Rhaglen a chofnodion

Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio
Dydd Iau, 27ain Tachwedd, 2014 2.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Nodwyd yr ymddiheuriadau fel uchod.

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o fusnes.

Cofnodion:

Cyfeiriodd y Cadeirydd at Eitem 7 ac roedd yn dymuno nodi ei fod yn cynrychioli’r awdurdod fel Llywodraethwr ar Grŵp Defnyddwyr GwE.

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 70 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofnodion y cyfarfod a gafwyd ar 25 Medi, 2014.

Cofnodion:

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Medi 2014.

4.

Cynllun Integredig Sengl (Gwynedd ac Ynys Môn) a Cyd-drefniadau Sgriwtini arfaethedig ar gyfer y Bwrdd Gwasanaeth Lleol pdf eicon PDF 80 KB

Cyflwyno adroddiad gan yr Uwch Reolwr Partneriaethau Gwynedd a Môn.

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad gan Uwch Reolwr Partneriaethau Gwynedd a Môn.

 

Dywedodd yr Uwch Reolwr Partneriaeth bod Bwrdd Gwasanaeth Gwynedd a  Môn wedi gwneud nifer o benderfyniadau arwyddocaol yn ymwneud â’i weledigaeth a’i gyfeiriad strategol i’r dyfodol. Yn y cyfarfod diwethaf o’r Bwrdd Gwasanaeth Lleol a gynhaliwyd ar 26 Medi 2014 roedd ystyriaeth wedi ei roi i’r canlynol:-

 

  Cyfres ddrafft o egwyddorion gweithredu i sylfaenu gweithrediad a gwaith y Bwrdd;

  Rhai gwerthoedd partneriaeth sylfaenol;

  Cylch gorchwyl drafft;

  Blaenoriaethau allweddol a rennir ar gyfer eu darparu dros y ddwy flynedd nesaf;

  10 UCHAF o faterion BGLl sydd ar y radar.

 

Y tair blaenoriaeth allweddol a rennir ac sydd yn dod i’r amlwg i’r BGLl yw :-

 

     Blaenoriaeth Allweddol 1 – Pobl Hŷn

     Blaenoriaeth Allweddol 2 – Teuluoedd sydd mewn anghaffael

     Blaenoriaeth Allweddol 3 – Cymunedau Cynaliadwy/Adfywio Cymunedol

 

gyda thri o Alluogwyr yn eu sylfaenuTechnoleg, Iaith a Diwylliant ac Ymgysylltiad.

 

Yn amodol ar gael cymeradwyaeth BGLl ar 28 Tachwedd, y cam nesaf fyddai

datblygu pob ffrwd waith ymhellach gan roi ystyriaeth arbennig i’r canlynol :-

 

  Canlyniadau sefydliadol a ddymunir yn ôl pob Blaenoriaeth Allweddol a Galluogwr ar gyfer pob partner BGLl dros y 2 flynedd nesaf;

 Sail tystiolaeth ar gyfer pob Blaenoriaeth/Galluogwr;

  Cyfraniad partneriaeth BGLl i bob ffrwd waith;

  Y strwythur darparu a llywodraethiant o dan y BGLl i wneud cynnydd gyda phob Blaenoriaeth Allweddol a Galluogwr.

 

Adroddodd y Swyddog ymhellach mai un ffrwd waith gyfredol oedd wedi ei blaenoriaethu oedd datblygu trefniadau sgriwtini aelodau etholedig sy’n sylfaen i waith Bwrdd Gwasanaethau Lleol Gwynedd ac Ynys Môn.  Y prif amcan fu ystyried sut i ddatblygu trefniadau sgriwtini cadarn, a darparu lefel briodol o her i’r Bwrdd ar y cyd ar draws y ddwy Sir er mwyn adlewyrchu mandad y BGLl.  Yng ngoleuni cefnogaeth Aelodau Etholedig Cynghorau Gwynedd ac Ynys Môn, roedd gwaith wedi ei wneud gyda datblygu trefniadau sgriwtini BGLl ar y cyd :-

 

  Grŵp Prosiect Tasg a Gorffen Aml-asiantaethol wedi ei sefydlu.  Roedd yr aelodaeth yn cynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Gwasanaeth Tân ac Achub, Heddlu Gogledd Cymru, Parc Cenedlaethol Eryri, Awdurdodau Lleol. Roedd y Grŵp ar hyn o bryd yn negodi cynrychiolaeth trydydd sector.

