Rhaglen a chofnodion

Pwyllgor Safonau - Dydd Mercher, 12fed Mawrth, 2014 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mrs. Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

Cyfeiriodd y Cadeirydd at waeledd y Cynghorydd Dafydd R. Thomas.  Cytunwyd y dylid anfon llythyr at y Cynghorydd Thomas ar ran y Pwyllgor yn dymuo’n dda iddo.

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Cofnodion:

Ni chafwyd yr un datganiad o ddiddordeb.

2.

Cofnodion y Cyfarfod pdf eicon PDF 237 KB

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Rhagfyr, 2013.

(PAPUR ‘A’)

Cofnodion:

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Rhagfyr 2013. 

 

YN CODI

 

4.(1) – Yn y cofnodion, cyfeiriwyd at lythyr a anfonwyd at yr Aelodau Etholedig yn eu hatgoffa i lenwi’r gofrestr o roddion a lletygarwch ar-lein.  Gofynnodd yr Is-gadeirydd pam nad oedd modd datgan rhoddion a lletygarwch ar y wefan ar hyn o bryd.  Dywedodd y Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) y gall Aelodau Etholedig lenwi’r ffurflen ar-lein a bod angen lleihau’r defnydd o ffurflenni papur a defnyddio’r cyfleuster i gofrestru rhoddion a lletygarwch ar-lein.  Dywedodd hefyd mai’r cyfleuster ar gyfer Datgan Diddordebau mewn Cyfarfodydd oedd yr un nad oedd ar gael ar hyn o bryd.

 

GWEITHREDU:  Rheolydd y We Gorfforaethol i roi diweddariad i’r cyfarfod nesaf ar gynnydd mewn perthynas â’r gofrestr datgan diddordebau mewn cyfarfodydd.

 

11.  Cyfeiriwyd yn y cofnodion at hyfforddiant ar y Côd Ymddygiad.  Gofynnwyd cwestiwn gan yr Is-gadeirydd mewn perthynas â’r argymhelliad y dylai aelod annibynnol o’r Pwyllgor Safonau fynychu cyfarfod o Gyngor Tref Caergybi.  Gofynnodd a oedd dyddiad wedi’i bennu ar gyfer y cyfarfod. Dywedodd y Gyfreithwraig (Llywodraethiant Corfforaethol) ei bod wedi ysgrifennu at Glerc Cyngor Tref Caergybi ddwy waith i ofyn pryd y bydd y sesiynau hyfforddi’n cael eu cynnal ond nid ydyw hyd yma, wedi cael ateb.    

 

Gweithredu:  Y Gyfreithwraig (Llywodraethiant Corfforaethol) i adrodd ar gynnydd yn y cyfarfod nesaf wedi iddi gael ymateb gan Gyngor Tref Caergybi.  Bydd y Cynghorydd T Ll Hughes yn codi’r mater hwn yn y cyfarfod nesaf y bydd ef yn ei fynychu.  

 

3.

Fforwm Pwyllgorau Safonau pdf eicon PDF 160 KB

3A  Cadarnhau cofnodion y Fforwm Pwyllgorau Safonau a gynhaliwyd ar 21 Hydref, 2013.  (PAPUR ‘B’)

 

3B  Cymeradwyo’r llythyr a fydd yn cael ei anfon at Un Llais Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru mewn perthynas â datblygu :-

(i)  Copi ar gyfer gwefannau Cynghorau Tref a Chymuned, a  (ii) ‘Pecyn Cymorthar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned.  (PAPUR ‘C’)

 

3C  Cymeradwyo’r llythyr a fydd yn cael ei anfon at yr Ombwdsmon yn gofyn am i benderfyniadau sy’n cael eu gwneud gan Bwyllgorau Safonau gael eu cyhoeddi ar wefan yr Ombwdsmon. (PAPUR ‘CH’)

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

3A Cyflwynwyd a nodwyd cofnodion y cyfarfod o’r Fforwm Pwyllgorau Safonau a gynhaliwyd ar 21 Hydref 2013.

 

GWEITHREDU : Dim

 

3B  Cyflwynwyd a chymeradwywyd y llythyrau a fydd yn cael eu hanfon at Un Llais Cymru a Chymdeithasol Llywodraethol Leol Cymru mewn perthynas â datblygu (i)Model o wefan ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned, a (ii) pecyn cymorth ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r llythyr at Un Llais Cymru a CLlLC fel a nodir uchod gan ymgorffori ynddo’r newidiadau a awgrymwyd gan yr Is-Gadeirydd yn y cyfarfod.

 

GWEITHREDU : Anfon copi o lythyr Un Llais Cymru at Bennaeth Dros Dro y Gwasanaethau Democrataidd i’w gymeradwyo ganddo.

