Rhaglen

Cyfarfod Rhithwir (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod, Pwyllgor Safonau - Dydd Mercher, 15fed Rhagfyr, 2021 2.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Cyswllt: Shirley Cooke 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

 

2.

Cofnodion y Cyfarfod pdf eicon PDF 329 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion drafft y cyfarfodydd a ganlyn:

 

  Cofnodion y Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar 16 Mehefin 2021

  Cofnodion y Panel Caniatâd Arbennig a gynhaliwyd ar 12 Tachwedd  2021 – I’w cadarnhau gan y tri Aelod o’r Panel yn unig.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datblygu a Hyfforddi Aelodau

Adroddiad gan y Rheolwr Datblygu Adnodau Dynol ar ddatblygu Aelodau. 

 

4.

Adroddiadau Blynyddol Aelodau pdf eicon PDF 104 KB

Adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd i roi diweddariad ar faterion amrywiol yn ymwneud â’r Aelodau. 

5.

Cwynion am Ymddygiad i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru pdf eicon PDF 823 KB

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro

mewn perthynas â (a) Cynghorwyr Sir, a (b) Cynghorwyr Tref/Cymuned ar gyfer

Chwarter 2  2021/2022.

6.

Penderfyniadau Panel Dyfarnu Cymru pdf eicon PDF 314 KB

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro ar

benderfyniadau Panel Dyfarnu Cymru ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor Safonau ar

16 Mehefin 2021.

7.

Ceisiadau am Ganiatâd Arbennig pdf eicon PDF 530 KB

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro ar y ceisiadau am ganiatâd arbennig a ystyriwyd gan y Pwyllgor Safonau.

8.

Dosbarthu Canfyddiadau Cyffredinol Adroddiad yr Adolygiad o'r Gofrestr Diddordebau mewn Cynghorau Tref a Chymuned pdf eicon PDF 369 KB

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro ar

yr ymatebion a dderbyniwyd gan Gynghorau Tref a Chymuned mewn perthynas â

chanfyddiadau cyffredinol yr adroddiad a ddosbarthwyd i bob Cyngor Tref a Chymuned. 

9.

Adran 62-63 Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 pdf eicon PDF 193 KB

Adroddiad atodol gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog

Monitro sy’n nodi goblygiadau’r dyletswyddau a Chyfrifoldebau newydd o dan y

ddeddfwriaeth i’r Pwyllgor Safonau.

10.

Fframwaith Safonau Moesegol pdf eicon PDF 408 KB

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) /  Swyddog Monitro ar y Fframwaith Safonau Moesegol yn dilyn yr Adroddiad gan Richard Penn a gyhoeddwyd ar 14 Hydref 2021. Y Pwyllgor Safonau i ystyried y camau y maent yn dymuno’u cymryd yn sgil y canfyddiadau a’r argymhellion yn yr Adroddiad.