Rhaglen

Cyfarfod Arbennig Rhithiol (Ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Safonau
Dydd Mawrth, 15fed Rhagfyr, 2020 2.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Virtual Meeting

Cyswllt: Shirley Cooke 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion y Cyfarfod pdf eicon PDF 340 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion drafft y cyfarfodydd blaenorol a gynhaliwyd ar:-

 

   17 Medi 2019

   11 Mawrth 2020

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datblygu Aelodau pdf eicon PDF 504 KB

Adroddiad gan y Rheolwr Datblygu Adnoddau Dynol ar ddatblygu Aelodau.

4.

Cwynion am ymddygiad i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru pdf eicon PDF 622 KB

Adroddiad gan y Cyfreithiwr (Llywodraethiant Corfforaethol) mewn perthynas â:-

 

(a)      Cynghorwyr Sir, a

(b)      Cynghorwyr Tref/Cymuned

        ar gyfer Chwarter 4, 2019/20, a Chwarter 1 a 2, 2020/21. 

5.

Penderfyniadau gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru pdf eicon PDF 252 KB

Adroddiad gan y Cyfreithiwr (Llywodraethiant Corfforaethol) ar Goflyfr Côd Ymddygiad Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer Hydref - Rhagfyr 2019 (Cyfrol 23 - cyhoeddwyd ym mis Ionawr 2020).

6.

Penderfyniadau Panel Dyfarnu Cymru pdf eicon PDF 253 KB

Adroddiad gan y Cyfreithiwr (Llywodraethiant Corfforaethol) ar benderfyniadau Panel Dyfarnu Cymru ers cyfarfod diwethat y Pwyllgor Safonau ar 11 Mawrth 2020.

7.

Panel Dyfarnu Cymru - Canllawiau'r Llywydd pdf eicon PDF 985 KB

Adroddiad gan y Cyfreithiwr (Llywodraethiant Corfforaethol) ar Ganllawiau’r Llywydd a gyhoeddwyd gan Lywydd Panel Dyfarnu Cymru ar (a) Anonymeiddio; (b) Datgelu a (c) rôl y Swyddog Monitro yn achosion Panel Dyfarnu Cymru.

8.

Caniatâd(au) Arbennig pdf eicon PDF 539 KB

Adroddiad gan y Cyfreithiwr (Llywoidraethiant Corfforaethol) yn manylu ar y ceisiadau am Ganiatâd Arbennig a ystyriwyd gan Banel o’r Pwyllgor Safonau ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor Safonau ar 11 Mawrth 2020.

9.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Safonau gan y Cadeirydd pdf eicon PDF 363 KB

Adroddiad gan y Cyfreithiwr (Llywodraethiant Corfforaethol) ar yr Adroddiad Blynyddol a gyflwynwyd gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau yng nghyfarfod y Cyngor ar 8 Medi 2020.

10.

Adolygiad o'r Gofrestr Doddordebau mewn Cynghorau Tref a Chymuned pdf eicon PDF 403 KB

Adroddiad gan y Cyfreithiwr (Llywodraethiant Corfforaethol) ar yr adolygiad sydd I’w cynnal yn y Cynghorau Tref a Chymuned fel y nodir yn rhaglen waith y Pwyllgor ar gyfer 2020-21.