Rhaglen

Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol - Swyddfeydd y Cyngor ac yn rhithiol drwy Zoom, Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol - Dydd Mawrth, 20fed Mehefin, 2023 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1 - Swyddfeydd y Cyngor ac yn rhithiol drwy Zoom

Cyswllt: Ann Holmes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 194 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfodydd blaenorol y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol

 

·         19 Ebrill, 2023

·         23 Mai, 2023 (ethol Cadeirydd/Is-Gadeirydd)

Dogfennau ychwanegol:

3.

Monitro Perfformiad: Cerdyn Sgorio Corfforaethol Chwarter 4 2022/23 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Proffesiwn (AD) a Thrawsnewid.

4.

Strategaeth Moderneiddio Cymunedau Dysgu a Datblygu'r Gymraeg - Dogfen Ymgynghori pdf eicon PDF 3 MB

Cyflwyno adroddiad y Cyfawyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc.

5.

Cynllun Rheoli'r Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol pdf eicon PDF 3 MB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd.

6.

Dogfen Gyflawni Blynyddol 2023/24 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Proffesiwn (AD) a Thrawsnewid.

7.

Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 358 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Sgriwtini.