Rhaglen

Ystafell Bwyllgor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy Zoom, Pwyllgor Safonau - Dydd Mawrth, 18fed Mehefin, 2024 10.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM

Cyswllt: Shirley Cooke 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

I dderbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes. 

 

2.

Cofnodion y Cyfarfod pdf eicon PDF 255 KB

Cadarnhau cofnodion drafft cyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol:-.

 

  13 Rhagfyr 2023

  15 Chwefror 2024 (Arbennig)

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datblygiad a Hyfforddiant Aelodau pdf eicon PDF 109 KB

Adroddiad gan y Rheolwr Datblygu Adnoddau Dynol.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cwynion am ymddygiad a gyflwynwyd i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoedd Cymru (OGCC) pdf eicon PDF 349 KB

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro mewn perthynas â:-

 

(a) Cynghorwyr Sir, a

(b) Cynghorwyr Tref/Cymuned

ar gyfer Chwarter 3 a 4 o 2023/2024

 

5.

Penderfyniadau gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru pdf eicon PDF 209 KB

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro ar Ganlyniadau Ymchwiliad Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a gyhoeddwyd ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor Safonau ar 13 Rhagfyr 2023.

 

6.

Penderfyniadau gan Banel Dyfarnu Cymru pdf eicon PDF 220 KB

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro ar benderfyniadau PDC yng Nghymru ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor Safonau ar 13 Rhagfyr 2023.

 

7.

Ceisiadau am ganiatad arbennig

Mae'n arferol i adroddiad gael ei baratoi i'r Pwyllgor Safonau gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro ar y ceisiadau am ganiatadau arbennig a ystyriwyd gan y Pwyllgor Safonau. Yn ystod y cyfnod rhwng y Pwyllgor Safonau ar 13 Rhagfyr 2023 a diwrnod cyhoeddi’r rhaglen hon, ni dderbyniwyd unrhyw geisiadau. Ar y sail hon, nid oes adroddiad ynghlwm.

 

8.

Diweddariad am y Fforwm Pwyllgor Safonau Cenedlaethol pdf eicon PDF 100 KB

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro ar Fforwm Cenedlaethol Aelodau Annibynnol Pwyllgorau Safonau yng Nghymru

 

9.

Adolygiad o'r Cofrestrau o Fuddiannau ar gyfer sampl o Aelodau Etholedig y Cyngor Sir pdf eicon PDF 132 KB

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro gyda manylion y canfyddiadau a wnaed yn ystod yr adolygiadau o gofrestrau buddiannau ar gyfer sampl o aelodau etholedig.

 

10.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd pdf eicon PDF 119 KB

Ystyried mabwysiadu’r canlynol:-

 

“O dan Adran 100 (A) (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, gwahardd y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol ar y sail y gallai olygu datgelu gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir yn Atodlen 12A o’r Ddeddf honno ac yn y Prawf Budd Cyhoeddus atodedig.”

11.

Cwynion ynghylch ymddygiad i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (OGCC) mewn perthynas â Chynghorwyr Cymuned yn ystod Chwarter 4 o 2023/2024

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro mewn perthynas â hysbysu'r Pwyllgor o'r duedd sy'n codi yn y cwynion a anfonwyd at OGCC mewn perthynas â Chynghorwyr Tref a Chymuned.