Rhaglen

Cyfarfod Hybrid - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni/Yn rhithiol drwy Zoom, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Mawrth, 4ydd Hydref, 2022 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1 ac yn rhithiol drwy Zoom

Cyswllt: Shirley Cooke 

Cyfryngau

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 262 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion drafft y cyfarfodydd blaenorol o’r Pwyllgor a gynhaliwyd ar y dyddiadau canlynol:-

 

·      19 Hydref 2021 (Arbennig)

·      25 Tachwedd 2021 (Arbennig)

·      31 Mai 2022

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cau Allan y wasg a'r Cyhoedd pdf eicon PDF 89 KB

Ystyried mabwysiadu’r isod:-

 

“O dan Adran 100 (A) (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y Wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar eitem 4 isod ar y sail y gall olygu datgelu gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir yn Atodlen 12A o’r Ddeddf honno, ac yn y Prawf Budd y Cyhoedd amgaeëdig.”

Dogfennau ychwanegol:

4.

Dynodiad Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd ("Pennaeth Democratiaeth")

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro.

5.

Strategaeth Datblygu Aelodau pdf eicon PDF 899 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Rheolwr Datblygu Adnoddau Dynol.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Disgrifiadau Rôl i Aelodau pdf eicon PDF 4 MB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiadau Blynyddol gan Aelodau pdf eicon PDF 495 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfreithiwr (Llywodraethiant Corfforaethol).

Dogfennau ychwanegol:

8.

Amseru Cyfarfodydd y Cyngor pdf eicon PDF 484 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro.

Dogfennau ychwanegol: