Rhaglen a chofnodion

Cyfarfod Arbennig, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio
Dydd Mawrth, 4ydd Chwefror, 2014 4.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mrs. Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog yng nghyswllt unrhyw eitem o fusnes.

Cofnodion:

Ni dderbyniwyd datganiad o ddiddordeb.

2.

Amser Cyfarfodydd pdf eicon PDF 134 KB

1.Adrodd bod y Cyngor Sir yn dilyn ystyried yr uchod wedi penderfynu fel a

ganlyn :-

 

·        ‘I gefnogi galw rhai cyfarfodydd (Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a’r ddau Pwyllgor Sgriwtini) am 4.00 p.m., a 4.30 p.m., a bod trefniadau’n cael eu trafod gyda’r Cadeiryddion ac Aelodau’r Pwyllgorau perthnasol a bod adroddiad cynnydd yn cael ei gyflwyno i’r cyfarfod nesaf a drefnwyd o’r Cyngor ar 27 Chwefror, 2014;

 

·        Nodi canfyddiadau’r asesiad effaith cydraddoldeb cychwynnol;

 

·        Bod trefniadau’n cael eu treialu am gyfnod o 12 mis gan ddechrau yn Ebrill 2014.’

 

2.Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd Dros Dro.

 

3.Rhoi ystyriaeth i’r uchod.

 

(Pe bai unrhyw Aelodau’n methu â bod yn bresennnol, a fyddent garediced ag anfon eu dewisiadau ymlaen i Gadeirydd y Pwyllgor).

Cofnodion:

(1)       Adroddwyd bod y Cyngor Sir yn dilyn ystyried yr uchod wedi penderfynu

fel a ganlyn :-

 

·           ‘I gefnogi galw rhai cyfarfodydd (Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion a’r ddau Bwyllgor Sgriwtini) am 4.00 p.m., a 4.30 p.m., a bod trefniadau’n cael eu trafod gyda’r Cadeiryddion ac Aelodau’r Pwyllgorau perthnasol a bod adroddiad cynnydd yn cael ei gyflwyno i’r cyfarfod nesaf a drefnwyd o’r Cyngor ar 27 Chwefror, 2014;

·           Nodi canfyddiadau’r asesiad effaith cydraddodeb cychwynnol;

·           Bod trefniadau’n cael eu treialu am gyfnod o 12 mis gan ddechrau yn Ebrill 2014.’

 

(2)       Cyflwynwyd a nodwyd – adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd Dros Dro.

 

PENDERFYNWYD yn unfrydol bod y Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio yn parhau i ddechrau am 2.00 p.m.