Rhaglen

Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol - Ystafell Bwyllgor 1 Swyddfeydd y Cyngor ac yn rhithiol drwy Zoom, Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol - Dydd Mawrth, 16eg Ionawr, 2024 1.30 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1 - Swyddfeydd y Cyngor

Cyswllt: Ann Holmes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

2.

Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol pdf eicon PDF 195 KB

Cyflwyno cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a gynhaliwyd ar 21 Tachwedd, 2023.

3.

Cynllun Strategol Cyfranogiad Tenantiaid 2024-29 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Tai.

4.

Cynllun Strategol Rheoli Asedau Tai 2024-29 pdf eicon PDF 1 MB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Tai.

 

5.

Dangosyddion Perfformiad Lleol: Gwasanaethau Tai pdf eicon PDF 399 KB

Cyflwyno adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/ Swyddog Monitro.

6.

Blaen Raglen Waith pdf eicon PDF 363 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Sgriwtini.