Rhaglen a chofnodion

Pwyllgor Cyswllt Y Sector Gwirfoddol - Dydd Iau, 13eg Gorffennaf, 2017 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Shirley Cooke 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Cadeirydd

Ethol Cadeirydd ar gyfer y Pwyllgor.

2.

Is-Gadeirydd

Ethol Is-Gadeirydd ar gyfer y Pwyllgor.

3.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn datganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 150 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion drafft y cyfarfod blaenorol o’r Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol a gynhaliwyd ar 12 Gorffennaf, 2017.

5.

Ymgynghoriad: Cynllun y Cyngor ar gyfer 2017-22

I adrodd ar Ymgynghoriad cyfredol y Cyngor: Cynllun y Cyngor ar gyfer 2017-2022, sydd ar gael drwy’r linc isod ar wefan y Cyngor:-

 

http://www.smartsurvey.co.uk/s/DYSW7/?lang=250436

 

6.

Cynllun Gweithredu Drafft ar gyfer y Pwyllgor Cyswlt y Sector Gwirfoddol pdf eicon PDF 600 KB

Cyflwyno’r Cynllun Gweithredu Drafft ar gyfer y bartneriaeth rhwng Cyngor Sir Ynys Môn a’r Bwrdd Iechyd (BIPBC).

7.

Y Modd y mae Awdurdodau Lleol yn Ariannu Gwasanaethau’r Trydydd Sector

Cyflwyno adroddiad gan yr Archwilydd Cyffredinol Cymru a’r rhestr wirio i sicrhau bod awdurdodau lleol yn ymgysylltu â’r trydydd sector ac yn gweithio gydag ef yn effeithiol.

 

Gallwch gael mynediad i’r dogfennau drwy’r linciau isod:-

 

https://www.wao.gov.uk/cy/cyhoeddi/y-modd-y-mae-awdurdodau-lleol-yn-ariannu-gwasanaethau%E2%80%99r-trydydd-sector

 

https://www.wao.gov.uk/cy/cyhoeddi/rhestr-wirio-i-sicrhau-bod-awdurdodau-lleol-yn-ymgysylltu-%C3%A2%E2%80%99r-trydydd-sector-ac-yn-gweithio

8.

Ymgysylltu Cymunedau - Lleisiau Lleol - beth nesaf?

Derbyn diweddariad ynglyn â’r uchod.

 

9.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Gwaith pdf eicon PDF 800 KB

Cyflwyno er gwybodaeth, adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 12 Mehefin, 2017.

10.

Cyfarfod Nesaf

Nodi dyddiad y cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor sydd wedi’i drefnu ar gyfer dydd Iau, 11 Ionawr, 2018 am 2.00 o’r gloch.