  Roedd papur opsiynau cychwynnol wedi ei ddatblygu yn amlinellu’r modelau sgriwtini ar y cyd posib i’w hystyried gan Aelodau Etholedig.

  Mewnbwn a mentora wedi’u negodi gan y Ganolfan ar gyfer Sgriwtini Cyhoeddus trwy gydol y broses o ddatblygu’r trefniadau sgriwtini ar y cyd ar gyfer Ynys Môn a Gwynedd.

 

Adroddwyd ymhellach y byddai’r camau nesaf yn y ffrwd waith sgriwtini ar y cyd yn canolbwyntio ar:

 

  Cwblhau’r papur gwerthuso opsiynau yn rhoi ystyriaeth i fanteision ac anfanteision pob model sgriwtini;

  Cyflwyno cynigion ar gyfer trefniadau sgriwtini ar y cyd i’w hystyried gan Bwyllgorau Sgriwtini’r ddau Awdurdod Lleol yn gynnar yn y flwyddyn  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 4.

5.

Cymhorthdal Cyfrif Refeniw Tai - Cytundeb Gwirfoddol pdf eicon PDF 135 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaeth Tai.

Cofnodion:

Cyflwynwyd - adroddiad gan Bennaeth y Gwasanaethau Tai ynglŷn â’r uchod.

 

Dywedwyd bod Trysorlys Ei Mawrhydi a Llywodraeth Cymru wedi dod i gytundeb fydd yn caniatáu i’r 11 Awdurdod yng Nghymru sydd wedi cadw eu stoc o dai Cyngor dynnu allan o’r system nawdd Cyfrif Refeniw Tai (CRT) a dod yn hunan- gyllidol o fis Ebrill 2015. Roedd y gwerth setlo hefyd ar gyfer mynd allan wedi ei negodi. Bydd cyfrif CRT yr Awdurdod Lleol yn well allan yn ariannol o tua £765k y flwyddyn, trwy dalu llai o log ar y benthyciadau presennol. Er mwyn i hyn ddigwydd, bydd angen i bob un o’r 11 Awdurdod Lleol arwyddo Cytundeb Gwirfoddol.  Yn dilyn dod yn hunan-gyllidol, bydd pob un o’r 11 Awdurdod yn gallu :-

 

  Cyflymu gwaith Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC), er mwyn sicrhau cyflawni hynny erbyn 2020, a’i gynnal ymlaen i’r dyfodol. O’r 11, dim ond 4 sydd wedi cyflawni SATC – ac mae Cyngor Sir Ynys Môn yn un ohonynt.

  Cynyddu’r buddsoddiad yn y cartrefi presennol ac mewn adfywio cymunedau dros y tymor byr, canolig a hir;

  Sicrhau y bydd tenantiaid yn elwa o wasanaethau tai mwy effeithlon ac effeithiol.

  Cynyddu’r cyflenwad o gartrefi fforddiadwy newydd.

  Cynyddu buddsoddiad mewn ystod o flaenoriaethau lleol eraill allai gynnwys cynyddu effeithlonrwydd ynni tai’r Cyngor, adfywio stadau, ail-fodelu anghenion cyffredinol neu dai gwarchod, a phrynu cartrefi presennol i gynyddu’r cyflenwad;

  Ystyried y stoc dai ac asedau cysylltiedig megis garejys, eiddo masnachol a thir gydag ymagwedd debycach i fusnes yn y tymor hir.

  Creu swyddi a chyfleon hyfforddi a chynyddu buddsoddiad yn yr economi leol.