 

3C  Cyflwynwyd – copi o lythyr i’w anfon at yr Ombwdsmon yn gofyn am gael cynnwys ar wefan yr Ombwdsmon y penderfyniadau hynny a wneir gan Bwyllgorau Safonau.

 

Roedd y Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) o’r farn y gellid cynnwys yr eitem hon ar raglen y Fforwm Pwyllgorau Safonau ac y dylid gofyn i’r Fforwm benderfynu a ddylid ei anfon ymlaen yn ei enw ef.

 

PENDERFYNWYD nodi cynnwys llythyr yr Ombwdsmon.

 

GWEITHREDU : Gofyn i’r Fforwm Pwyllgor Safonau rhanbarthol gymeradwyo ac anfon y llythyr.

 

 

4.

Datganiadau o Ddiddordeb mewn Cyfarfodydd a Chofrestr Rhoddion a Lletygarwch

Derbyn diweddariad ar lafar gan y Gyfreithwraig (Llywodraethu Corfforaethol) mewn perthynas â’r sefyllfa gyfredol o ran y tair gofrestr.

Cofnodion:

Rhoes y Gyfreithwraig (Llywodraethiant Corfforaethol) ddiweddariad llafar ar y sefyllfa gyfredol mewn perthynas â’r cofrestrau isod:-

 

·        Y gofrestr sefydlog;

·        Y gofrestr o ddatganiadau o ddiddordebau mewn cyfarfodydd;

·        Rhoddion a lletygarwch.

 

Mewn perthynas â’r uchod, eglurodd y Gyfreithwraig na fu unrhyw newid ers y cyfarfod diwethaf.  Yn dilyn trafodaeth gyda Rheolydd y We Gorfforaethol, dywedwyd bod angen datblygu meddalwedd ychwanegol ar gyfer y gofrestr o ddiddordebau mewn cyfarfodydd er mwyn sicrhau ei bod yn rhyngweithiol.

 

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

 

GWEITHREDU: Derbyn diweddariad gan Reolydd y We Gorfforaethol yn y cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor Safonau.

 

5.

Cwynion ynghylch Ymddygiad i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru pdf eicon PDF 112 KB

5A  Adroddiad gan y Gyfreithwraig (Llywodraethu Corfforaethol) ar ffurf tabl wedi’i ddiweddaru mewn perthynas â Chynghorwyr Sir.  Er gwybodaeth ac unrhyw gwestiynau.  (PAPUR ‘D’)

 

5B  Adroddiad gan y Gyfreithwraig (Llywodraethu Corfforaethol) ar ffurf tabl wedi’i ddiweddaru mewn perthynas â Chynghorau Tref a Chymuned.  Er gwybodaeth ac unrhyw gwestiynau.  (PAPUR ‘DD’)

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

5A  Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Gyfreithwraig (Llywodraethiant Corfforaethol) ar ffurf matrics wedi’i ddiweddaru ar gyfer Cynghorwyr Sir.

 

PENDERFYNWYD nodi cynnwys yr adroddiad er gwybodaeth.

 

GWEITHREDU : Adroddiad diweddaru ar unrhyw ddatblygiadau pellach gan y Gyfreithwraig (Llywodraethiant Corfforaethol) yn y cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor Safonau.

 

5B  Cyflwynwyd – Adroddiad gan y Gyfreithwraig (Llywodraethiant Corfforaethol) ar ffurf matrics wedi’i ddiweddaru ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned.

 

PENDERFYNWYD nodi cynnwys yr adroddiad er gwybodaeth.

 

GWEITHREDU : Adroddiad diweddaru ar unrhyw ddatblygiadau pellach gan y Gyfreithwraig (Llywodraethiant Corfforaethol) yn y cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor Safonau.

 

 

 

 

 

6.

Penderfyniadau'r Panel Dyfarnu pdf eicon PDF 158 KB

Crynodeb gan y Gyfreithwraig (Llywodraethu Corfforaethol) o benderfyniadau a waned yn ddiweddar.  (PAPUR ‘E’)

Cofnodion:

Cyflwynwyd – Crynodeb a gyflwynwyd gan y Gyfreithwraig (Llywodraethiant Corfforaethol) mewn perthynas â phenderfyniadau a wnaed gan y Panel Dyfarnu rhwng 13 Rhagfyr. 2013 a 12 Mawrth, 2014.

 

Cyflwynodd y Gyfreithwraig (Llywodraethiant Corfforaethol) adroddiad cefndirol ar ganlyniadau dau achos a aeth gerbron y Panel Dyfarnu. 

 

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad er gwybodaeth.

