Rhaglen

Cyfarfod Hybrid - yn Ystafell Bwyllgor 1, ac yn rhithwir drwy Zoom, Pwyllgor Safonau - Dydd Mercher, 13eg Rhagfyr, 2023 10.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, ac yn rhithwir drwy Zoom

Cyswllt: Shirley Cooke 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

I dderbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes. 

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 217 KB

Cadarnhau cofnodion drafft cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar 14 Mehefin 2023.

3.

Diweddariad Gwasanaethau Democrataidd pdf eicon PDF 116 KB

Adroddiad gan y Pennaeth Democratiaeth.

 

4.

Datblygiad Aelodau pdf eicon PDF 603 KB

Adroddiad gan y Swyddog Datblygu Adnoddau Dynol. 

5.

Cwynion am Ymddygiad a Gyflwynwyd i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru pdf eicon PDF 778 KB

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro mewn perthynas â:-

 

(a)           Cynghorwyr Sir, a

(b)           Cynghorwyr Tref a Chymuned

Ar gyfer Chwarter 1 a 2 2023/2024

6.

Penderfyniadau gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru pdf eicon PDF 510 KB

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro ar Ganlyniadau Ymchwiliadau Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a gyhoeddwyd ers y Pwyllgor Safonau diwethaf a gynhaliwyd ar 14 Mehefin 2023.    

7.

Penderfyniadau gan Banel Dyfarnu Cymru pdf eicon PDF 558 KB

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro ar benderfyniadau Panel Dyfarnu Cymru yng Nghymru ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor Safonau ar 14 Mehefin 2023.

 

8.

Ceisiadau am Ganiatâd Arbennig pdf eicon PDF 648 KB

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro ar y ceisiadau am ganiatâd arbennig a ystyriwyd gan y Pwyllgor Safonau ers cyfarfod diwethaf y Pwyllgor Safonau ar 14 Mehefin 2023.

9.

Protocol Datrysiad Lleol ar gyfer y Cynghorau Tref a Chymuned pdf eicon PDF 419 KB

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro yn manylu ar y Protocol Datrysiad Lleol sydd wedi ei ddatblygu gan y Pwyllgor Safonau at ddefnydd gan y Cynghorau Tref a Chymuned.

10.

Diweddariad o'r Fforwm Pwyllgor Safonau Cenedlaethol pdf eicon PDF 443 KB

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro ar y Fforwm Cenedlaethol ar gyfer Aelodau Annibynnol Pwyllgorau Safonau yng Nghymru. 

11.

Cynlluniau Hyfforddiant y Cynghorau Tref a Chymuned pdf eicon PDF 308 KB

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro yn nodi manylion yr ymatebion a dderbyniwyd gan y Cynghorau Tref a Chymuned i gais y Pwyllgor Safonau am ddogfennaeth.

12.

Crynodeb o'r Ymatebion i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Adolygiad Penn pdf eicon PDF 593 KB

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro yn manylu ar y Crynodeb, sydd wedi ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru, o’r ymatebion a dderbyniwyd yn ei Ymgynghoriad ar Ganfyddiadau Adolygiad Penn.

13.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Safonau pdf eicon PDF 685 KB

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro yn cynnwys yr Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2022/23.

14.

Polisi Indemniadau pdf eicon PDF 99 KB

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro yn amgáu copi o’r Polisi Indemniadau fel y’i trafodwyd gan y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd yn ei gyfarfod ar 29 Tachwedd 2023.

 

15.

Adolygiad o Gofrestrau Diddordebau Sampl o Aelodau Etholedig y Cyngor Sir pdf eicon PDF 2 MB

Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro gyda manylion ynghylch y broses sydd i’w dilyn pan yn cynnal adolygiadau o gofrestrau diddordebau sampl o’r aelodau etholedig.