 

Nodwyd y bydd yr adroddiad hwn yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Gwaith ar 1 Rhagfyr 2014 ynghyd â’r argymhellion oedd yn yr adroddiad.

 

Materion a godwyd gan Aelodau :-

 

  Gofynnwyd cwestiynau ynglŷn â dyfodol y stoc dai os oedd Ad-drefnu Llywodraeth Leol yn digwydd. Roedd yr awdurdod cyfagos wedi rhoi ei stoc dai i Gymdeithas Dai.  Dywedodd Pennaeth y Gwasanaethau Tai nad oedd y mater hwn wedi ei drafod ar lefel genedlaethol. Dywedodd ymhellach nad oedd yn fater i Lywodraeth Leol ei benderfynu a fyddai’r stoc dai yn cael ei werthu ai peidio, byddai’r tenantiaid yn cael cyfle i bleidleisio ar ddyfodol y stoc dai.  Fodd bynnag, mae awdurdodau lleol sydd wedi allanoli eu stoc dai wedi trosglwyddo’r stoc i Gymdeithas Dai am ffi fechan.

  Roedd yr Aelodau’n dymuno ymestyn eu gwerthfawrogiad i’r Gwasanaeth Tai am drefnu’r Fforwm diweddar ynglŷn â’r mater hwn.

 

PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad a’r argymhellion oedd yno.

 

GWEITHREDU : Nodi y bydd yr adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Gwaith ar 1 Rhagfyr 2014.

 

6.

Newidiadau Arfaethedig i'r Polisi a'r Strategaeth ar gyfer adnewyddu Tai Sector Preifat pdf eicon PDF 259 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasaneth Tai.

Cofnodion:

Cyflwynwyd adroddiad gan Bennaeth y Gwasanaethau Tai mewn perthynas â’r uchod.

 

Adroddwyd bod y Cyngor wedi cynnig grantiau i wella tai sector preifat.  Roedd y Gorchymyn Diwygio Rheolaethol (Cymorth Tai) (Lloegr a Chymru) 2002 wedi newid y fframwaith deddfwriaethol oedd yn rheoli gallu Awdurdodau Lleol i ddarparu cymorth ariannol i berchnogion tai ac mae’n caniatáu i awdurdodau gynnig benthyciadau ariannol. Tra’n cydnabod bod benthyca arian drwy ddarparu benthyciadau ad-daladwy yn ddull mwy economaidd o ddefnyddio adnoddau cyfyngedig y Cyngor, y bwriad yw y bydd y Gwasanaethau Tai yn cyflwyno cymorth trwy fenthyciadau arian yn lle rhai o’r grantiau presennol.  Yn Ionawr 2015, mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu lansio Cronfa Gwella Cartrefi Ad-daladwy fel y gall awdurdodau lleol ddarparu cynllun benthyca i wella tai.  Er mwyn gallu cymryd rhan yn y cynllun hwn, bydd angen i’r Cyngor fod mewn sefyllfa i gynnig benthyciadau o dan ei Bolisi Adnewyddu Tai Sector Preifat, cyn y gellir sicrhau cronfeydd.  Bydd angen gwneud newidiadau felly i’r Polisi Adnewyddu Tai Sector Preifat fel ei fod yn adlewyrchu’r newidiadau a fwriedir.  Ni fydd grantiau cyfleusterau mandadol i’r anabl yn cael eu heffeithio a bydd y rhain yn parhau i fod ar gael o dan ddarpariaethau Deddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio 1996.

 

Dywedwyd y bydd yr adroddiad hwn yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Gwaith nesaf i’w gymeradwyo.

 

Materion a godwyd gan yr Aelodau :-

 

  Roedd yr Aelodau yn croesawu’r benthyciadau di-log o £1,000 hyd at uchafswm o £25,000 ar gyfer gwella tai ond roeddent yn bryderus ynglŷn â sut y bydd yr awdurdod yn gweinyddu hyn oll ac yn lliniaru rhag y risg na fyddai’r ymgeiswyr yn talu’r dyledion yn ôl. Dywedodd y Swyddogion y bydd yr ymgeiswyr yn destun asesiad fforddiadwyaeth er mwyn sicrhau y gallant fforddio’r benthyciad ac nad oes ganddynt hanes o gredyd gwal.  Bydd yr holl fenthyciadau yn cael eu diogelu fel pridiant yn erbyn yr eiddo. Bydd y gwaith hwn yn cael ei wneud fel rhan o waith gweinyddu’r benthyciad gan Street UK Services Limited.