 

GWEITHREDU: Diweddariad ar unrhyw ddatblygiadau pellach gan y Gyfreithwraig (Llywodraethiant Corfforaethol) yn y Pwyllgor Safonau nesaf.

 

7.

Hyfforddiant ar gyfer Aelodau a Chynghorau Tref a Chymuned - Hyfforddiant ar y Côd Ymddygiad ac Adolygiadau Perfformiad (Pwyllgor Safonau) pdf eicon PDF 451 KB

7A      Cadarnhau yr anfonwyd llythyrau at y Cynghorau Cymuned a’r Aelodau Etholedig yn eu wardiau (y nachos y rheini nad oeddynt yn bresennol) yn dwyn sylw at eu record presenoldeb yn y sesiynau hyfforddi.

(PAPUR ‘F’)

 

7B      Trafod dyddiadau ar gyfer y sesiwn hyfforddi nesaf. (Swyddog Monitro)

 

7C      Cadarnhau fod y Rheolydd Datblygu Hyfforddiant wedi ysgrifennu at Un Llais Cymru ynghylch safon yr hyfforddiant a gafwyd yr haf diwethaf.   (Uwch Swyddog Datblygu AD)

 

7CH    Adroddiad llafar gan y Rheolydd Datblygu Hyfforddiant ar adolygiadau perfformiad y Pwyllgor Safonau.   (PAPUR ‘FF’)

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

7A  Cafwyd cadarnhad fod llythyrau wedi cael eu hanfon at Gynghorau Cymuned ac Aelodau Etholedig yn eu wardiau i ddwyn sylw at eu record bresenoldeb yn y sesiwn hyfforddi. 

 

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

 

GWEITHREDU: Bod adroddiad diweddaru ar yr ymatebion a dderbyniwyd yn cael ei gyflwyno gan y Gyfreithwraig (Llywodraethiant Corfforaethol) i’r cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor Safonau.

 

7B  Dywedodd y Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro y bwriedir cynnal hyfforddiant mewnol ar gyfer Clercod Cynghorau Tref/Cymuned ar y Côd Ymddygiad yn yr hydref.

 

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

 

GWEITHREDU: Gwneud trefniadau i drefnu sesiwn hyfforddi fewnol ar gyfer Clercod Cynghorau Tref/Cymuned ar y Côd Ymddygiad a bod y sleidiau ar gyfer y sesiwn ar gael i’r Pwyllgor Safonau.

 

7C  Dywedodd yr Uwch Swyddog Datblygu Adnoddau Dynol yr anfonwyd llythyr at Un Llais Cymru ynghylch safon yr hyfforddiant a ddarparwyd y llynedd.  Nodwyd ymhellach fod Un Llais Cymru wedi gwrthod i’r Cyngor Sir gael y sleidiau o’u cyflwyniad.

 

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

 

GWEITHREDU: Dim

 

7CH Rhoes yr Uwch Swyddog Datblygu Adnoddau Dynol adroddiad llafar ar y broses gyfredol ar gyfer adolygu perfformiad yr Aelodau Etholedig a chyfeiriodd at y dogfennau pro-forma a ddefnyddir.

 

Dywedwyd bod angen yn awr i Aelodau Etholedig baratoi Adroddiadau Blynyddol ar yr hyn a gyflawnwyd ganddynt yn ystod eu blwyddyn yn y swydd, eu swyddogaethau a’u cyfrifoldebau ynghyd â’r sesiynau hyfforddiant y maent wedi eu mynychu.

 

Dywedodd y Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro y bydd adolygiad tebyg yn cael ei gynnal ar gyfer Aelodau Lleyg ac Aelodau Annibynnol y Pwyllgor Safonau yn y dyfodol.

 

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

 

GWEITHREDU: Bod yr Uwch Swyddog Datblygu Adnoddau Dynol yn cyflwyno adroddiad diweddaru i’r cyfarfod nesaf.

 

 

 

 

8.

Adolygu'r Cofrestrau pdf eicon PDF 265 KB

Derbyn adroddiad gan y Gyfreithwraig (Llywodraethu Corfforaethol) ar gasgliadau’r adolygiadau o’r cofrestrau a thrafod y camau nesaf.

(PAPUR ‘G’)

Cofnodion:

Cyflwynwyd – adroddiad gan y Gyfreithwraig (Llywodraethiant Corfforaethol) ar y crynodeb o’r canfyddiadau’n dilyn yr adolygiad o’r cofrestrau.  Soniodd am y materion isod:-

 

Y Gofrestr Sefydlog

 

·        Cynghorwyr yn methu darparu gwybodaeth am fudd mewn tir;

·        Ffurflenni ddim yn cael eu llenwi’n llawn neu’n gywir.

