Rhaglen a Phenderfyniadau

Galw Penderfyniad i Mewn Cyfarfod Rhithiol (Ar hyn o bryd, nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol
Dydd Gwener, 26ain Mawrth, 2021 9.30 o'r gloch

Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu yn fyw.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Penderfyniad:

Bu’r Cynghorydd Nicola Roberts ddatgan diddordeb personol ond nid un a oedd yn rhagfarnu mewn perthynas ag eitem 2 ar yr agenda fel aelod o gorff llywodraethu Ysgol y Graig ac Ysgol Talwrn. 

 

Bu Mr Marc Jones, Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151 ddatgan diddordeb personol ond nid un a oedd yn rhagfarnu yn eitem 2 ar yr agenda o ran bod ei dad yng nghyfraith yn aelod o Gorff Llywodraethu Ysgol Talwrn.  

2.

Galw Penderfyniad i Mewn: Adroddiad Gwrthwynebu - Moderneiddio Ysgolion Ardal Llangefni Ysgol Talwrn ac Ysgol Y Graig pdf eicon PDF 158 KB

Mae cais galw i mewn wedi ei gyflwyno gan y Cynghorwyr Bryan Owen,

R. Llewelyn Jones, Kenneth Hughes, Peter Rogers ac Aled Morris Jones ynglyn â phenderfyniad a wnaed gan y Pwyllgor Gwaith yn ei gyfarfod ar 15 Mawrth, 2021 mewn perthynas ag Adroddiad Gwrthwynebu yng nghyswllt Moderneiddio Ysgolion Ardal Llangefni - Ysgol Talwrn ac Ysgol Y Graig.

 

Mae’r ddogfennaeth fel a ganlyn  

 

·        Y penderfyniad a gyhoeddwyd ar 16 Mawrth, 2021

 

·        Y cais galw i mewn

 

·        Adroddiad y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc a gyflwynwyd i gyfarfod y Pwyllgor Gwaith ar 15 Mawrth, 2021.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynwyd gwrthod y mater a gafodd ei alw i mewn a chadarnhau penderfyniad y Pwyllgor Gwaith o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Mawrth, 2021 sef i gymeradwyo’r cais gwreiddiol i gynyddu capasiti Ysgol y Graig i gymryd disgyblion o Ysgol Talwrn, cau Ysgol Talwrn ac adolygu dalgylchoedd Ysgol y Graig ac Ysgol Talwrn.

 

(Bu i’r penderfyniad gael ei basio o 10 pleidlais i 2).