Rhaglen a Phenderfyniadau

Moderneiddio Ysgolion Ardal Llangefni (Y Graig a Talwrn) - Cyfarfod Rhithiol Arbennig (Ar hyn o bryd, nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod), Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol
Dydd Iau, 10fed Rhagfyr, 2020 1.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Ann Holmes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Penderfyniad:

Bu’r Cynghorydd Nicola Roberts ddatgan diddordeb personol ond nid un a oedd yn rhagfarnu mewn perthynas ag eitem 2 ar yr agenda fel aelod o gyrff llywodraethu Ysgol y Graig ac Ysgol Talwrn

 

Bu Mr Marc Jones, Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151 ddatgan diddordeb personol ond nid un a oedd yn rhagfarnu yn eitem 2 ar yr agenda ar y sail bod ei dad yng nghyfraith yn Gadeirydd ar Gorff Llywodraethol Ysgol Talwrn.  

2.

Moderneiddio Ysgolion - Ardal Llangefni : Ysgol Talwrn ac Ysgol y Graig pdf eicon PDF 2 MB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc.

Penderfyniad:

Ar ôl ystyried yr holl wybodaeth a gyflwynwyd a’r sylwadau a wnaed, PENDERFYNODD y Pwyllgor argymell i’r Pwyllgor Gwaith y dylai barhau â’r cynnig gwreiddiol fel y ffordd mwyaf priodol ymlaen, sef i gynyddu capasiti Ysgol y Graig i gymryd disgyblion o Ysgol Talwrn, cau Ysgol Talwrn ac adolygu dalgylchoedd Ysgol y Graig ac Ysgol Talwrn.

 

(Bu i’r penderfyniad gael ei basio o 8 pleidlais i 2).