywodraethu Corfforaethol) ar yr ymatebion a dderbyniwyd i’r llythyrau a anfonwyd ynglŷn â phresenoldeb mewn sesiynau hyfforddi a gyflwynwyd gan Un Llais Cymru.

 

Dywedodd y Swyddog bod angen annog Clercod Cynghorau Tref a Chymuned i ofyn am gyfarwyddyd gan y Cyngor Sir.  Nodwyd bod y Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / Swyddog Monitro a’r Cyfreithiwr (Llywodraethu Corfforaethol) yn barod i geisio adeiladu perthynas weithio agosach gyda’r Clercod yng nghyswllt materion yn ymwneud â’r Côd Ymddygiad.

 

       PENDEFYNWYD derbyn yr adroddiad.

 

       GWEITHREDU : Bod y Cyfreithiwr (Llywodraethu Corfforaethol) yn gohebu â Chlercod Cynghorau Tref a Chymuned i’w hannog hwy i fynychu’r sesiynau hyfforddi ac i’w gwneud hwy yn ymwybodol ei bod hi a’r Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / Swyddog Monitro ar gael i roi cyfarwyddyd pan mae angen hynny.

 

9B  Cyflwynwyd – adroddiad gan y Cyfreithiwr (Llywodraethu Corfforaethol) ar yr hyfforddiant sydd i’w gyflwyno gan Mr. Peter Keith Lucas ar 1 Gorffennaf 2014.

 

       Dywedodd y Swyddog bod angen i unrhyw Aelod o’r Pwyllgor Safonau sy’n dymuno codi unrhyw bynciau ychwanegol yn y sesiwn hyfforddi anfon eu ceisiadau ymlaen iddi hi mewn da bryd.

 

       PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

 

       GWEITHREDU : Y Cyfreithiwr (Llywodraethu Corfforaethol) i adrodd yn ôl i’r Pwyllgor Safonau nesaf ar yr hyfforddiant a roddwyd.

10.

Adroddiad Blynyddol y Cadeirydd a’r Rhaglen Waith pdf eicon PDF 400 KB

Derbyn adroddiad gan y Cadeirydd ar yr Adroddiad Blynyddol a gyflwynwyd i’r Cyngor llawn ar 8 Mai, 2014.

(PAPUR ‘H’)

Cofnodion:

Dywedodd y Cadeirydd ei fod wedi cyflwyno ei Adroddiad Blynyddol a’r Rhaglen Waith i’r Cyngor llawn ar 8 Mai 2014.  Nododd ei fod wedi pwysleisio eto y bydd y Pwyllgor Safonau yn canolbwyntio’n bennaf ar gynnal safonau o fewn y Cyngor a chynnig cyfleon hyfforddi i Glercod Cynghorau Tref a Chymuned ar y Côd Ymddygiad.

 

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

 

GWEITHREDU : Dim.

 

Daeth y cyfarfod i ben am 4.00 p.m.