 

Y Gofrestr o Ddatganiadau o Ddiddordeb mewn Cyfarfodydd

 

·        Dryswch rhwng diddordebau personol/diddordebau sy’n rhagfarnu;

·        Rhai Cynghorwyr yn parhau i ddefnyddio’r hen ffurflenni.

 

Y Gofrestr Rhoddion a Lletygarwch

 

·        Ychydig iawn o ddatganiadau a wnaed ynghylch rhoddion a lletygarwch;

 

Cofrestr Hyfforddiant

 

·        A ddylid cyhoeddi’r gofrestr hyfforddiant ar-lein?

 

PENDERFYNWYD: Symud ymlaen ac anfon canfyddiadau cyffredinol yr adolygiad at yr holl Aelodau Etholedig yn dilyn trafodaethau gydag Arweinydd y Cyngor a Chadeirydd y Pwyllgor Safonau. 

 

GWEITHREDU: Trafod anghenion hyfforddi’r Aelodau Etholedig mewn perthynas â llenwi’r Cofrestrau uchod.

 

 

 

9.

Statws Siartr Aelodau

Derbyn adroddiad llafar gan Bennaeth y Gwasanaethau Democrataidd Dros Dro ar ei statws.

Cofnodion:

Cyflwynwyd – adroddiad llafar gan Bennaeth Dros Dro y Gwasanaethau Democrataidd mewn perthynas â’r uchod.

 

Dywedodd Pennaeth Dros Dro y Gwasanaethau Democrataidd y dyfarnwyd i’r Cyngor Sir lefel sylfaenol y Statws Siarter ar gyfer Llywodraethiant Corfforaethol. 

 

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

 

GWEITHREDU: Dim

 

10.

Gweddarlledu/Mynychu o bell a chefnogaeth TG ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned pdf eicon PDF 129 KB

Cyflwyno, er gwybodaeth, adroddiad a ystyriwyd gan y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar 30 Ionawr, 2014.

(PAPUR ‘NG’)

Cofnodion:

Cyflwynwyd er gwybodaeth, yr adroddiad a ystyriwyd gan y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar 30 Ionawr, 2014.  Yn yr adroddiad hwn, nodir y cyd-destun a’r cynigion ar gyfer gweddarlledu cyfarfodydd a mynychu o bell.  Penderfynodd y Cyngor Sir ar 10 Hydref 2013 i symud ymlaen i weddarlledu cyfarfodydd am gyfnod arbrofol o ddwy flynedd.  Yn dilyn proses dendro gystadleuol, dyfarnwyd y cytundeb i Public-i.

 

Rhoes Pennaeth Dros Dro y Gwasanaethau Democrataidd ddiweddariad ar y cynnydd a wnaed ac eglurodd fod yr amserlen ar gyfer derbyn y grant am y cyfnod arbrofol wedi cael ei hymestyn i’r flwyddyn nesaf.  Eglurodd y bydd darlledu byw yn dechrau ym mis Mehefin, gan gychwyn gyda’r Pwyllgor Gwaith, ac yna’r Cyngor Sir a’r Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion, a’r modd y byddir yn rhoi prawf ar y system gyda’r aelodau a’r Staff cyn mynd yn fyw.  Bydd Public-I yn darparu hyfforddiant a chefnogaeth barhaus ar y cychwyn.  Eglurodd y byddai’n adrodd yn ôl i’r Pwyllgor Gwaith ym mis Mai. 

 

Cyflwynodd Pennaeth Dros Dro y Gwasanaethau Democrataidd adroddiad ar y grant a roddwyd gan Lywodraeth Cymru i bob Cyngor Tref a Chymuned i’w wario ar ddatblygu gwefannau.

 

Pwrpas y grant hwn yw cynorthwyo Cynghorau Tref a Chymuned i baratoi ar gyfer Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013 sy’n cynnwys darpariaethau a fyddai’n golygu y byddai angen i bob cyngor cymuned gyhoeddi gwybodaeth ar wefan.  Eglurodd fod Llywodraeth Cymru wedi llacio’r canllawiau o ran defnyddio’r grant ac y disgwylir canllawiau pellach gan Lywodraeth Cymru.   Soniodd y dylai pob cyngor cymuned, erbyn 2015, gael gwefan.  Disgwylir canllawiau gan Lywodraeth Cymru ar y mater hwn.

 

PENDERFYNWYD

 

·        Nodi’r cynnydd y manylwyd arno yn yr adroddiad mewn perthynas â darlledu cyfarfodydd o fis Mehefin 2014 ymlaen.

·        Nodi’r sefyllfa gyfredol o ran mynychu o bell.

 

GWEITHREDU : Bod adroddiad diweddaru ar yr uchod yn cael ei gyflwyno i gyfarfod o’r Pwyllgor Safonau yn y dyfodol.