 

  Dywedodd yr Aelodau eu bod yn dymuno gweld mwy o gartrefi gwag yn cael eu huwchraddio a’u bod ar gael i deuluoedd lleol ac i’r digartref.

 

  Bydd y gweithwyr fydd yn dod i Ynys Môn i adeiladu’r orsaf Wylfa Newydd arfaethedig yn cael effaith ar y tai fydd ar gael i’w rhentu ym Môn.

 

PENDERFYNWYD :-

 

  Cefnogi’r newidiadau i’r strategaeth a’r polisi adnewyddu tai sector preifat (fel yn Atodiad 1) yn amodol ar yr ymgynghori gyda phartneriaid a sefydliadau allanol.

 

  Cefnogi penodi Street UK Services Limited, sef darparwr trydydd parti, i weinyddu a rheoli cynlluniau benthyciadau ar ran y Cyngor a throsglwyddo i Street UK Services Limited yr arian a ddyrannwyd i’r Cyngor ar gyfer rhoi benthyciadau fel ‘Arian Cyfleusterer mwyn gwasanaethu’r benthyciadau, yn amodol ar argymhellion y Swyddog Adran 151.

 

GWEITHREDU:  ...  Gweld y Cofnodion llawn ar gyfer eitem 6.

7.

Adroddiad Blynyddol ar y Cytundeb Lefel Gwasanaeth gyda'r Gwasanaeth Gwella Ysgolion Rhanbarthol (GwE) pdf eicon PDF 157 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Cyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes.

Cofnodion:

Cyflwynwydadroddiad gan y Cyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes mewn perthynas â’r uchod.

 

Estynnodd y Cadeirydd groeso i Mr Elfyn Jones, Uwch Ymgynghorydd Her o GwE ac i Mr Trebor Roberts, Uwch Reolwr ar gyfer Safonau Ysgol a Chynhwysiad ac fe’u gwahoddodd i annerch y cyfarfod.

 

Adroddwyd bod y Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion wedi ei sefydlu mewn partneriaeth rhwng 6 Awdurdod Lleol yng Ngogledd Cymru i fod yn atebol i’r Cynghorau ac i gyflawni eu dyletswyddau statudol mewn perthynas â gwella ysgolion ac yn benodol i fonitro, herio a darparu gwasanaethau cefnogaeth. Amlygir natur ac ystod y disgwyliadau mewn Cytundeb Lefel Gwasanaeth a lluniwyd y model darparu ar sail nifer penodol o ddyddiau a neilltuir ar gyfer:-

 

  Cynnal ymweliadau monitro tymhorol;

  Cefnogi ysgolion sydd mewn categori risg (ambr/coch);

  Cefnogaeth cyn ac ar ôl arolygon.

 

Yn 2014, trwy gyfrwng y Model Cenedlaethol ar gyfer gweithio’n rhanbarthol, mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno disgwyliadau cenedlaethol pellach ac ehangach ar gyfer gwaith y consortiwm.  Mae’r gwaith cynllunio i ymateb i’r gofynion hyn yn mynd rhagddo ar hyn o bryd.

 

Roedd yr Adroddiad Blynyddol yn cynnwys dadansoddiad o berfformiad ysgolion Ynys Môn yn erbyn y gwahanol ddangosyddion.

