Rhaglen

Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol Cyfarfod Cyllideb - Siambr y Cyngor Swyddfeydd y Cyngor ac yn rhithiol drwy Zoom, Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol - Dydd Mawrth, 16eg Ionawr, 2024 10.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

Cyswllt: Ann Holmes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Gosod Cyllideb 2024/25 - Cynigion Cychwynnol Drafft ar gyfer y Gyllideb Refeniw pdf eicon PDF 507 KB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151 a’r Rheolwr Sgriwtini.

3.

Adroddiad Cynnydd y Panel Sgriwtini Cyllid

Derbyn adroddiad gan Gadeirydd y Panel.