Rhaglen a chofnodion

Pwyllgor Cyswllt Y Sector Gwirfoddol - Dydd Gwener, 27ain Gorffennaf, 2018 2.00 o'r gloch

Mae nifer o gyfarfodydd y cyngor yn cael eu ffrydio'n fyw.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Shirley Cooke 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Cadeirydd

Ethol Cadeirydd ar gyfer y Pwyllgor.

2.

Is-Gadeirydd

Ethol Is-Gadeirydd ar gyfer y Pwyllgor.

3.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn datganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes.

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 213 KB

Cyflwyno i’w cadarnhau, gofnodion drafft y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Chwefror, 2018.

5.

Cynllun Gweithredu Drafft ar gyfer Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol pdf eicon PDF 1 MB

Derbyn diweddariad ar y Cynllun Gweithredu Drafft y bartneriaeth rhwng Cyngor Sir Ynys Môn a’r Bwrdd Iechyd (BIPBC).

6.

Grwp Trydydd Sector y Cyngor

Derbyn diweddariad ar lafar gan y Rheolwr Trawsnewid Strategol a Busnes.

7.

Gweithio mewn Partneriaeth - Cyngor Sir Ynys Mon a Medrwn Mon

Derbyn diweddariad ar lafar gan y Prif Swyddog, Medrwn Môn.

8.

Adolygu Rol a Swyddogaeth y Pwyllgor Cyswllt yn y Dyfodol

Derbyn adroddiad ar lafar gan y Prif Weithredwr Cynorthwyol (Partneriaethau, Cymunedau a Gwella Gwasanaethau).

9.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Gwaith pdf eicon PDF 744 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 16 Gorffennaf, 2018.

10.

Cylch Gorchwyl y Pwyllgor pdf eicon PDF 295 KB

Derbyn diweddariad gan y Prif Swyddog, Medrwn Môn.

11.

Cyfarfod Nesaf

I nodi dyddiad y cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor Cyswllt sydd wedi’i drefnu ar gyfer Dydd Gwener, 30 Tachwedd, 2018  am 2.00 o’r gloch yn Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni.