Rhaglen a chofnodion

Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio
Dydd Mawrth, 12fed Mai, 2015 3.00 o'r gloch

Mae cyfarfodydd y Cyngor bellach yn cael eu ffrydio’n fyw ar ein sianel YouTube.

Gallwch hefyd weld rhestr o’r cyfarfodydd a fydd yn cael eu cynnal cyn hir.

Bydd yr holl gyfarfodydd yn cael eu huwchlwytho ar ein gwefan gweddarlledu yn dilyn y cyfarfod.

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. Gwelwch cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mairwen Hughes 

Eitemau
Rhif. Eitem

1.

Ymddiheuriadau

Cofnodion:

Dim.

 

2.

Datganiad o Ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog yng nghyswllt unrhyw eitem o fusnes.

Cofnodion:

Nododd Mr. Gerallt Ll. Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr Menter Môn, y byddai ef yn cyflwyno eitem 5 i’r cyfarfod a’i fod yn aelod cyfetholedig o’r Pwyllgor.

 

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 87 KB

Cyflwyno, i’w cadarnhau, gofnodion y cyfarfod a gafwyd ar 12 Mawrth, 2015.

Cofnodion:

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Mawrth 2015.

 

4.

Cau allan y Wasg a’r Cyhoedd pdf eicon PDF 13 KB

I ystyried mabwysiadu’r canlynol :-

 

“Dan Adran 100(A)(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem a ganlyn, oherwydd y posibilrwydd y caiff gwybodaeth eithriedig ei rhyddhau fel y diffinnir hi yn Atodlen 12A y Ddeddf a’r Prawf Budd y Cyhoedd sydd ynghlwm.”

Cofnodion:

Roedd aelod o’r Pwyllgor yn ystyried y dylid trafod eitem 5 – Llys Llewelyn, Aberffraw yn gyhoeddus er mwyn cael trafodaeth agored ar y mater.

 

5.

Llys Llewelyn, Aberffraw

Derbyn adroddiad llafar gan y Rheolwr Gyfarwyddwr, Menter Môn a Swyddogion y Cyngor Sir.

Cofnodion:

Adroddodd y Swyddog Sgriwtini fod y Cynghorydd Ann Griffith wedi gofyn i’r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio drafod y materion sy’n ymwneud â gwerthu Llys Llewelyn, Aberffraw a phryderon y trigolion lleol. 

 

Dywedodd y Cynghorydd Ann Griffith ei bod hi, fel yr aelod lleol ar gyfer Bro Aberffraw, wedi derbyn nifer o bryderon gan y trigolion lleol ynglŷn â gwerthu Llys Llewelyn ac am ddyfodol y safle.  Nododd ymhellach fod Cyngor Cymuned Aberffraw wedi trafod y mater a bod y Cyngor yn bryderus am ddyfodol Llys Llewelyn gan ei fod yn ased gwerthfawr i bentref Aberffraw.

 

Rhoddodd Mr. Gerallt Ll. Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr Menter Môn, adroddiad cefndir i’r Pwyllgor ynglŷn â phryd fyddai’r Cyngor Sir yn cysylltu â Menter Môn i weld a fyddai ganddynt ddiddordeb mewn bod yn gyfrifol am redeg Llys Llewelyn. Roedd Menter Môn wedi cymryd les o 25 mlynedd yn ôl yn 2004.  Roedd yr unedau crefft wedi cael eu haddasu yn llety gwyliau ynghyd â golchdy masnachol.  Roeddent wedi cael grant Amcan 1 i ailfodelu Llys Llewelyn.  Roedd Agored Cyf., sy’n sefydliad sy’n datblygu cyfleoedd cyflogaeth posib i bobl anabl a phobl dan anfantais, yn rhedeg y caffi ar y safle. Pwysleisiodd Mr. Jones y byddai Agored Cyf. yn parhau i redeg y caffi yn Llys Llewelyn gan fod ganddynt les ar y cyfleuster.

 

Nododd bod y safle yn dal i beri pryder ond bod angen buddsoddiad newydd i gwrdd â chyfleoedd economaidd newydd a bod y cyfleuster bellach ar werth. Nododd Mr. Jones ymhellach ei fod yn ystyried bod gan Aberffraw botensial gwych i ddenu mwy o dwristiaid i’r ardal gan fod pentrefi gerllaw yn denu twristiaid sydd â diddordeb mawr mewn chwaraeon dŵr a gweithgareddau eraill.

 

Rhoddwyd cyfle i’r Aelodau gwestiynu Rheolwr Gyfarwyddwr Menter Môn. Cododd yr Aelodau y materion a ganlyn:-

 

·         Sicrwydd y byddai’r caffi ar safle Llys Llewelyn yn parhau ac na fyddai unrhyw un yn cael ei ddiswyddo ar ôl gwerthu’r safle.

·         Yr angen i Llys Llewelyn fod yn ganolbwynt yn y pentref i ddenu twristiaid ac fel budd cymunedol i Aberffraw.

 

PENDERFYNWYD diolch i Reolwr Gyfarwyddwr Menter Môn am ddod i’r cyfarfod a gobeithiwyd y byddai Llys Llewelyn, Aberffraw yn cael ei werthu i rywun a fyddai’n rheoli’r cyfleuster mewn modd tebyg i’r defnydd presennol.

 

 

6.

Diweddariad gan y Cadeirydd a’r Is-Gadeirydd

Cofnodion:

Adroddodd y Cadeirydd bod y Swyddog Sgriwtini wedi cysylltu â chynrychiolwyr o Land & Lakes i weld a fyddant yn fodlon mynychu cyfarfod o’r Pwyllgor yn y dyfodol i drafod y prosiect maent yn bwriadu ei ddatblygu yng Nghaergybi.  Roedd y cwmni wedi cadarnhau y byddant yn fodlon mynychu cyfarfod ond roeddent wedi gofyn yn gwrtais a fyddai modd iddynt dderbyn gwahoddiad arall yn hwyrach ymlaen eleni gan eu bod ar hyn o bryd yn delio â materion cynllunio oedd yn parhau. Rhoddodd y Prif Weithredwr wybod i’r Aelodau bod camau’n cael eu cymryd gan y Cyfarwyddwr Corfforaethol Datblygu Cynaliadwy i drefnu cyfarfodydd briffio ar brosiectau datblygiadau economaidd sylweddol ar yr Ynys, er mwyn rhoi gwybodaeth gefndir i’r Aelodau cyn i unrhyw gwmni/ sefydliad fynychu’r Pwyllgor.

 

7.

Rhaglen Waith pdf eicon PDF 151 KB

Cyflwyno adroddiad gan y Swyddog Sgriwtini.

Cofnodion:

Cyflwynwyd – y Rhaglen Waith ddrafft ar gyfer cyfarfod mis Gorffennaf o’r Pwyllgor Partneriaeth ac Adfywio.

 

PENDERFYNWYD nodi’r Rhaglen Waith ddrafft.

 

GWEITHREDU: Bod yr Aelodau yn cysylltu â’r Swyddog Sgriwtini gydag unrhyw eitemau y maent yn dymuno i’r Pwyllgor eu trafod.