 

Mae GwE wedi derbyn gwybodaeth gan y Rhaglen Gefnogaeth Genedlaethol ynghylch anghenion cefnogaeth yr holl ysgolion yn Ynys Môn o ran rhifedd a llythrennedd. Mae GwE hefyd wedi dadansoddi canlyniadau profion ac wedi nodi’r ysgolion ym mhob awdurdod lleol gyda’r perfformiad gorau a’r perfformiad gwaethaf. Bydd yr ysgolion gwanaf o ran eu perfformiad yn derbyn cymorth wedi ei dargedu a bydd yr ysgolion sy’n perfformio orau yn cael cyfleon i rannu eu harferion effeithiol.

 

Dywedodd yr Aelod Portffolio (Addysg) ei fod yn bwysig bod aelodau etholedig yn ymwybodol o Fframwaith Estyn, gofynion Swyddfa Archwilio Cymru a disgwyliadau Llywodraeth Cymru mewn perthynas â llywodraethiant a rheolaeth y consortiwm rhanbarthol a’u bod mewn sefyllfa i ateb cwestiynau fel y rheini a restrir yn yr adroddiad fel rhan o hunanasesiad a sicrwydd ansawdd.

 

Dywedodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol (Dysgu Gydol Oes) mai hwn yw’r Adroddiad Blynyddol ar y Cytundeb Lefel Gwasanaeth gyda’r Gwasanaeth Gwella Ysgolion Rhanbarthol ers iddo gael ei sefydlu y llynedd.  Dywedodd bod y cydweithio rhwng Swyddogion yr Awdurdod Addysg a GwE yn hynod o gadarnhaol.

 

Roedd Aelodau’r Pwyllgor Sgriwtini yn falch o weld gwelliant ym mherfformiad Ysgolion Môn fel yr amlygwyd yn yr adroddiad.  Awgrymwyd y dylid dosbarthu’r adroddiad i holl Aelodau Etholedig y Cyngor Sir er gwybodaeth.

 

PENDERFYNWYD nodi’r adroddiad.

 

GWEITHREDU: Bod copi o’r adroddiad yn cael ei gylchredeg i Aelodau’r Cyngor Sir.

 

8.

Adroddiad Blynyddol 'Gwrando ar Gwynion a Dysgu oddi wrthynt' pdf eicon PDF 215 KB

Cyflwyno adroddiad mewn perthynas â’r uchod.

Cofnodion:

Cyflwynwyd - adroddiad mewn perthynas â’r uchod.

 

Dywedodd Rheolydd yr Uned Cymorth i Fusnesau fod y Gwasanaethau Cymdeithasol yn gweithredu Gweithdrefn Sylwadau a Chwynion statudol yng Nghymru.  Hyd at Awst 2014 roedd hyn yn unol â’r rheoliadau a’r cyfarwyddydGwrando a Dysgu’ a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yn 2006. Mae’n rhaid cynhyrchu Adroddiad Blynyddol ar weithrediad y Weithdrefn Sylwadau a Chwynion a’i gyflwyno i Bwyllgor Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol ar gyfer sgriwtini ac i fonitro’r trefniadau ar gyfer delio’n effeithiol â chwynion gan ddefnyddwyr gwasanaeth a’u cynrychiolwyr.

 

Materion a godwyd gan yr Aelodau:-

 

  Nid oedd yr amserlen ar gyfer ymateb i gwynion Cam 2 yn realistig oherwydd gall y drefn fod yn gymhleth. Mae’n rhaid rhoi sicrwydd i’r achwynydd bod y gŵyn yn cael sylw priodol ac nad yw’r gwaith ymchwilio’n cael ei gyfyngu gan ddyddiadau cau.

  Roedd yr Aelodau yn falch o nodi bod yr Adran yn adolygu cwynion a gafwyd dros y flwyddyn ac yn cynhyrchu Cynllun Gweithredu ar gyfer y gwasanaeth.

  Pan dderbynnir cwyn dylai’r achwynydd fod yn fodlon ei bod yn cael sylw priodol trwy’r system gwynion.

 

Ymatebodd Rheolydd yr Uned Cymorth i Fusnesau trwy ddweud bod staff yn yr adran wedi cael arweiniad fel rhan o’r Siarter Gofal Cwsmer ar y ffordd orau i ddelio gyda chwynion.

 

PENDERFYNWYD:-

 

  Nodi natur y cwynion a dderbyniwyd yn ystod 2013/14 ynghylch y gwasanaeth a ddarperir gan yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

  Nodi perfformiad yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol wrth weithredu'r Weithdrefn Sylwadau a Chwynion a delio â chwynion.

  Nodi’r Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu’r trefniadau ar gyfer delio’n effeithiol â sylwadau a chwynion gan ddefnyddwyr gwasanaeth a’u cynrychiolwyr.

 

9.

Trefniadau Diogelu i Oedolion sy'n Agored i Niwed pdf eicon PDF 350 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Oedolion.

Cofnodion:

Cyflwynwydadroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Oedolion mewn perthynas â’r uchod.

 

Adroddwyd mai bwriad Polisi a Gweithdrefnau Cymru Gyfan ar gyfer Diogelu Oedolion Bregus rhag camdriniaeth yw llywio gwaith diogelu pawb sy’n ymwneud â lles oedolion bregus a gyflogir yn y sector statudol, y trydydd sector a’r sector annibynnol yn y meysydd iechyd, gofal cymdeithasol, yr heddlu a gwasanaethau eraill. Mae cydweithio da rhwng asiantaethau yn sicrhau bod yr holl gyfeiriadau’n cael eu rheoli’n effeithiol ac effeithlon gyda’r nod o wella perfformiad yn barhaus a diogelu dinasyddion mwyaf bregus Ynys Môn.

 

Mae’r Gwasanaethau Oedolion a phartneriaid allweddol yn cydnabod yr angen i gytuno ar gynllun gweithredu a’i roi ar waith er mwyn paratoi ar gyfer y canllawiau diogelu newydd fel yr amlinellir nhw yn y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) a Llesiant. Mae Bwrdd Diogelu Gwynedd a Môn yn amlinellu’r gweithdrefnau a’r gyrwyr ar gyfer newid arferion a roddir ar waith gan reolwyr gwasanaeth allweddol ar draws y sectorau.

 

PENDERFYNWYD:-

 

  Nodi’r diweddariad ynghylch diogelu a amlinellir yn yr adroddiad, Ynys Môn – Diogelu Oedolion Bregus, Adroddiad Amlygu 2013/14 (Atodiad 1).

  Nodi a chytuno’r datblygiadau a amlinellwyd yn Adran 5 yr Adroddiad Amlygu.

  Nodi’r diweddariad ynghylch Trefniadau Lleol a Rhanbarthol y Bwrdd Diogelu Oedolion (Atodiad 2).

  Nodi a chytuno’r argymhellion a amlinellir yn Adran 3 yr adroddiad.

  Cefnogi bod yr aelodau yn parhau i ymgysylltu â’r Rhaglen Ddiogelu gyffredinol.

 

GWEITHREDU: Nodi y bydd yr adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Gwaith gyda hyn.

 

10.

Diweddariad gan y Cadeirydd neu Is-Gadeirydd

Cofnodion:

Adroddodd y Cadeirydd fod cyfarfod briffio wedi ei drefnu ar gyfer Cynghorau Tref/Cymuned a’r trydydd sector ar 18 Rhagfyr 2014 ar y Weithdrefn Sgriwitini a Rhaglenni Gwaith y ddau bwyllgor Sgriwtini.

 

Nododd y Swyddog Sgriwtini fod Cadeirydd ac Is-Gadeirydd y ddau Bwyllgor Sgriwtini wedi cael gwahoddiad i fynychu.

 

Dywedodd yr Is-Gadeirydd ei fod wedi mynychu sesiwn o’r enw ‘Added Value of Scrutiny’ a gynhaliwyd gan Mr Rod Alcott o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i baratoi ar gyfer yr Asesiad Llywodraethiant Corfforaethol a gynhelir ym mis Chwefror 2015.

11.

Rhaglen Waith pdf eicon PDF 167 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Swyddog Sgriwtini.

Cofnodion:

Cyflwynwyd a nodwyd – y rhaglen waith ddrafft.